Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Zamość

Szczegóły jednostki

powrót do listy jednostek
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Adres
Partyzantów 10
22-400 Zamość
Telefon
846772431
Fax
846772340
Informacje dodatkowe

Szanowni Państwo,

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska prosi o uiszczanie opłat z tytułu gospodarowania odpadami w formie przelewu.
Nr konta:

PKO BP S.A. O/Zamość 22 1020 3147 0000 8002 0142 7400

W razie pytań prosimy o kontakt telefoniczny pod numerami:
84 67 72 368
84 67 72 432
84 67 72 376

 

Pracą Wydziału kieruje Dyrektor Jarosław Miechowiecki 

W Wydziale tworzy się następujące stanowiska pracy:

 

1. Stanowisko ds. lokali mieszkalnych

 

(Partyzantów 10 parter pokój nr 5, tel. (84) 677 24 34)

 

Do zadań stanowiska pracy należy:

1)      prowadzenie spraw  związanych z gospodarowaniem mieszkaniowym zasobem Miasta,

2)      prowadzenie spraw w zakresie wydawania skierowań  dla osób w sprawie umów  najmu lokalu mieszkalnego oraz socjalnego,

3)      prowadzenie spraw dot. przekwaterowań  z budynków  zagrożonych i przeznaczonych do rozbiórki,

4)      prowadzenie spraw dot. zamiany mieszkań,

5)      realizacja uchwały Rady w sprawie zasad i trybu zaspakajania potrzeb mieszkaniowych,

6)      prowadzenie obsługi Społecznej Komisji  Mieszkaniowej,

7)      realizacja wyroków  sądowych nakazujących eksmisję  zajmowanych lokali  mieszkalnych,

8)      kontrola wykorzystania lokali mieszkalnych osób ubiegających się o nabycie tytułu prawnego,

9)      prowadzenie rejestru rodzin, którym dokonany został wynajem lokali mieszkalnych, socjalnych i którym dokonano zamian mieszkań.

 

W celu wynajmu lokalu mieszkalnego, zamiany lub nabycia tytułu prawnego do zajmowanego lokalu należy przedłożyć dokładnie wypełniony wniosek o wynajem lokalu wraz z zaświadczeniem o dochodach brutto /bez kosztów uzyskania i składek zus/. Wniosek można otrzymać w Biurze Obsługi Interesanta /Rynek Wielki 13/. Wnioski i podania w sprawach mieszkaniowych zwolnione są z opłaty skarbowej.

 

2.      Stanowisko ds. nadzoru nad gminnym zasobem nieruchomości Miasta Zamość

 

(Partyzantów 10 parter pokój nr 5, tel. 84 677 24 86)

 

Do zadań stanowiska pracy należy:

1)      prowadzenie spraw wynikających z ustawy o własności lokali, współpraca ze wspólnotami mieszkaniowymi,

2)      nadzór nad realizacją zarządzenia dot. ustalenia zasad wynajmu lokali użytkowych stanowiących własność Miasta,

3)      realizacja zadań wynikających z umowy o zarzadzanie gminnym zasobem nieruchomości Miasta Zamość.

 

3.      Stanowisko ds. czystości i zieleni

 

(Partyzantów 10 parter pokój nr 6, tel. 84 677 24 35 i 84 677 24 36)

 

Do zadań stanowiska pracy należy:

1)      utrzymywanie zieleni gminnej i zadrzewień,

2)      utrzymanie obiektów i urządzeń małej architektury,

3)      utrzymanie lasów i zapewnienie ciągłości ich użytkowania,

4)      utrzymywanie terenów pofortecznych / relikty murów, galerie strzelnicze , nasypy ziemne, furty i paterny/,

5)      rozpatrywanie wniosków o odszkodowania wynikające ze zdarzeń związanych z utrzymywaniem terenów miejskich za wyjątkiem pasów drogowych i parkingów oraz terenów oddanych w administrowanie lub dzierżawę innym podmiotom.

 

4.      Stanowisko ds. grobownictwa

 

(Partyzantów 10 parter pokój nr 7, tel. 84 677 23 58)

 

Do zadań stanowiska pracy należy:

1)      prowadzenie spraw w zakresie utrzymania, zakładania i rozszerzania cmentarzy komunalnych,

2)      wydawanie decyzji o zamknięciu cmentarza komunalnego,

3)      wydawanie pozwoleń na sprowadzanie zwłok i szczątków ludzkich z zagranicy,

4)      utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych oraz prowadzenie spraw związanych z ewidencją cmentarzy i poległych, na podstawie porozumień zawartych z wojewodą,

 

 5.      Stanowisko ds. zarządu ruchu drogowego

 

(Partyzantów 10 I piętro pokój nr 122, tel. 84 677 24 33)

 

Do zadań stanowiska pracy należy:

1)      Rozpatrywanie projektów organizacji ruchu oraz wniosków dotyczących zmian organizacji ruchu poprzez:

a)      opiniowanie projektów organizacji ruchu,

b)      przygotowywanie projektów  zarządzeń Prezydenta  Miasta  Zamość o powołaniu komisji doraźnych,

c)      zasięganie opinii rzeczoznawcy, audytora lub biegłego w zakresie wpływu planowanej organizacji ruchu na jego bezpieczeństwo,

d)      zasięganie opinii rzeczoznawcy lub biegłego w zakresie wpływu planowanej organizacji ruchu na środowisko.

2)      Opracowywanie lub zlecanie do opracowania projektów organizacji ruchu uwzględniających wnioski wynikające z przeprowadzanych analiz organizacji i bezpieczeństwa ruchu:

a)      sporządzanie projektów organizacji ruchu,

b)      przedstawianie projektów organizacji ruchu do zatwierdzenia.

3)      Przekazywanie zatwierdzonej organizacji ruchu do realizacji jednostce przedstawiającej projekt  w celu jego wdrożenia.

4)      Przechowywanie projektów organizacji ruchu i prowadzenie ich ewidencji.

5)      Opiniowanie geometrii drogi w projektach budowlanych.

6)      Prowadzenie kontroli prawidłowości zastosowania i funkcjonowania znaków drogowych, sygnalizacji świetlnej oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz ich zgodności z zatwierdzoną organizacją ruchu.

7)      Prowadzenie analizy istniejącej organizacji ruchu w zakresie bezpieczeństwa ruchu i jego efektywności.

8)      Nawiązanie i utrzymywanie współpracy w zakresie organizacji ruchu i jego bezpieczeństwa z innymi organami zarządzającymi ruchem, zarządcami dróg i kolei, Policją oraz innymi jednostkami.

9)      Wprowadzanie tymczasowych zakazów lub ograniczeń w ruchu w przypadku zdarzeń, w wyniku, których może nastąpić zagrożenie bezpieczeństwa ruchu drogowego.

10)  Prowadzenie spraw związanych z usuniętymi pojazdami z dróg Miasta Zamościa.

11)  Prowadzenie spraw związanych z wykorzystaniem dróg w sposób szczególny.

 

 6.      Wieloosobowe stanowisko pracy ds. gospodarki odpadami

 

(Partyzantów 10 parter pokój nr 1 i nr 2, tel. 84 677 24 18, 84 677 23 68, 84 677 23 76, 84 677 24 32).

 

Do zadań stanowiska pracy należy:

1)       realizowanie zadań dotyczących gospodarki odpadami komunalnymi  wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,

2)       realizowanie zadań dotyczących gospodarki odpadami wynikającymi z  ustaw o odpadach,

3)       podejmowanie działań informacyjnych i edukacyjnych w zakresie funkcjonowania na terenie miasta Zamość zorganizowanego systemu odbierania wszystkich  rodzajów odpadów komunalnych,

4)       podejmowanie działań w zakresie zagospodarowania odpadów ze względu na zagrożenie życia lub zdrowia ( likwidacja tzw. „dzikich wysypisk"),

5)       gospodarowanie środkami pochodzącymi z opłat i kar za korzystanie ze środowiska,

6)       wydawanie zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów  komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników  bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie miasta Zamość.

 

WPIS DO REJESTRU DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH

 

Podstawa prawna

Na podstawie art. art. 9b i 9c ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996 r. działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości jest działalnością regulowaną w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej z dnia 2 lipca 2004 r.

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Miasta Zamość tworzy i prowadzi Prezydent Miasta Zamość od dnia 1 stycznia 2012 r.

Przedsiębiorca odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Miasta Zamość jest obowiązany do uzyskania wpisu do rejestru. Wpisu do rejestru oraz zmiany wpisu w rejestrze dokonuje Prezydent Miasta Zamość na pisemny wniosek przedsiębiorcy.

Wymagane dokumenty

1)      Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

2)      Dowód uiszczenia opłaty skarbowej.

