Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Zamość

Szczegóły jednostki

powrót do listy jednostek
Wydział Oświaty
Adres
Partyzantów 10
22-400 Zamość
Informacje dodatkowe

Zadania:

1. w zakresie edukacji:

Wypełnianie zadań organu prowadzącego dla przedszkoli, szkół  podstawowych,, szkół ponadpodstawowych i  placówek oświatowo-wychowawczych, placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania , poradni psychologiczno-pedagogicznej, centrum kształcenia ustawicznego i centrum kształcenia praktycznego oraz specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego

a w szczególności:              

 •  opracowywanie regulaminu wynagradzania nauczycieli,
 •  opracowywanie projektów aktów prawnych wynikających z ustawy o Systemie Oświaty i Karty Nauczyciela,  zawieranie ponadzakładowego układu zbiorowego pracy dla pracowników nie będących nauczycielami zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez miasto Zamość
 •  opracowywanie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze, opracowywanie wniosków o przyznanie dla dyrektorów odznaczeń państwowych resortowych oraz nagród,
 •  opracowywanie pierwszych statutów i aktów założycielskich dla nowo zakładanych szkół i placówek publicznych,
 •  przygotowywanie dokumentacji związanej z likwidacją szkół i placówek publicznych, ustalanie sieci przedszkoli , szkół podstawowych  i ich obwodów oraz szkół ponadpodstawowych, prowadzenie ewidencji szkół i placówek niepublicznych , wydawanie zaświadczeń o wpisie
 •  do ewidencji i wydawanie decyzji o odmowie wpisu do ewidencji ,nadawanie uprawnień szkoły publicznej szkołom niepublicznym, wydawanie zezwoleń na założenie szkoły lub placówki publicznej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną, przeprowadzanie konkursów na stanowiska  dyrektorów szkół i placówek,
 •  przyznawanie stypendiów i zasiłków szkolnych ,
 •  powoływanie komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się stopień nauczyciela mianowanego,
 •  ustalanie profili kształcenia w liceach profilowanych i kierunków kształcenia zawodowego w szkołach zawodowych ,dokonywanie oceny  pracy dyrektora szkoły i uzgodnienie jej z organem nadzoru pedagogicznego i nakładanie obowiązku uzupełniania przez nauczyciela pensum w innej szkole lub placówce,
 •  przygotowywanie założeń do organizacji roku szkolnego przedszkoli , szkół i placówek i  zatwierdzanie  arkuszy organizacji roku szkolnego,  kontrola obowiązku nauki przez młodzież od 16 do 18 roku życia , w tym prowadzenie ewidencji spełniania  obowiązku nauki,
 •  nadzór i kontrola  w szkołach i placówkach w zakresie spraw należących do kompetencji organu prowadzącego, planowanie, nadzór nad realizacją budżetów i analiza funkcjonowania budżetów jednostek oświatowych miasta Zamość,
 •  planowanie i nadzór nad realizacją dotacji dla szkół i placówek publicznych i niepublicznych, pozyskiwanie środków w ramach programów  rządowych i z innych źródeł zewnętrznych, zapewnienie bezpłatnego transportu i opieki dla dzieci niepełnosprawnych uczęszczających do szkół,
 •  kierowanie nieletnich  do  Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych i Socjoterapii, kierowanie dzieci do szkół specjalnych lub ośrodków poza granicami miasta,
 •  prowadzenie bazy Systemu Informacji Oświatowej Miasta Zamość,
 •  realizacja narodowych programów edukacyjnych, współpraca ze szkołami wyższymi w  zakresie koordynacji projektów finansowanych ze środków zewnętrznych ( w tym  Unii  Europejskiej) w szkołach Miasta Zamość,
 • dokonywanie rozliczenia miasta  z gminami z tytułu uczęszczania dzieci  do przedszkoli na terenie innych gmin na podstawie porozumień i art. 79a., 80, 90 ustwy o systemie oświaty.
 • podział środków na doksztłcanie nuczycieli i doskonalenie nauczycieli - naliczanie oraz procedura uzgodnienia podziału środków ze związkami zawodowymi.

 

INFORMACJE DLA PETENTÓW:

 

INFORMACJA DLA PRACODAWCÓW ZATRUDNIAJĄCYCH MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW

 

W związku z art. 122 ustawy Prawo Oświatowe dofinansowanie pracodawcom części kosztów kształcenia młodocianych pracowników, jest zadaniem państwa do realizacji którego zobowiązany jest wójt (prezydent, burmistrz) gminy na terenie której młodociany zamieszkuje w dniu wydania decyzji administracyjnej, która jest podstawą wypłaty należnego dofinansowania w formie dotacji.

