Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Zamość

Szczegóły jednostki

powrót do listy jednostek
Wydział Kultury i Sportu
Adres
Rynek Wielki 4
22 - 400 Zamość
Telefon
84 677 24 91
84 677 24 54
84 677 24 90
84 677 23 06
84 677 23 04
E-Mail

Informacje dodatkowe

Dyrektorem Wydziału Kultury i Sportu jest Pan Piotr Orzechowski.

Do zakresu działania Wydziału  Kultury i Sportu należy w szczególności:

 

W zakresie kultury i sztuki:

 1.  Opracowanie projektów i planów rozwoju kultury w mieście oraz koordynacja ich wdrażania,
 2. Prowadzenie spraw związanych z wypełnianiem funkcji organizatora dla samorządowych instytucji kultury,dla których organizatorem jest Miasto Zamość:
  -Biuro Wystaw Artystycznych-Galeria Zamojska,
  -Centrum Kultury Filmowej "Stylowy",
  -Książnica Zamojska im. Stanisława Kostki Zamoyskiego,
  -Muzeum Zamojskie,
  -Orkiestra Symfoniczna im. Karola Namysłowskiego,
  -Zamojski Dom Kultury
 3. Sprawowanie nadzoru nad działalnością statutową podporządkowanych instytucji kultury,
 4. Współdziałanie z organizacjami pozarządowymi, związkami twórczymi i innymi organizatorami życia kulturalnego w mieście, koordynacja przedsięwzięć kulturalnych,
 5. Prowadzenie spraw związanych z udzielaniem dotacji i kontrola ich wykorzystania,
 6. Honorowanie twórców, animatorów , pracowników kultury sponsorów kultury,
 7. Stwarzanie warunków rozwoju twórczości artystycznej i działań w zakresie upowszechniania i ochrony dóbr kultury poprzez przyznawanie stypendiów twórczych,
 8. Współorganizacja obchodów świąt i rocznic państwowych oraz lokalnych,
 9. Pozyskiwanie środków finansowych na realizację zadań w zakresie kultury,
 10. Prowadzenie spraw związanych z wydawaniem decyzji o organizacji imprez masowych.
 11. Prowadzenie Rejestru Instytucji Kultury, dla których Organizatorem jest Miasto Zamość,

Rejestr instytucji kultury, dla których organizatorem jest Miasto Zamość prowadzony na podstawie art. 14 ust.1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123 z późn. zm.), zgodnie z rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia  
i udostępniania rejestru instytucji kultury (Dz.U. z 2012 r. poz. 189).

 

Sposób udostępniania danych zawartych w rejestrze instytucji kultury, dla których organizatorem jest Miasto Zamość:

 • Rejestr instytucji kultury prowadzi:
  Wydział Kultury i Sportu 
  Rynek Wielki 4  22-400 Zamość
  tel.(84) 638 58 06,

 Zgodnie z § 10 ust.1 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury (Dz.U. z 2012 r. poz. 189):

 1.  "(...) rejestr, informację o rejestrze oraz sposobie udostępniania danych w nim zawartych zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie organizatora.
 2. Dane zawarte w rejestrze udostępnia się przez

  1) otwarty dostęp do zawartości rejestru,

  2) wydanie odpisu z rejestru albo księgi rejestrowej.

 3. Udostępnianie danych zawartych w rejestrze w formie, o której mowa w ust. 2 pkt 1, jest bezpłatne i odbywa się przez stronę Biuletynu Informacji Publicznej organizatora.
 4. Każdy ma prawo przeglądać w godzinach urzędowych akta rejestrowe oraz księgi rejestrowe instytucji kultury.
 5. Organizator prowadzący rejestr instytucji kultury wydaje urzędowo poświadczony odpis każdemu, kto zwróci się z wnioskiem o jego wydanie.
 • Wydanie urzędowo poświadczonego odpisu z rejestru lub księgi rejestrowej następuje w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku, poprzez przesłanie na adres wskazany we wniosku, bądź przekazanie osobiście wnioskodawcy lub osobie upoważnionej,

 

 • Wydanie odpisu, o którym mowa w pkt III podlega opłacie skarbowej w wysokości 5 zł od każdej pełnej lub zaczętej stronicy zgodnie z art. 4 ustawy o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2006 Nr 225, poz. 1635 z późn. zm.).  

 

 • Składający wniosek zobowiązany jest dołączyć dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej albo uwierzytelnioną kopię dowodu zapłaty, nie później niż w ciągu 3 dni od chwili powstania obowiązku jej zapłaty (chwila złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia). Dowód zapłaty może mieć formę wydruku potwierdzającego dokonanie operacji bankowej (zgodnie z § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej - Dz.U. z 2007 Nr.187, poz. 1330).

 

 • Wpłaty z tytułu opłaty skarbowej za wydanie poświadczonego odpisu z rejestru albo księgi rejestrowej  należy dokonywać na konto Miasta Zamość: PKO BP S.A. 0/Zamość 56 1020 5356 0000 1602 0007 6877.

 

Rejestr Instytucji Kultury

 Kontakt: Małgorzata Kawala - 84 677 23 06

 

Sprawy prowadzone przez Wydział w zakresie sportu:

 1. Opracowanie projektów i planów kultury fizycznej i sportu w mieście, koordynowanie ich realizacji.
 2. Koordynowanie wypoczynku zimowego i letniego dzieci i młodzieży,
 3. Propozycje podziału środków i przygotowanie porozumień  oraz kontrola ich realizacji,
 4. Koordynowanie zadań w zakresie kultury fizycznej, sportu i rekreacji  poprzez  opracowywanie kalendarza imprez sportowych.
 5. Przygotowywanie propozycji podziału środków  i dokumentów finansowych /umów dotacji/  na realizację zadań przez poszczególne kluby, oraz ich rozliczanie,
 6. Wypełniania zadań organu prowadzącego dla Ośrodka Sportu i Rekreacji,
 7. Przygotowywanie decyzji na organizację masowych imprez sportowych,
 8. Nadzór nad działalnością statutową stowarzyszeń kultury fizycznej działających w mieście
 9. Koordynowanie uczestnictwa reprezentantów miasta Zamościa w  Ogólnopolskim Współzawodnictwie Sportowym Dzieci i Młodzieży ,
 10. Przygotowanie budżetu w zakresie kultury fizycznej,
 11. Pozyskiwanie środków finansowych poza budżetem miasta,
 12. Organizowanie działalności w dziedzinie rekreacji ruchowej oraz tworzenie odpowiednich  warunków materialno - technicznych dla jej rozwoju,
 13. Prowadzenie rejestru stowarzyszeń kultury fizycznej, które nie prowadzą   działalności   gospodarczej,
 14. Prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem stypendiów sportowych

 

Odpowiedzialny:
Agnieszka Perzyńska (84) 677 23 04, e-mail: agnieszkaperzynska@zamosc.pl
Małgorzata Kawala (84) 677 23 06, e-mail: malgorzatakawala@zamosc.pl

 

 

 

Dokumenty opublikowane przez jednostkę

LpOpis dokumentuOpcje
dodano do BIP: 19-12-2012 11:52:10 | rejestr zmian