3)      Oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

Opłaty

Opłata skarbowa za wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych wynosi 50 zł, a w przypadku rozszerzenia zakresu działalności 25 zł, płatna z chwilą złożenia wniosku na rachunek bankowy Urzędu Miasta Zamość. Zapłaty opłaty skarbowej należy dokonać przelewem, przekazem na rachunek bankowy Urzędu Nr konta 56 1020 5356 0000 1602 0007 6877 lub bezpośrednio w kasie Urzędu.

Termin załatwiania sprawy

Organ prowadzący rejestr działalności regulowanej jest obowiązany dokonać wpisu przedsiębiorcy do rejestru w terminie 7 dni od dnia wpływu do tego organu wniosku o wpis wraz z oświadczeniem o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności gospodarczej, dla której rejestr jest prowadzony.

Wpis jest dokonany z chwilą zamieszczenia danych w rejestrze.

Uwagi

Przedsiębiorca odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest obowiązany do spełnienia następujących wymagań:

1)      posiadania wyposażenia umożliwiającego odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz zapewnienia jego odpowiedniego stanu technicznego,

2)      utrzymania odpowiedniego stanu sanitarnego pojazdów i urządzeń do odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,

3)      spełniania wymagań technicznych dotyczących wyposażenia pojazdów do odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,

4)      zapewnienia odpowiedniego usytuowania i wyposażenia bazy magazynowo – transportowej,

5)      przekazywania odebranych od właścicieli nieruchomości selektywnie zebranych odpadów komunalnych do instalacji odzysku i unieszkodliwiania odpadów, zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami, o której mowa w art. 7 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach,

6)      przekazywania odebranych od właścicieli nieruchomości zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania do regionalnej instalacji przetwarzania odpadów.

Zakończenie działalności

W przypadku zakończenia działalności polegającej na odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości przedsiębiorca jest zobowiązany złożyć w terminie 14 dni od dnia trwałego zaprzestania wykonywania tej działalności, wniosek o wykreślenie z rejestru.

 

ZEZWOLENIE NA OPRÓŻNIANIE ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I TRANSPORT NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH

 

Podstawa prawna

art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Wymagane dokumenty

Wniosek o wydanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych.

Do wniosku należy dołączyć:

1)      Zaświadczenie/Oświadczenie o braku zaległości podatkowych.

2)      Zaświadczenie/Oświadczenie o braku zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne.

3)      Dokument potwierdzający gotowość odbioru nieczystości ciekłych przez stację zlewną.

4)      Dokument potwierdzający tytuł prawny do siedziby bazy transportowej.

5)      Kopie dowodów rejestracyjnych środków transportu, które będą wykorzystywane do prowadzenia działalności objętej wnioskiem, a w przypadku gdy pojazd nie jest własnością przedsiębiorcy należy dodatkowo dołączyć umowę najmu/użyczenia/dzierżawy pojazdu asenizacyjnego (potwierdzone za zgodność z oryginałem).

6)      Aktualne zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu technicznym pojazdów asenizacyjnych potwierdzona kopia).

7)      Oryginał lub uwierzytelniona kopia dowodu zapłaty opłaty skarbowej.

Opłaty

Opłata skarbowa za wydanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych wynosi 107,00 zł, płatna z chwilą złożenia wniosku na rachunek bankowy Urzędu Miasta Zamość. Zapłaty opłaty skarbowej należy dokonać przelewem, przekazem na rachunek bankowy Urzędu Nr konta 56 1020 5356 0000 1602 0007 6877 lub bezpośrednio w kasie Urzędu,

Termin załatwiania sprawy

W ciągu miesiąca.

W sprawach szczególnie skomplikowanych do dwóch miesięcy.

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od dnia doręczenia stronie decyzji.

 

7.      Stanowisko pracy ds. planowania i budżetu

 

(Partyzantów 10, parter, pokój nr 9, tel. 84 677 24 31)

 

Do zadań stanowiska pracy należy:

1)      współpraca z Wydziałem Finansowym w zakresie opracowywania projektów i planów budżetu Wydziału oraz sprawozdań z jego realizacji,

2)      koordynowanie spraw związanych z zatrudnieniem  bezrobotnych do prac związanych z utrzymaniem czystości i porządku na terenie miasta,

3)      koordynowanie i prowadzenie ewidencji analitycznej środków trwałych, pozostałych środków trwałych oraz prowadzenie ksiąg  z zakresu Wydziału.

 

8.      Stanowisko pracy ds. organizacyjno-administracyjnych

 

(Partyzantów 10, parter, pokój nr 9, tel. 84 677 24 31)

 

Do zadań stanowiska pracy należy:

1)      przyjmowanie i rozdział korespondencji,

2)      współpraca z Biurem Rady Miasta,

3)      sprawy organizacyjno - administracyjne Wydziału,

4)      plan i rejestr zamówień publicznych,

5)      plany i sprawozdania z kontroli zarządczej,

6)      nadzór nad targowiskami miejskimi,

7)      wydawanie zaświadczeń o zalesieniu działek osób prywatnych,

8)      organizowanie i koordynowanie prac związanych z uruchomieniem i prowadzeniem targowisk oraz nadzór nad targowiskami.

 

9.      Wieloosobowe stanowisko pracy ds. komunalnych

 

(Partyzantów 10, I piętro, pokój nr 122, tel. 84 677 24 45)

 

Do zadań stanowiska pracy należy:

1)      wydawanie decyzji w zakresie obowiązywania ustawy o ochronie zwierząt,

2)      wydawanie zezwoleń na utrzymanie psów zaliczonych do ras niebezpiecznych,

3)      nadzór nad prowadzeniem  akcji wyłapywania bezpańskich psów,

4)      współdziałanie ze służbami i inspekcjami w zakresie spraw sanitarno - weterynaryjnych w razie wystąpienia zagrożeń chorobami zakaźnymi na terenie miasta /wścieklizna zwierząt/,

5)      utrzymanie szaletów miejskich,

6)      zapewnienie właściwego oświetlenia ulic i placów na terenie miasta, 

 

REJESTRACJA SPRZĘTU PŁYWAJĄCEGO

 

Podstawa prawna:

1)      Art. 20 ust. 2, 3 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (Dz.U. z 2009 r. Nr 189 poz.  z późn. zm.)

2)      Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 12 listopada 2001 r. (Dz.U. z 2001 r. Nr 138 poz. 1559)

Wymagane dokumenty:

1)      Wniosek.

2)      Dokument stwierdzający tożsamość - dowód osobisty lub paszport.

3)      Potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej.

Opłaty: 17 zł

Miejsce pobrania i złożenia wniosku:

Biuro Obsługi Interesanta, Urząd Miasta Zamość, ul. Rynek Wielki 13, 22-400 Zamość.

Miejsce odbioru zaświadczenia:

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Zamość. ul. Partyzantów 10, 22-400 Zamość.

Termin załatwienia sprawy:

Wydanie zaświadczenia w formie karty rejestracyjnej sprzętu pływającego służącego do amatorskiego połowu ryb, potwierdzającego wpis do rejestru sprzętu pływającego. Sprawa załatwiona jest niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni.

Tryb odwoławczy:

Nie przysługuje.

 

(Partyzantów 10, I piętro, pokój nr 119 , tel. 84 677 24 37)

 

Do zadań stanowiska pracy należy:

1)       nadzór nad właściwym utrzymaniem urządzeń zaopatrzenia w wodę i urządzeń  kanalizacyjnych, oraz innych spraw wynikających z ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu  ścieków,

2)       realizacja zadań wynikających z ustawy -Prawo wodne należących do kompetencji Prezydenta Miasta,

3)       realizacja zadań wynikających z ustawy -Prawo łowieckie należących do kompetencji Prezydenta Miasta,

4)       realizacja zadań wynikających z ustawy -Rybactwo śródlądowe należących do kompetencji Prezydenta Miasta.