Przyznana kwota dotacji stanowi pomoc de minimis udzielaną zgodnie z warunkami określonymi przepisami prawa europejskiego i polskiego.

Zasady składania wniosku o dofinansowanie kształcenia młodocianych pracowników oraz wzory:

1/ wniosku o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika,

2/ zawiadomienia o zawarciu umowy z młodocianym pracownikiem,

3/ formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

są załączone jako odrębne pliki na stronie Wydziału Oświaty./poniżej/

 

STYPENDIA SZKOLNE

Decyzję przyznającą świadczenie pomocy materialnej o charakterze socjalnym wydaje prezydent miasta. Świadczeniami pomocy materialnej o charakterze socjalnym są: - stypendia szkolne, - zasiłek szkolny.

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie w szczególności gdy w rodzinie tej występuje bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, alkoholizm, narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe. Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota 528 zł netto.Za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, pomniejszoną o: - miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych, - składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia oraz ubezpieczenia społeczne określone w innych przepisach, - kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób.

Do dochodu nie wlicza się: jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego, zasiłku celowego,  pomocy materialnej mającej charakter socjalny albo motywacyjny, przyznawanej na podstawie przepisów o systemie oświaty, wartości świadczenia w naturze, świadczenia przysługującego osobie bezrobotnej na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych, świadczenia pieniężnego i pomocy pieniężnej, o których mowa w ustawie z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych, dochodu z powierzchni użytków rolnych poniżej 1 ha przeliczeniowego, świadczenia „500+”.  Zasady ustalania wysokości miesięcznego dochodu reguluje art. 8 ust. 3-13 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jedn. Dz.U.2020, poz.1876z późn.zm.).

Wysokość stypendium szkolnego oraz zakres udzielanej pomocy określa regulamin.

Wniosek o przyznanie świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym ( stypendium szkolne) składają rodzice ucznia a w przypadku uczniów pełnoletnich sami uczniowie. Wnioski składane są w szkole, do której uczęszcza uczeń. Wyjątkiem są uczniowie uczęszczający do szkół niepublicznych, słuchacze kolegiów oraz uczniowie zamieszkujący na terenie Zamościa ale uczęszczający do szkół poza miastem, którzy wnioski składają w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Zamość ( parter Ratusza, wejście od Rynku Wielkiego ).

Wnioski należy składać do 15 września danego roku szkolnego w przypadku uczniów szkół publicznych i niepublicznych a w przypadku słuchaczy kolegiów do 15 października.

Zasiłek szkolny przysługuje uczniowi z tytułu zdarzenia losowego (śmierć członka rodziny, ciężka choroba w rodzinie, pożar, powódź, utrata mienia ) mającego przejściowy wpływ na pogorszenie się warunków materialnych ucznia. Wnioski należy złożyć przed upływem 2 miesięcy od wystąpienia zdarzenia. Wzór wniosku i zasada jego składania jest identyczna jak w przypadku stypendium.

Poniżej do pobrania: wniosek o przyznanie stypendium/zasiłku szkolnego oraz oświadczenie o dochodach.

Regulamin przyznawania stypendiów - tekst ujednolicony - do pobrania poniżej.

 

Wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych.

Zgodnie z art. 168 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku-Prawo oświatowe (tekst jedn. Dz.U.2021, poz. 1082), zwanej dalej „ustawą” osoba fizyczna lub prawna może założyć  niepubliczną szkołę lub placówkę po wcześniejszym uzyskaniu wpisu do rejestru szkół i placówek niepublicznych prowadzonego tym celu należy złożyć wniosek o dokonanie wpisu (do pobrania poniżej).

Wraz z wnioskiem należy złożyć:

 • statut szkoły lub placówki (opracowany zgodnie z art. 98 ustawy); w przypadku wpisu przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego – dodatkowo projekt organizacji przedszkola, punktu lub zespołu,
 • dane dotyczące kwalifikacji pracowników pedagogicznych i dyrektora przewidzianych do zatrudnienia (do pobrania poniżej),
 • potwierdzenie osobowości prawnej (aktualny odpis z KRS, statut),
 • kopie umowy spółki cywilnej;
 • dokument informujący o dysponowaniu lokalem (kopia),
 • informację osoby prowadzącej o zapewnieniu warunków lokalowych umożliwiających prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych, realizację innych zadań statutowych, bezpieczne i higieniczne warunki nauki i pracy (należy dołączyć opinie Państwowej Straży Pożarnej oraz Powiatowego Inspektora Sanitarnego dla każdego zgłoszonego adresu) (wzór do pobrania poniżej )
 • w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe -  zagwarantowanie realizacji praktycznej nauki zawodu, (umowa, porozumienie),
 • zobowiązanie do przestrzegania wymagań określonych w art. 14 ust. 3 ustawy (w przypadku szkoły podstawowej a także w przypadku szkoły ponadpodstawowej) (do pobrania poniżej),
 • pozytywną opinię kuratora oświaty (w przypadku szkoły podstawowej oraz szkoły ponadpodstawowej)
 • pozytywną opinię Ministra Zdrowia, jeśli szkoła kształcić będzie w zawodach medycznych;
 • szkoła prowadząca kształcenie zawodowe, może zostać wpisana do ewidencji, jeżeli osoba zgłaszająca szkołę do ewidencji przedstawi opinię wojewódzkiej rady rynku pracy o zasadności kształcenia w danym zawodzie zgodnie z potrzebami rynku pracy, o której mowa w art. 22 ust. 5 pkt 5 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
 • wypełnione tabele RSPO (dane niezbędne do wpisania jednostki do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej w celu nadania numeru REGON dla nowotworzonej jednostki) (do pobrania poniżej)
 • osoba fizyczna składająca zgłoszenie do ewidencji, może dołączyć do wniosku pisemne oświadczenie wskazujące osobę fizyczną lub osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego, która przejmie prowadzenie szkoły lub placówki w przypadku zgonu osoby składającej zgłoszenie. Oświadczenie zawiera zgodę osoby fizycznej albo osoby prawnej, która ma przejąć prowadzenie szkoły lub placówki niepublicznej. Oświadczenie może zostać złożone przez osobę fizyczną również po uzyskaniu wpisu do ewidencji (wzór do pobrania poniżej).

 

Dokonanie wpisu do ewidencji jest wolne od opłat. Podstawowy termin rozpatrzenia wniosku to 30 dni. W przypadku spraw wymagających uzupełnienia dokumentacji termin ten może zostać wydłużony do 65 dni.          

Po dokonaniu wpisu zaświadczenie o wpisie do ewidencji doręcza się: zgłaszającemu założenie szkoły lub placówki niepublicznej, właściwemu Kuratorowi Oświaty, organowi podatkowemu właściwemu ze względu siedzibę/miejsce zamieszkania.

 

Zmiany w ewidencji:

Osoba prowadząca szkołę lub placówkę niepubliczną jest odpowiedzialna zgłosić organowi, który dokonał wpisu do ewidencji w ciągu 14 dni zmiany w danych zawartych w zgłoszeniu, powstałe po wpisie do ewidencji (wniosek oraz wymagane załączniki do pobrania poniżej opisane jako „zmiana”). W przypadku wnioskowania o zmianę we wpisie do ewidencji należy zmianę zgłosić w  sposób opisany w art. 168 ust. 13 ustawy.

Po dokonaniu zmiany we wpisie zaświadczenie o wpisie do ewidencji doręcza się: zgłaszającemu, właściwemu Kuratorowi Oświaty, organowi podatkowemu właściwemu ze względu siedzibę/miejsce zamieszkania.

Zmiana osoby prowadzącej szkołę lub placówkę

W przypadku zmiany osoby prowadzącej szkołę i placówkę, zmiany należy dokonać zgodnie z art. 168 ust. 13 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe. Wniosek o dokonanie zmiany osoby prowadzącej znajduje się poniżej do pobrania. Do wniosku należy dołączyć statut szkoły lub placówki. Wniosek należy złożyć nie później niż na miesiąc przed planowanym dniem zmiany organu prowadzącego. Wniosek składa osoba dotychczas prowadząca szkołę lub placówkę. W przypadku zgonu osoby fizycznej prowadzącej szkołę lub placówkę wniosek składa osoba, która została wskazana w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 4a lub 4b ustawy Prawo oświatowe, w terminie 14 dni od dnia zgonu.

WAŻNE: Zmiana organu prowadzącego następuje z dniem dokonania wpisu tej zmiany do ewidencji.

 

Wykreślenie z ewidencji szkół i placówek niepublicznych

Wykreślenie z ewidencji następuje na podstawie art. 169 ustawy Prawo oświatowe. Wniosek o wykreślenie znajduje się do pobrania poniżej.

Decyzję o wykreśleniu we wpisie do ewidencji doręcza się: zgłaszającemu, właściwemu Kuratorowi Oświaty, organowi podatkowemu właściwemu ze względu siedzibę/miejsce zamieszkania.

 

UWAGA: Wszystkie kopie dokumentów winny być potwierdzone „za zgodność z oryginałem" zgodnie z art. 76a §2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego  - przez notariusza albo przez występującego w sprawie pełnomocnika strony będącego adwokatem, radcą prawnym, rzecznikiem patentowym lub doradcą podatkowym.

