Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Zamość

Szczegóły załącznika

Powrót do dokumentu
Tytuł
Zawiadomienie stron o zakończeniu postępowania
Znak
BOS-ZM.6220.7.2018.AM
Data utworzenia
2021-04-09
Obowiązujący
2021-04-12 - 2021-04-26
Opis

Realizując obowiązek zapewnienia stronom czynnego udziału w każdym stadium postępowania, na podstawie art. 10 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 256 z późn. zm.) Prezydent Miasta Zamość zawiadamia strony postępowania o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą „Rozbudowa ciepłowni w Zamościu w oparciu o gospodarkę obiegu zamkniętego”.

Informuję, że tutejszy organ zakończył postępowanie dowodowe w powyższej sprawie. Zgodnie z art. 10 kpa, organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Zgodnie z art. 73 kpa informuję, że akta sprawy, tj. wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, raport o oddziaływaniu na środowisko wraz z uzupełnieniami, opinia sanitarna Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zamościu, postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie i opinia Dyrektora Zarządu Zlewni w Zamościu PGW Wody Polskie wyłożone są do wglądu w Urzędzie Miasta Zamość – Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, ul. Partyzantów 10, 22-400 Zamość, pok. 3, w godzinach pracy Urzędu i istnieje możliwość zapoznania się z nimi po uprzednim kontakcie telefonicznym: 84 67 72 438 lub 84 67 72 431.

Z materiałami dotyczącymi powyższej sprawy strony postępowania mogą się zapoznać oraz zgłosić swoje uwagi w terminie 14 dni od dnia publicznego obwieszczenia, tj. od 12 kwietnia 2021 r. Brak uwag i wniosków złożonych w tym terminie spowoduje wydanie przedmiotowej decyzji na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego znajdującego się w aktach sprawy.

Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji:Malinowski Adam
Dodano do BIP dnia: 2021-04-12 17:39:51