 

10.  Stanowisko ds. Ochrony powietrza, pozwoleń wodnoprawnych i geologii

 

(Partyzantów 10, parter, pokój nr 4, tel. 84 677 23 60)

 

Do zadań stanowiska pracy należy:

1)      Sprawozdania z realizacji programu ochrony powietrza,

2)      Opiniowanie, sporządzanie przez Marszałka Województwa, programów ochron powietrza,

3)      Przyjmowanie wyników pomiarów wielkości emisji z instalacji,

4)      Przyjmowanie zgłoszeń instalacji , z której emisja nie wymaga pozwolenia i prowadzenie ewidencji instalacji podlegających zgłoszeniu,

5)      Wydawanie pozwoleń na wprowadzenie gazów lub pyłów do powietrza,

6)      Nakładanie na prowadzącego instalację lub użytkownika urządzenia obowiązku prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz przyjmowania ich w przypadku stwierdzenia przekroczenia standardów emisyjnych, wykraczających poza obwiązki wynikające z POŚ lub udzielonego pozwolenia,

7)      Udzielanie, odmowa udzielania i stwierdzenie wygaśnięcia koncesji na poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin pospolitych na powierzchni nie przekraczającej 2 ha, przewidywanym rocznym wydobyciu nie przekraczającym 20 000 m³ i prowadzeniu działalności bez użycia materiałów wybuchowych, ustalanie szczegółowych warunków wydobywania kopaliny,

8)      Uzgadnianie wniosków o udzielenie koncesji,

9)      Przenoszenie koncesji na rzecz innego podmiotu,

10)  Przyjmowanie dokumentacji geologicznych, zawiadamianie o ich przyjęciu bez zastrzeżeń, bądź żądanie, w drodze decyzji, ich uzupełnienia lub poprawienia,

11)  Prowadzenie archiwum geologicznego,

12)  Gromadzenie informacji geologicznej i udostępnianie na zasadach określonych w ustawie Prawo geologiczne i górnicze,

13)  Przekazywanie Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska zawiadomień o odkryciu kopalnych szczątków roślin lub zwierząt,

14)  Prowadzenie rejestru terenów, na których stwierdzono przekroczenie standardów jakości gleby lub ziemi,

 

POZWOLENIE NA WPROWADZENIE GAZÓW LUB PYŁÓW DO POWIETRZA

 

Podstawa prawna

1)      Art. 181 ust. 1 pkt 2, art. 183 ust. 1 w związku z art. 378 ust. 1, art. 184 ust. 1, 2, 2c i 2d, ust. 3 w związku z art. 143, ust. 4, art. 187, art. 188 i art. 221 oraz art. 224 - ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska.

2)      Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie przypadków, w których wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza z instalacji nie wymaga pozwolenia.

3)      Art. 35,77,104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego.

4)      Część III ust. 40 i część IV załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.

Wymagane dokumenty:

Pisemny wniosek o wydanie pozwolenia na wprowadzenie gazów i pyłów do powietrza.

Opłaty

 1. Opłata skarbowa:

1)      od pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, wydanego:

a) w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, z zastrzeżeniem ppkt 2 – 2 011,00 zł,

b) w związku z działalnością gospodarczą prowadzoną przez podmioty prowadzące działalność wytwórczą w rolnictwie, mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców – 506,00 zł,

c) pozostałe – 506,00 zł,

2)      od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego  odpisu, wypisu lub kopii – 17,00 zł (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej).

 1. Przedłużenie terminu ważności lub zmiana warunków pozwolenia, jeżeli:

1)      dotyczy przedłużenia terminu ważności lub rozszerzenia zakresu działalności - 50 % stawki określonej od pozwolenia,

2)      treścią zmiany jest kolejny rodzaj działalności - 100% stawki określonej od pozwolenia.

 1. Opłata skarbowa od wydania pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza, wydanego w wyniku przeprowadzenia postępowania kompensacyjnego - 150% stawki określonej odpowiednio w pkt 1, 2 albo 3
 2. Opłata skarbowa podlega zwrotowi, jeżeli mimo zapłacenia opłaty nie wydano pozwolenia. Zwrot opłaty skarbowej następuje na wniosek.
 3. Zwolnione z opłaty skarbowej są: jednostki budżetowe, jednostki samorządu terytorialnego, organizacje pożytku publicznego, jeżeli składają wniosek o dokonanie czynności urzędowej wyłącznie w związku z nieodpłatną działalnością pożytku publicznego w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
 4. Zapłaty opłaty skarbowej należy dokonać przelewem, przekazem na rachunek bankowy Urzędu lub bezpośrednio w kasie Urzędu ul. Rynek Wielki 13, 22-400 Zamość.

Nr konta 56 1020 5356 0000 1602 0007 6877. Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej należy załączyć do wniosku.

Termin załatwiania sprawy

1)      W ciągu miesiąca.

2)      W sprawach szczególnie skomplikowanych do dwóch miesięcy.

Forma załatwienia:

Pozwolenie na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza.

Tryb odwoławczy:

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od dnia doręczenia stronie decyzji.

 

PRZYJMOWANIE ZGŁOSZENIA INSTALACJI MOGĄCYCH NEGATYWNIE WPŁYWAĆ NA ŚRODOWISKO, Z KTÓRYCH EMISJA NIE WYMAGA POZWOLENIA

 

Podstawa prawna

1)      Art. 152 ustawy z 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska.

2)      Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia.

3)      Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie przypadków, w których wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza z instalacji nie wymaga pozwolenia.

4)      Część I ust. 13 i część IV załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.

Wymagane dokumenty

 1. Pisemne zgłoszenie eksploatacji instalacji wprowadzającej gazy lub pyły do powietrza, zawierające:

a)      oznaczenie prowadzącego instalację, jego adres zamieszkania lub siedziby, wraz z numerami NIP, PESEL, REGON,

b)      adres zakładu, na terenie którego prowadzona jest eksploatacja instalacji,

c)      rodzaj i zakres prowadzonej działalności, w tym wielkość produkcji lub wielkość świadczonych usług,

d)      czas funkcjonowania instalacji (dni tygodnia i godziny),

e)      wielkość i rodzaj emisji,

f)       opis stosowanych metod ograniczenia wielkości emisji,

g)      informację, czy stopień ograniczenia wielkości emisji jest zgody z obowiązującymi przepisami,

 1. W przypadku przedsiębiorców niebędących osobami fizycznymi, dokument potwierdzający, że wnioskodawca jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym. Pełnomocnictwo w oryginale lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa w przypadku, gdy składający wniosek działa w imieniu innej osoby.

Opłaty

1. Opłata skarbowa:

1) od przyjęcia zgłoszenia – 120,00 zł,

2) od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii – 17,00 zł (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej).

Wpłat z tytułu opłaty skarbowej można dokonywać na rachunek bankowy Urzędu Miasta Zamość (np. w kasie tut. urzędu, przelewem bankowym). Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej należy załączyć do wniosku.

Nr konta bankowego Urzędu Miasta Zamość 56 1020 5356 0000 1602 0007 6877

Termin załatwiania sprawy

 1. W ciągu miesiąca.
 2. W sprawach szczególnie skomplikowanych do dwóch miesięcy.

Forma załatwienia:

Nie dotyczy.

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od dnia doręczenia stronie decyzji.

 

DOTACJA CELOWA DO WYMIANY STARYCH SYSTEMÓW GRZEWCZYCH

 

Podstawa prawna

Uchwała Nr XXXV/450/2017 Rady Miasta Zamość z dnia 27 listopada 2017 r.

Wymagane dokumenty

1)      Wniosek o udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Zamość do wymiany starych systemów grzewczych w budynkach zlokalizowanych na terenie Miasta Zamość – Część I

2)      Dokumentacja inwestycji określająca zakres rzeczowo-finansowy (np. kosztorys, oferta wykonawcy)

3)      Aktualny dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości (wypis z rejestru gruntów, wypis z aktu notarialnego lub odpis z księgi wieczystej)

4)      W przypadku wspólnot mieszkaniowych dodatkowo (uchwała powołująca zarząd, wyznaczenie osoby reprezentującą Wspólnotę Mieszkaniową, zgoda mieszkańców na zmianę ogrzewania w formie uchwały).

Opłata

Nie dotyczy.

Termin załatwiania sprawy

Zgodnie z umową.

Forma załatwienia:

Umowa.

Tryb odwoławczy

Nie dotyczy. 

 

ZATWIERDZANIE PROJEKTU ROBÓT GEOLOGICZNYCH, KTÓRYCH WYKONANIE NIE WYMAGA UZYSKANIA KONCESJI

 

Podstawa prawna

1)      Art. 79, art. 80, 80a i art. 161 ust. 2 pkt 1-4, 6 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze.

2)      Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących projektów robót geologicznych, w tym robót, których wykonywanie wymaga uzyskania koncesji.

3)      Art. 35 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego.

4)      Część I ust. 53 i część IV załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.

Wymagane dokumenty

Dokumenty od wnioskodawcy (klienta)

1)      Pisemny wniosek o zatwierdzenie projektu robót geologicznych (dodatku do projektu robót geologicznych) wraz z oznaczeniem wnioskodawcy (miejsce zamieszkania lub siedziby), zawierający informacje o prawach jakie przysługują wnioskodawcy do nieruchomości, w granicach której roboty te mają być wykonywane.

2)      Pełnomocnictwo w oryginale lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa (w przypadku, gdy składający wniosek działa w imieniu innej osoby).

Załączniki:

Oryginał projektu robót geologicznych w 2 egzemplarzach, opracowany przez uprawnionego geologa.