 

Podstawa prawna:

Rozdział 8 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku-Prawo oświatowe (tekst jedn. Dz.U.2021, poz. 1082).

Założenie punktu lub zespołu wychowania przedszkolnego: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania (tekst jedn.  Dz.U. 2020, poz. 1520 ).

 

 

 • W załączniku poniżej znajduje się informacja o dodatkowych dniach wolnych od zajęć lekcyjnych w roku szk. 2020/2021
 • Informator dla rodzica - szkoły podstawowe - znajduje się w  załączniku.
 • OŚWIADCZENIE O DOCHODACH DO WNIOSKU O POMOC SOCJALNĄ - znajduje się w załączniku. 
 • Informacja dot.stypendiów socjalnych znajduje się w załączniku.
 • Ogłoszenie w sprawie wysokości rocznych kwot dotcji na ucznia/wychowanka publicznych i niepublicznych podmiotów oświatowych dotowanych przez Miasto Zamość znjaduje sie w załączniku.

Odpowiedzialny

Agnieszka Kuryj

E-mail: agnieszkakuryj@zamosc.pl

Zarządzenie Nr 18/2021 Prezydenta Miasta Zamość z dnia 15 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia na rok szkolny 2021/2022 harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym dla przedszkoli miejskich i szkół podstawowych Ogłoszenie w sprawie wysokości rocznych kwot dotacji na ucznia/wychowanka publicznych i niepublicznych podmiotów oświatowych dotowanych przez Miasto Zamość w 2021 roku Procedura dotycząca stypendiów 2021 Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok 2019/2020 Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok 2018/2019 Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok 2016/2017 Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok 2015/2016 Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok 2014/2015 Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok 2017/2018 Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok 2013/2014 Stypendium lub zasiłek szkolny - informacja o przetwarzaniu danych osobowych wg RODO Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok 2011/2012 Świadczenia dla uczniów - Rządowy program pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022 Zarządzenie nr 205/2020 Prezydenta Miasta Zamość w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy uczniom objętym Rządowym programem pomocy uczniom niepełnosprawnym w latach 2020-2022. UCHWAŁA NR X/151/2019 w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych Plan pracy przedszkoli miejskich prowadzonych przez Miasto Zamość w okresie wakacji w roku szkolnym 2020/2021 Harmonogram i zasady rekrutacji do publicznych burs międzyszkolnych na terenie Miasta Zamość na rok szkolny 2021/2022 Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli, na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Miasto Zamość w roku 2020. Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Zamość - tekst jednolity Informacja o naborze do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Zamość na rok szkolny 2021/2022 Stypendium lub zasiłek szkolny - oświadczenie o dochodach Ewidencja szkół i placówek niepublicznych - Zobowiązanie do przestrzegania wymagań określonych w art. 14 ust. 3 - wpis do ewidencji Ewidencja szkół i placówek niepublicznych - Wniosek o zmianę osoby prowadzącej Ewidencja szkół i placówek niepublicznych - Wniosek o wpis do ewidencji Stypendium lub zasiłek szkolny - wniosek Ewidencja szkół i placówek niepublicznych - Wniosek o zmianę w ewidencji Ewidencja szkół i placówek niepublicznych - Wniosek o wykreślenie z ewidencji Ewidencja szkół i placówek niepublicznych - Tabela na potrzeby REGON Ewidencja szkół i placówek niepublicznych - Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych Ewidencja szkół i placówek niepublicznych - Oświadczenie w przypadku zgonu osoby fizycznej Ewidencja szkół i placówek niepublicznych - Zobowiązanie do przestrzegania wymagań określonych w art. 14 ust. 3 - zmiana we wpisie Ewidencja szkół i placówek niepublicznych - Wykaz kadry do zatrudnienia Ewidencja szkół i placówek niepublicznych - Informacja o warunkach lokalowych WNIOSEK o podjęcie postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis Dni wolne w jednostkach oświatowych Miasta Zamość w roku szkolnym 2021/2022 Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników OŚWIADCZENIE O OTRZYMANEJ POMOCY DE MINIMIS ZAWIADOMIENIE O ZAWARCIU UMOWY Z MŁODOCIANYM WNIOSEK O DOFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA MŁODOCIANEGO PRACOWNIKA Informacja dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o stopień nauczyciela mianowanego Zaświadczenie
Krzesiak-Czerwonka Elżbieta
Stanowisko
Pracownik

Dokumenty opublikowane przez jednostkę

LpOpis dokumentuOpcje
dodano do BIP: 19-12-2012 11:35:44 | rejestr zmian