Opłaty

1)      Opłata skarbowa:

a)      od złożonego dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpisu, wypisu lub kopii dla osoby załatwiającej sprawę - 17 zł,

b)      od wydania decyzji administracyjnej - 10 zł,

Wpłat z tytułu opłaty skarbowej można dokonywać na rachunek bankowy Urzędu Miasta Zamość (np. w kasie urzędu, przelewem bankowym).

Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej należy załączyć do wniosku.

Nr konta bankowego Urzędu Miasta Zamość 56 1020 5356 0000 1602 0007 6877

Termin załatwiania sprawy

Niezwłocznie, jednakże w przypadku sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego w ciągu miesiąca od daty wpływu kompletnego wniosku, a w sprawach szczególnie skomplikowanych w ciągu dwóch miesięcy

Forma załatwienia

Decyzja administracyjna.

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Zamościu za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od dnia doręczenia stronie decyzji.

 

PRZYJMOWANIE ZGŁOSZENIA O ZAMIARZE PRZYSTĄPIENIA DO WYKONYWANIA ROBÓT GEOLOGICZNYCH

 

Podstawa prawna

1)      Art. 81 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze.

2)      Art. 35 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego.

3)      Część IV załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.

Wymagane dokumenty

1)      Pisemne zgłoszenie o zamiarze przystąpienia do wykonywania robót geologicznych wraz z oznaczeniem wnioskodawcy(miejsce zamieszkania lub siedziby), zawierające:

a)      zamierzone terminy rozpoczęcia i zakończenia robót geologicznych,

b)      rodzaj i podstawowe dane dotyczące robót geologicznych,

c)      imiona i nazwiska osób sprawujących dozór i kierownictwo oraz numery świadectw stwierdzających kwalifikacje do wykonywania tych czynności.

2)      Pełnomocnictwo w oryginale lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa (w przypadku, gdy składający zgłoszenie działa w imieniu innej osoby).

Opłaty

Opłata skarbowa:

Od złożonego dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpisu, wypisu lub kopii dla osoby załatwiającej sprawę – 17,00 zł,

Wpłat z tytułu opłaty skarbowej można dokonywać na rachunek bankowy Urzędu Miasta Zamość (np. w kasie urzędu, przelewem bankowym).

Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej należy załączyć do wniosku.

Nr konta bankowego Urzędu Miasta Zamość 56 1020 5356 0000 1602 0007 6877

Termin załatwiania sprawy

Niezwłocznie, jednakże w przypadku sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego w ciągu miesiąca od daty wpływu kompletnego wniosku, a w sprawach szczególnie skomplikowanych w ciągu dwóch miesięcy

Forma załatwienia

Rejestracja zgłoszenia.

Tryb odwoławczy

Nie dotyczy.

 

PRZYJMOWANIE INNEJ DOKUMANTACJI GEOLOGICZNEJ SPORZADZONEJ W PZYPADKU

 

1)      Wykonywania prac geologicznych niekończących się udokumentowaniem zasobów złoża kopaliny lub zasobów wód podziemnych

2)      Wykonywania prac geologicznych w celu wykorzystania ciepła ziemi

3)      Likwidacji otworu wiertniczego

Podstawa prawna

1)      Art. 92, art. 93 ust 7-8, art. 94 ust. 2 i art. 161 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze.

2)      Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 6 grudnia 2016 r. w sprawie innych dokumentacji geologicznych.

3)      Art. 35 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego.

4)      Część I ust. 53 i część IV załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.

Wymagane dokumenty

1)      Pisemny wniosek o przyjęcie dokumentacji geologicznej wraz z oznaczeniem wnioskodawcy (miejsce zamieszkania lub siedziby).

2)      Pełnomocnictwo w oryginale lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa (w przypadku, gdy składający wniosek działa w imieniu innej osoby).

Załączniki:
- Oryginał dokumentacji w 3 egzemplarzach opracowany przez uprawnionego geologa.

Opłaty

Opłata skarbowa:
Od złożonego dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpisu, wypisu lub kopii dla osoby załatwiającej sprawę – 17,00 zł.

Wpłat z tytułu opłaty skarbowej można dokonywać na rachunek bankowy Urzędu Miasta Zamość (np. w kasie urzędu, przelewem bankowym).

Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej należy załączyć do wniosku.

Nr konta bankowego Urzędu Miasta Zamość 56 1020 5356 0000 1602 0007 6877

Termin załatwiania sprawy

Niezwłocznie, jednakże w przypadku sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego w ciągu miesiąca od daty wpływu kompletnego wniosku, a w sprawach szczególnie skomplikowanych w ciągu dwóch miesięcy

Forma załatwienia

Archiwizacja oraz przekazanie po jednym egzemplarzu dokumentacji pozostałym właściwym miejscowo organom administracji geologicznej.

Tryb odwoławczy

Nie dotyczy.

 

11.  Stanowisko ds. Ochrony przyrody i zadrzewień

 

(Partyzantów 10, parter, pokój nr 4, tel. 84 677 24 39)

 

Do zadań stanowiska pracy należy:

1)      Wydawanie zezwoleń na usunięcie (wycinkę, zastąpienie, nasadzenie) drzew i krzewów z terenu nieruchomości.

2)      Wykonywanie oględzin w zakresie występowania w obrębie zadrzewień gatunków chronionych roślin, zwierząt i grzybów.

3)      Nakładanie kar za usuwanie drzew i krzewów bez wymaganego zezwolenia, za zniszczenie terenów zieleni, drzew lub krzewów,

4)      Sprawdzenie wykonanych nasadzeń/przesadzeń, zachowania żywotności drzew/krzewów,

5)      Wydawanie decyzji umarzających należność z tytułu ustalonej opłaty za przesadzone albo posadzone w zamian drzewa lub krzewy, jeżeli zachowały żywotność lub nie zachowały żywotności z przyczyn niezależnych od posiadacza nieruchomości po upływie 3 lat od dnia ich posadzenia lub przesadzenia, lub odmawiających umorzenia w/w należności jeżeli drzewa lub krzewy nie zachowały żywotności,

6)      Wydawanie decyzji w sprawie uiszczenia kary w razie stwierdzenia braku żywotności drzewa lub krzewu albo nieodtworzenia korony drzewa po upływie 3 lat od dnia wydania decyzji odraczającej termin płatności kary oraz o umorzeniu kary w przypadku, gdy zachowały żywotność.

7)      Opiniowanie projektów sieci Natura 2000

8)      Monitoring gatunków prawnie chronionych,

9)      Poddawanie pod ochronę w drodze uznania za pomniki przyrody, stanowiska dokumentacyjne, użytki ekologiczne itp.,

10)  Prowadzenie rejestru wprowadzonych form ochrony przyrody,

11)  Prowadzenie rejestru zwierząt i roślin podlegających ograniczeniom na podstawie umów międzynarodowych,

12)  Przekazywanie Generalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska oraz wojewodzie informacji o ustanowionych przez Radę Miejską formach ochrony przyrody,

 

ZEZWOLENIE NA USUNIĘCIE DRZEW LUB KRZEWÓW

 

Podstawa prawna

1)      Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody

2)      Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego

3)      Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej - część III ust. 44 – zwolnienia pkt 6 oraz część IV załącznika do ustawy

4)      Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko

Wymagane dokumenty

Wniosek (do pobrania w załącznikach) od posiadacza nieruchomości zawierający:

1)      imię, nazwisko i adres albo nazwę i siedzibę posiadacza i właściciela nieruchomości albo właściciela urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego;

2)      oświadczenie o posiadanym tytule prawnym władania nieruchomością albo oświadczenie o posiadanym prawie własności urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego;

3)      zgodę właściciela nieruchomości, jeżeli jest wymagana, lub oświadczenie o udostępnieniu informacji, o której mowa w art. 83 ust. 4;

4)      nazwę gatunku drzewa lub krzewu;

5)      obwód pnia drzewa mierzony na wysokości 130 cm, a w przypadku gdy na tej wysokości drzewo:

a)      posiada kilka pni – obwód każdego z tych pni

b)      nie posiada pnia – obwód pnia bezpośrednio poniżej korony drzewa;

6)      wielkość powierzchni, z której zostanie usunięty krzew;

7)      miejsce, przyczynę, termin zamierzonego usunięcia drzewa lub krzewu, oraz wskazanie czy usunięcie wynika z celu związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej;

8)      rysunek, mapę albo wykonany przez projektanta posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane projekt zagospodarowania działki lub terenu w przypadku realizacji inwestycji, dla której jest on wymagany zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane – określające usytuowanie drzewa lub krzewu w odniesieniu do granic nieruchomości i obiektów budowlanych istniejących lub projektowanych na tej nieruchomości;

9)      projekt planu:

a)      nasadzeń zastępczych, rozumianych jako posadzenie drzew lub krzewów, w liczbie nie mniejszej niż liczba usuwanych drzew lub o powierzchni nie mniejszej niż powierzchnia usuwanych krzewów, stanowiących kompensację przyrodniczą za usuwane drzewa i krzewy w rozumieniu art. 3 pkt 8 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska lub

b)      przesadzenia drzewa lub krzewu – jeżeli są planowane, wykonany w formie rysunku, mapy lub projektu zagospodarowania działki lub terenu, oraz informację o liczbie, gatunku lub odmianie drzew lub krzewów oraz miejscu i planowanym terminie ich wykonania;

10)  decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach albo postanowienie w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia w zakresie oddziaływania na obszar Natura 2000, w przypadku realizacji przedsięwzięcia, dla którego wymagane jest ich uzyskanie zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, oraz postanowienie uzgadniające wydawane przez właściwego regionalnego dyrektora ochrony środowiska w ramach ponownej oceny oddziaływania na środowisko, jeżeli jest wymagana lub została przeprowadzona na wniosek realizującego przedsięwzięcie;

11)  zezwolenie w stosunku do gatunków chronionych na czynności podlegające zakazom określonym w art. 51 ust. 1 pkt 1–4 i 10 oraz w art. 52 ust. 1 pkt 1, 3, 7, 8, 12, 13 i 15, jeżeli zostało wydane.

Pouczenie :

Oświadczenia, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

Załączniki do wniosku

Osoby fizyczne:

1)      oświadczenie o posiadanym tytule prawnym władania nieruchomością, które składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań,

2)      mapa lub szkic sytuacyjny z naniesieniem drzew/krzewów,

3)      projekt planu nasadzeń zamiennych (posadzenie drzew lub krzewów, w liczbie nie mniejszej niż liczba usuwanych drzew lub o powierzchni nie mniejszej niż powierzchnia usuwanych krzewów – kompensacja przyrodnicza

4)      jeżeli planowane są przesadzenia drzew lub krzewów – wykonany w formie rysunku, mapy lub projektu zagospodarowania działki lub terenu, informacja o liczbie, gatunku lub odmianie drzew lub krzewów oraz miejsce i planowany termin ich wykonania.

Inwestorzy:

1)      oświadczenie o posiadanym tytule prawnym władania nieruchomością, które składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań,

2)      mapa lub szkic sytuacyjny z naniesieniem drzew/krzewów, inwentaryzacja,

3)      opinia/ekspertyza dendrologiczna,

4)      projekt planu nasadzeń zamiennych (posadzenie drzew lub krzewów, w liczbie nie mniejszej niż liczba usuwanych drzew lub o powierzchni nie mniejszej niż powierzchnia usuwanych krzewów – kompensacja przyrodnicza,

5)      jeżeli planowane są przesadzenia drzew lub krzewów – wykonany w formie rysunku, mapy lub projektu zagospodarowania działki lub terenu, informacja o liczbie, gatunku lub odmianie drzew lub krzewów oraz miejsce i planowany termin ich wykonania

6)      w przypadku realizacji inwestycji wymagane jest pozwolenie na budowę lub rozbiórkę(rysunek, mapa lub projekt przedstawiający zagospodarowanie działki lub terenu wykonany przez projektanta z uprawnieniami budowlanymi z naniesionym usytuowaniem drzewa lub krzewu w odniesieniu do granic nieruchomości i obiektów budowlanych istniejących lub projektowanych na tej nieruchomości),

7)      decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach albo postanowienie w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia w zakresie oddziaływania na obszar Natura 2000, w przypadku realizacji przedsięwzięcia, dla którego wymagane jest ich uzyskanie zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, oraz ochrony środowiska w ramach ponownej oceny oddziaływania na środowisko, jeżeli jest wymagana lub została przeprowadzona na wniosek realizującego przedsięwzięcie;

8)      zezwolenie w stosunku do gatunków chronionych na czynności podlegające zakazom określonym w art. 51 ust. 1 pkt 1-4 i 10 oraz w art. 52 ust. 1 pkt 1,3,7,8,12,13,15 jeżeli zostało wydane

Opłaty

Opłata skarbowa od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii wynosi 17,00 zł (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej). Wpłat z tytułu opłaty skarbowej można dokonywać na rachunek bankowy Urzędu Miasta Zamość (np. na poczcie, przelewem bankowym) lub bez ponoszenia dodatkowych opłat w kasach Urzędu ul. Rynek Wielki 13.

Nr konta 56 1020 5356 0000 1602 0007 6877.
Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej należy załączyć do pełnomocnictwa z informacją jakiej dotyczy sprawy

Termin załatwienia sprawy

 1. w ciągu miesiąca,
 2. W sprawach szczególnie skomplikowanych do dwóch miesięcy, od dnia złożenia kompletnego wniosku.

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od dnia doręczenia stronie decyzji.

Dodatkowe informacje

Usunięcie drzewa lub krzewu z terenu nieruchomości może nastąpić po uzyskaniu zezwolenia wydanego na wniosek:

 1. posiadacza nieruchomości – za zgodą właściciela tej nieruchomości;
 2. właściciela urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, zwanej dalej „Kodeksem cywilnym” – jeżeli drzewo lub krzew zagrażają funkcjonowaniu tych urządzeń.

Uwaga!

1)      Zgoda właściciela nieruchomości, o której mowa w ust. 1 pkt 1, nie jest wymagana w przypadku wniosku złożonego przez:

a)      spółdzielnię mieszkaniową;

b)      wspólnotę mieszkaniową, w której właściciele lokali powierzyli zarząd nieruchomością wspólną zarządowi, zgodnie z ustawą z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali;

c)      zarządcę nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa.

2)      Zgoda właściciela nieruchomości, o której mowa w ust. 1 pkt 1, nie jest wymagana także w przypadku wniosku złożonego przez użytkownika wieczystego lub posiadacza nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, niebędących podmiotem, o którym mowa w ust. 2.

3)      Spółdzielnia mieszkaniowa informuje, w sposób zwyczajowo przyjęty, członków spółdzielni, właścicieli budynków lub lokali niebędących członkami spółdzielni oraz osoby niebędące członkami spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze własnościowe prawa do lokali, a zarząd wspólnoty mieszkaniowej – członków wspólnoty, o zamiarze złożenia wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu, wyznaczając co najmniej 30-dniowy termin na zgłaszanie uwag. Wniosek może być złożony nie później niż w terminie 12 miesięcy od upływu terminu na zgłaszanie uwag.

Dla jakich drzew i krzewów nie jest wymagane zezwolenie.

Przepisów art. 83 ust. 1 nie stosuje się m.in. do:

1)      krzewów, rosnacych w skupisku o powierzchni do 25m2;

2)      krzewów na terenach pokrytych roślinnością pełniącą funkcje ozdobne, urządzoną pod względem rozmieszczenia i doboru gatunków posadzonych roślin, z wyłączeniem krzewów w pasie drogowym drogi publicznej, na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków oraz na terenach zieleni;

3)      drzew, których obwód pnia na wysokości 5 cm nie przekracza:

a)      a)80 cm – w przypadku topoli, wierzb,  klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego,

b)      b)65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,

c)      c)50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew;

3.1. drzew lub krzewów, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej (wymagane jest zgłoszenie),

3.2. drzew lub krzewów usuwanych w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego,

4)      drzew lub krzewów na plantacjach lub w lasach;

5)      drzew lub krzewów owocowych, z wyłączeniem rosnących na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków lub na terenach zieleni;

6)      drzew lub krzewów usuwanych w związku z funkcjonowaniem ogrodów botanicznych lub zoologicznych;

7)      drzew lub krzewów usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu z obszarów położonych między linią brzegu a wałem przeciwpowodziowym lub naturalnym wysokim brzegiem, w który wbudowano trasę wału przeciwpowodziowego, z wału przeciwpowodziowego i terenu w odległości mniejszej niż 3 m od stopy wału;

8)      drzew lub krzewów, które utrudniają widoczność sygnalizatorów i pociągów, a także utrudniają eksploatację urządzeń kolejowych albo powodują tworzenie na torowiskach zasp śnieżnych, usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu;

9)      drzew lub krzewów stanowiących przeszkody lotnicze, usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu;

10)  drzew lub krzewów usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu ze względu na potrzeby związane z utrzymaniem urządzeń melioracji wodnych szczegółowych;

11)  drzew lub krzewów usuwanych z obszaru parku narodowego lub rezerwatu przyrody nieobjętego ochroną krajobrazową;

12)  drzew lub krzewów usuwanych w ramach zadań wynikających z planu ochrony lub zadań ochronnych parku narodowego lub rezerwatu przyrody, planu ochrony parku krajobrazowego, albo planu zadań ochronnych lub planu ochrony dla obszaru Natura 2000;

13)  prowadzenia akcji ratowniczej przez jednostki ochrony przeciwpożarowej lub inne właściwe służby ustawowo powołane do niesienia pomocy osobom w stanie nagłego zagrożenia życia lub zdrowia;

14)  drzew lub krzewów stanowiących złomy lub wywroty usuwanych przez:

a)      jednostki ochrony przeciwpożarowej, jednostki Sił Zbrojnych RP, właścicieli urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego, zarządców dróg, zarządców infrastruktury kolejowej, gminne lub powiatowe jednostki oczyszczania lub inne podmioty działające w tym zakresie na zlecenie gminy lub powiatu,

b)      inne podmioty lub osoby, po przeprowadzeniu oględzin przez organ właściwy do wydania zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu, potwierdzających, że drzewa lub krzewy stanowią złom lub wywrot;

15)  drzew lub krzewów należących do gatunków obcych, określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 120 ust. 2f ustawy o ochronie przyrody.

 

ZGŁOSZENIE  ZAMIARU USUNIĘCIA DRZEW PRZEZ OSOBĘ FIZYCZNĄ NA CELE NIEZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 

 

Właściciel nieruchomości jest obowiązany dokonać zgłoszenia do organu, o którym mowa 83a ust. 1, zamiaru usunięcia drzewa/drzew, jeżeli obwód pnia drzewa mierzonego na wysokości 5cm przekracza:

a)      80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego,

b)      65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,

c)      50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew.

Podstawa prawna

1)      art. 83a ust. 1 art. 83f ust. 1 pkt 3a, ust. 4, 5 ,7, 8 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tj. Dz. U. z 2018r., poz. 1614 ze zm.)

2)      art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.)

3)      Część III ust. 44 - zwolnienia pkt 6 oraz część IV załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.

4)      art. 1, art. 2, art. 3 ustawy z dnia 11 maja o zmianie ustawy o ochronie przyrody

Załączniki do procedury

Wniosek  (do pobrania w załącznikach)

Dokumenty od wnioskodawcy:

Zgłoszenie zamiaru wycięcia drzewa (na druku stanowiącym załącznik do niniejszej procedury) od właściciela nieruchomości zawierający:

1)      imię, nazwisko i adres albo nazwę i siedzibę posiadacza i właściciela nieruchomości,

2)      oznaczenie terenu, na którym rosną drzewa lub krzewy – podanie numeru działki ewidencyjnej, arkusza – nazwa ulicy/osiedla, numer posesji;

3)      oświadczenie, że drzewa są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej

Załączniki do wniosku:

1)      W przypadku działania przez pełnomocnika należy dołączyć pełnomocnictwo do reprezentowania wnioskodawcy.

2)      Rysunek lub mapę określającą usytuowanie drzewa na nieruchomości. Lokalizacja powinna być określona w sposób pozwalający na jednoznaczne określenie przedmiotowego drzewa w terenie.

3)      Zezwolenie w stosunku do gatunków chronionych na czynności podlegające zakazom określonym w art. 51 ust. 1 pkt 1-4 i 10 oraz w art. 52 ust. 1 pkt 1, 3, 7, 8, 12, 13 i 15 ustawy o ochronie przyrody, jeżeli zostało wydane.

4)      W przypadku wnioskowania o wydanie zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu, należy dołączyć dowód uiszczenia opłaty skarbowej za wydanie zaświadczenia.

Opłaty

1)      Opłata skarbowa od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii wynosi 17 zł (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej).

2)      Wydanie zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia (zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej – t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1827: załącznik „Wykaz przedmiotów opłaty skarbowej, stawki tej opłaty oraz zwolnienia” – część II, pkt 21) należy wnieść opłatę skarbową w wysokości 17 zł (gdy nie zachodzi przesłanka do zwolnienia z tej opłaty).

Forma załatwienia

Sprzeciw (w formie decyzji administracyjnej) na usunięcie drzew lub krzewów, lub brak stanowiska oznaczający zgodę, zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu.

Termin załatwienia

Organ ma obowiązek dokonać oględzin drzew w ciągu 21 dni, oraz ma możliwość w ciągu 14 dni od dnia oględzin wnieść sprzeciw w drodze decyzji administracyjnej. Bieg terminu jest przerywany w przypadku braku kompletnych dokumentów dostarczonych wraz ze zgłoszeniem.

Dokumenty uzyskiwane w postępowaniu : Protokół z oględzin w terenie.

Brak możliwości przeprowadzenia oględzin w terenie wyklucza możliwość usunięcia drzewa na podstawie zgłoszenia wniesionego do organu. W przypadku braku możliwości wejścia na teren nieruchomości, na której usytuowane jest planowane do usunięcia drzewo lub w przypadku braku możliwości identyfikacji drzewa na jej terenie z uwagi na nieobecność zgłaszającego podczas umówionych przez organ oględzin, konieczne będzie wyznaczenie kolejnego terminu ich przeprowadzenia. Wskazany wyżej termin dla wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia liczyć się będzie od dnia przeprowadzenia skutecznych oględzin.

Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje Stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Zamościu , za pośrednictwem Prezydenta Miasta Zamość, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia (art. 17 pkt 1, art. 127 § 1 i 2 oraz art. 129 § 1 i 2 Kodeksu postępowania administracyjnego).

Informacje dodatkowe

1)      Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew lub krzewów z terenu nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków należy składać do wojewódzkiego konserwatora zabytków (art. 83a ust. 1 ustawy o ochronie przyrody).

2)      Przepisów ustawy o ochronie przyrody dotyczących wydawania zezwoleń na usuwanie drzew i krzewów, pobierania opłat i wymierzania kar nie stosuje się do drzew i krzewów (art. 83f ust. 1 ustawy o ochronie przyrody – przypadki wymienione w pkt 1-17):

3)      W przypadku nieusunięcia drzewa przed upływem 6 miesięcy od przeprowadzonych oględzin usunięcie drzewa może nastąpić po dokonaniu ponownego zgłoszenia.

Jeżeli w terminie 5 lat od dokonania oględzin właściciel nieruchomości wystąpi o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, a budowa ta będzie miała związek z prowadzeniem działalności gospodarczej   i będzie realizowana na części nieruchomości, na której rosło usunięte drzewo, to organ, o którym mowa w art. 83a ust. 1 ustawy o ochronie przyrody, uwzględniając dane ustalone na podstawie oględzin nałoży na właściciela nieruchomości, w drodze decyzji administracyjnej, obowiązek wniesienia opłaty za usunięcie drzewa.

 

UZNANIE OBIEKTU PRZYRODNICZEGO ZA POMNIK PRZYRODY

 

Podstawa prawna

Art. 6 ust. 1 pkt 6, art. 40, art. 44, art. 113 ust. 4, art. 114 ust. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

Dokumenty od wnioskodawcy:

Wniosek (na druku stanowiącym załącznik do niniejszej procedury) od osoby fizycznej, instytucji naukowej, organizacji społecznej, określający lokalizację i uzasadniający wartość przyrodniczą, naukową, kulturową, historyczną lub krajobrazową odznaczającego się indywidualnymi cechami obiektu.

Opłaty

Nie dotyczy.

Forma załatwienia

1)      Uchwała Rady Miasta Zamość.

2)      Zgłoszenie obiektu do rejestru form ochrony przyrody prowadzonego przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska.

3)      Zgłoszenie obiektu do centralnego rejestru form ochrony przyrody prowadzonego przez Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska .

Termin załatwienia

Do jednego roku.

Dokumenty uzyskiwane w postępowaniu:

1)      Protokół z wizji lokalnej.

2)      Szczegółowa dokumentacja przyrodniczo-geodezyjna.

3)      Uzgodnienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska .

Tryb odwoławczy

Nie dotyczy.

 

REJESTRACJA ZWIERZĄT NALEŻĄCYCH DO GATUNKÓW PODLEGAJĄCYCH OGRANICZENIOM NA PODSTAWIE PRZEPISÓW PRAWA UNII EUROPEJSKIEJ

 

Podstawa prawna

1)      Art. 64 ust. 1 i ust. 3 – 8 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

2)      Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.

3)      Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.

Wymagane dokumenty:

1)      Wniosek – wzór wniosku stanowi załącznik do niniejszej karty informacyjnej (do pobrania w Biurze obsługi Interesanta lub w Internecie).

2)      Dokument stwierdzający legalność pochodzenia zwierzęcia :

a)      kopia zezwolenia na import zwierzęcia do kraju, albo

b)      kopia zezwolenia na schwytanie zwierzęcia w środowisku, albo

c)      kopia dokumentu wydanego przez powiatowego lekarza weterynarii, potwierdzającego urodzenie zwierzęcia w hodowli, albo

d)      kopia innego dokumentu stwierdzającego legalność pochodzenia zwierzęcia.

3)      Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej. 

Opłaty:

1)      Opłata skarbowa od  dokonania wpisu do rejestru zwierząt –  26,00 zł na podstawie art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy o opłacie skarbowej  oraz części I ust. 19 załącznika do tej ustawy. Jednostką rejestrową jest gatunek niezależnie od ilości zwierząt. Jeśli w jednym wniosku zgłoszono kilka gatunków zwierząt, opłatę skarbową należy uiścić za każdy gatunek osobno. 

2)      Opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia na wniosek  – 17,00 zł na podstawie art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy o opłacie skarbowej oraz części  II ust. 21 załącznika do tej ustawy.

Zapłaty opłaty skarbowej dokonuje się w kasie Urzędu Miejskiego lub na rachunek bankowy.

Miejsce składania dokumentów:

Biuro Obsługi Interesanta (Ratusz) 

Forma załatwienia sprawy:

1)      Wpis do rejestru zwierząt podlegających ograniczeniom przewozowym na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej, potwierdzony wydaniem zaświadczenia,

2)      W przypadku zmiany danych wpisanych do rejestru bądź wykreślenia z rejestru – dokonanie stosownej adnotacji w rejestrze, a na wniosek strony – wydanie odpowiedniego zaświadczenia. 

Termin załatwienia sprawy:

1)      Dokonanie wpisu – bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu 1 miesiąca.

2)      Wydanie zaświadczenia – niezwłocznie po dokonaniu wpisu, nie później niż w terminie 7 dni.

Tryb odwoławczy:

1)      W przypadku odmowy dokonania wpisu do rejestru od decyzji administracyjnej przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Prezydenta Miasta Radomia w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

2)      W przypadku odmowy wydania zaświadczenia potwierdzającego wpis do rejestru na postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia służy zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Prezydenta Miasta Radomia w terminie 7dni od dnia jego doręczenia.

Uwagi:

1)      Obowiązek zgłoszenia do rejestru lub wykreślenia z rejestru powstaje z dniem nabycia lub zbycia, wwozu do kraju lub wywozu za granicę państwa, wejścia w posiadanie zwierzęcia, jego utraty lub śmierci. Wniosek o dokonanie wpisu lub wykreślenia z rejestru powinien być złożony właściwemu staroście w terminie 14 dni od dnia powstania tego obowiązku. Rejestr, prowadzi starosta właściwy ze względu na miejsce przetrzymywania zwierząt lub prowadzenia ich hodowli.

2)      Podmioty, prowadzące działalność gospodarczą w zakresie handlu żywymi zwierzętami gatunków chronionych na podstawie przepisów, o których mowa w art. 61 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody; są obowiązane do posiadania i przekazania wraz ze sprzedawanym zwierzęciem oryginału lub kopii dokumentu, o którym mowa w ust. 4 pkt 11. Kopia ta powinna być, przez podmiot sprzedający zwierzę, zaopatrzona w numer nadawany według numeracji ciągłej, datę wystawienia, pieczęć i podpis osoby sprzedającej, informację o liczbie zwierząt, dla których została wystawiona, a jeżeli kopiowany dokument dotyczy więcej niż jednego gatunku, także o ich przynależności gatunkowej.

3)      Każda kopia załącznika do wniosku wymaga uwierzytelnienia za zgodność z oryginałem.

 

12.  Stanowisko ds. odpadów i ochrony przyrody

 

(Partyzantów 10, parter, pokój nr 4, tel. 84 677 24 39)

 

Do zadań stanowiska pracy należy:

1)      Prowadzenie publicznie dostępnych wykazów danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku /EKOPORTAL/,

2)      Wydawanie pozwoleń na wytwarzanie odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne w związku z eksploatacją instalacji,

3)      Wydawanie zezwoleń na zbieranie odpadów,

4)      Wydawanie zezwoleń na przetwarzanie odpadów,

5)      Nakazywanie posiadaczowi odpadów usunięcia ich z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania lub magazynowania,

6)      Wydawanie zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadów, przedsiębiorcy prowadzącemu punkt  zbierania pojazdów, cofanie wydanego zezwolenia; przekazywanie kopii zezwoleń Marszałkowi Województwa lub Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska

 

POZWOLENIE NA WYTWARZANIE ODPADÓW, JEŻELI WYTWÓRCA ODPADÓW WYTWARZA W ZWIĄZKU Z EKSPLOATACJĄ INSTALACJI POWYŻEJ 1 MG ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH ROCZNIE LUB POWYŻEJ 5 TYSIĘCY MG ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE ROCZNIE

 

Podstawa prawna

1)      Art. 180 pkt 3, art. 180a, art. 181 ust. 1 pkt 4, art. 183 ust. 1 w związku z art. 378 ust. 1, art. 183c , art. 184, oraz art. 188 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska;

2)      Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 09 grudnia 2014r. w sprawie katalogu odpadów;

3)      Art. 35, art. 77 i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego;

4)      Część III ust. 40 i część IV załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej;

5)      Art. 7 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców.

Wymagane dokumenty od wnioskodawcy:

Pisemny wniosek – 2 egz.–wytwórcy odpadów o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów wraz z numerem REGON i NIP, zawierający:

1)      oznaczenie prowadzącego instalację, jego adres zamieszkania lub siedziby,

2)      oznaczenie głównego prowadzącego instalację lub - w przypadku określonym w art. 183b ustawy Prawo ochrony środowiska - określenie zakresu odpowiedzialności poszczególnych prowadzących oznaczone części instalacji za eksploatację instalacji zgodnie z przepisami ochrony środowiska,

3)      adres zakładu, na którego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji,

4)      informację o tytule prawnym do instalacji,

5)      informację o rodzaju instalacji, stosowanych urządzeniach i technologiach oraz charakterystykę techniczną źródeł powstawania i miejsc emisji,

6)      ocenę stanu technicznego instalacji,

7)      informację o rodzaju prowadzonej działalności,

8)      opis zakładanych wariantów funkcjonowania instalacji,

9)      blokowy (ogólny) schemat technologiczny wraz z bilansem masowym i rodzajami wykorzystywanych materiałów, surowców i paliw, istotnych z punktu widzenia wymagań ochrony środowiska,

10)  informację o energii wykorzystywanej lub wytwarzanej przez instalację,

11)  wielkość i źródła powstawania albo miejsca emisji – aktualnych i proponowanych – w trakcie normalnej eksploatacji instalacji oraz w warunkach odbiegających od normalnych, w szczególności takich jak rozruch i wyłączenia,

12)  warunki lub parametry charakteryzujące pracę instalacji, określające moment zakończenia rozruchu i moment rozpoczęcia wyłączania instalacji,

13)  proponowane procedury monitorowania procesów technologicznych istotnych z punktu widzenia wymagań ochrony środowiska, w szczególności pomiaru lub ewidencjonowania wielkości emisji,

14)  deklarowany termin i sposób zakończenia eksploatacji instalacji lub jej oznaczonej części, jeżeli zakończenie eksploatacji jest przewidywane w okresie, na który ma być wydane pozwolenie,

15)  deklarowany łączny czas dalszej eksploatacji instalacji, jeżeli ma on wpływ na określenie wymagań ochrony środowiska, oraz deklarowany sposób dokumentowania czasu tej eksploatacji,

16)  deklarowany termin oddania instalacji do eksploatacji – w przypadku podmiotu podejmującego realizację nowej instalacji,

17)  czas, na jaki wydane ma być pozwolenie (nie dłużej niż na 10 lat),

18)  wyszczególnienie rodzajów odpadów przewidzianych do wytwarzania, z uwzględnieniem ich podstawowego składu chemicznego i właściwości,

19)  określenie ilości odpadów poszczególnych rodzajów przewidzianych do wytwarzania w ciągu roku,

20)  wskazanie sposobów zapobiegania powstawaniu odpadów lub ograniczenia ilości odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko,

21)  opis dalszego sposobu gospodarowania odpadami, z uwzględnieniem zbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów,

22)  wskazanie miejsca i sposobu oraz rodzaju magazynowanych odpadów,

23)  jeżeli wniosek dotyczy instalacji nowo uruchamianej lub w sposób istotny zmienianych, powinien dodatkowo zawierać informację, że zastosowana technologia spełnia wymagania, przy których określeniu uwzględniono w szczególności:

a)      stosowanie substancji o małym potencjale zagrożeń,

b)      efektywne wytwarzanie oraz wykorzystywanie energii,

c)      racjonalne zużycie wody i innych surowców oraz materiałów i paliw,

d)      stosowanie technologii bezodpadowych i małoodpadowych oraz możliwość odzysku powstających odpadów,

e)      rodzaj, zasięg oraz wielkości emisji,

f)       wykorzystywanie porównywalnych procesów i metod, które zostały skutecznie zastosowane w skali przemysłowej,

g)      postęp naukowo-techniczny

Załączniki do wniosku:

1)      Streszczenie wniosku sporządzone w języku niespecjalistycznym.

2)      Kserokopia dokumentu potwierdzającego, że wnioskodawca jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym.

3)      Dokument potwierdzający, że wnioskodawca posiada tytuł prawny do terenu, na którym magazynuje odpady.

4)      Oświadczenie wytwórcy odpadów, że jest/nie jest mikroprzedsiębiorcą oraz małym i średnim przedsiębiorcą (wg wzoru stanowiącego załącznik do niniejszej procedury).

5)      Operat przeciwpożarowy spełniający wymagania określone w art. 42 ust. 4b pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach oraz w przepisach wydanych na podstawie art. 43 ust. 8 tej ustawy, wykonany przez rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, o którym mowa w rozdziale 2a ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej - 2 egz.

6)      Postanowienie Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej stanowiące o uzgodnieniu ww. operatu przeciwpożarowego - 2 egz.

7)      Zaświadczenie o niekaralności:

a)      prowadzącego instalację za przestępstwa przeciwko środowisku,

b)      prowadzącego instalację będącego osobą fizyczną albo wspólnika, prokurenta, członka rady nadzorczej i członka zarządu prowadzącego instalację będącego osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, za przestępstwa przeciwko środowisku lub przestępstwa, o których mowa w art. 163, art. 164 lub art. 168 w związku z art. 163 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny.

Opłaty:

Opłata skarbowa:

1)      od złożonego dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpisu, wypisu lub kopii dla osoby załatwiającej sprawę (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej) - 17 zł,

2)      od pozwoleń na wytwarzanie odpadów: 

a)      wydawanych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, z zastrzeżeniem pkt b – 2 011,00 zł,

b)      wydawanych w związku z działalnością gospodarczą prowadzoną przez podmioty prowadzące działalność wytwórczą w rolnictwie, mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców – 506,00 zł,

c)      pozostałych – 506,00 zł.

Zapłaty opłaty skarbowej należy dokonać przelewem, przekazem na rachunek bankowy Urzędu lub bezpośrednio w kasie Urzędu ul. Rynek Wielki 13 . Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej należy załączyć do wniosku.

NUMER KONTA :  56 1020 5356 0000 1602 0007 6877. 

Termin załatwiania sprawy

1)      W ciągu miesiąca.

2)      W sprawach szczególnie skomplikowanych do dwóch miesięcy.

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od dnia doręczenia stronie decyzji.

Dodatkowe informacje:

Pozwolenie na wytwarzanie odpadów jest wymagane do wytwarzania odpadów wytwarzanych w związku z eksploatacją instalacji :

1)      o masie powyżej 1 Mg rocznie - w przypadku odpadów niebezpiecznych lub

2)      o masie powyżej 5000 Mg rocznie - w przypadku odpadów innych niż niebezpieczne.

Starosta wydaje drodze decyzji pozwolenie dla wszystkich przedsięwzięć i zdarzeń, z wyjątkiem pozwoleń dla przedsięwzięć i zdarzeń na terenach zamkniętych w rozumieniu przepisów ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne, które wydaje regionalny dyrektor ochrony środowiska i pozwoleń dla przedsięwzięć i zdarzeń, o których mowa w art. 378 ust. 2a ustawy Prawo ochrony środowiska, które zatwierdza marszałek województwa.

Stronami postępowania o wydanie pozwolenia są prowadzący instalację oraz, jeżeli w związku z eksploatacją instalacji utworzono obszar ograniczonego użytkowania, władający powierzchnią ziemi na tym obszarze.

Właściwy organ odmówi wydania pozwolenia, jeżeli: 

1)      nie są spełnione wymagania, o których mowa w art. 141 ust. 2, art. 143 i art. 204 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r Prawo ochrony środowiska;

2)      zamierzony sposób gospodarowania odpadami jest zgodny z planami gospodarki odpadami, o których mowa w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach;

3)      eksploatacja instalacji powodowałaby przekroczenie dopuszczalnych standardów emisyjnych;

4)      eksploatacja instalacji powodowałaby przekroczenie standardów jakości środowiska;

5)      wydanie pozwolenia byłoby niezgodne z programami działań, o których mowa w art. 17, 91 ust. 1 i art. 119 ust. 1v ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska;

6)      wniosek dotyczy uprawnień wnioskodawcy objętych decyzją o cofnięciu lub ograniczeniu pozwolenia w przypadkach, o których mowa w art. 194 ust. 1 i art. 195 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, a nie minęły jeszcze 2 lata od dnia, gdy decyzja w przedmiocie cofnięcia lub ograniczenia pozwolenia stała się ostateczna;

7)      eksploatacja instalacji położonej w granicach strefy przemysłowej powodowałaby naruszenie ustaleń zawartych w rozporządzeniu o jej utworzeniu;

 

ZEZWOLENIE NA PRZETWARZANIE ODPADÓW

 

Podstawa prawna

1)      Art. 41, art. 41a, art. 41b, art. 42, art. 43, art. 44, art. 45, art. 48a i art. 25 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach,

2)      Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 09 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów,

3)      Art. 35, art. 77 i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego,

4)      Część III ust. 43 c i część IV załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.

Dokumenty od wnioskodawcy

Pisemny wniosek – 3 egz. – podmiotu zamierzającego prowadzić przetwarzanie odpadów, wraz z numerem NIP, zawierający:

1)      wyszczególnienie rodzajów odpadów przewidywanych do przetwarzania;

2)      określenie masy odpadów poszczególnych rodzajów poddawanych przetwarzaniu i powstających w wyniku przetwarzania w okresie roku,

3)      oznaczenie miejsca przetwarzania odpadów,

4)      wskazanie:

a)      miejsca i sposobu magazynowania oraz rodzaju magazynowanych odpadów,

b)      maksymalnej masy poszczególnych rodzajów odpadów i maksymalnej łącznej masy wszystkich rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane w tym samym czasie oraz które mogą być magazynowane w okresie roku,

c)      największej masy odpadów, które mogłyby być magazynowane w tym samym czasie w instalacji, obiekcie budowlanym lub jego części lub innym miejscu magazynowania odpadów, wynikającej z wymiarów instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów,

d)      całkowitej pojemności (wyrażonej w Mg) instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów;

5)      szczegółowy opis stosowanej metody lub metod przetwarzania odpadów, w tym wskazanie procesu przetwarzania, zgodnie z załącznikami nr 1 i 2 do ustawy o odpadach, oraz opis procesu technologicznego z podaniem rocznej mocy przerobowej instalacji lub urządzenia, a w uzasadnionych przypadkach - także godzinowej mocy przerobowej,

6)      przedstawienie możliwości technicznych i organizacyjnych pozwalających należycie wykonywać działalność w zakresie przetwarzania odpadów, ze szczególnym uwzględnieniem kwalifikacji zawodowych lub przeszkolenia pracowników oraz liczby i jakości posiadanych instalacji i urządzeń odpowiadających wymaganiom ochrony środowiska,

7)      oznaczenie przewidywanego okresu wykonywania działalności w zakresie przetwarzania odpadów,

8)      opis czynności podejmowanych w ramach monitorowania i kontroli działalności objętej zezwoleniem,

9)      opis czynności, które zostaną podjęte w przypadku zakończenia działalności objętej zezwoleniem i związanej z tym ochrony terenu, na którym działalność ta była prowadzona,

10)  proponowana forma i wysokość zabezpieczenia roszczeń, o którym mowa w art. 48a ustawy o odpadach (patrz Informacje dodatkowe dla klienta - pkt.3),

11)  informacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów.

Załączniki do wniosku:

1)      Dokument potwierdzający, że Wnioskodawca posiada tytuł prawny do terenu, na którym magazynuje odpady, z zastrzeżeniem, że w przypadku zamiaru odzysku odpadów polegającego na wypełnianiu terenów niekorzystnie przekształconych, przetwarzaniu odpadów komunalnych lub odpadów pochodzących z przetwarzania odpadów komunalnych, do wniosku dołącza się dokument potwierdzający prawo własności, prawo użytkowania wieczystego, prawo użytkowania albo umowę dzierżawy nieruchomości (patrz Informacje dodatkowe dla klienta - pkt.2).

2)      Operat przeciwpożarowy zawierający warunki ochrony przeciwpożarowej instalacji, obiektu lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów, wykonany przez osobę, o której mowa w art. 4 ust. 2a ustawy dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej– 2 egz.

3)      Postanowienie Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej, stanowiące o uzgodnieniu ww. operatu przeciwpożarowego– 2 egz.

4)      Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, o której mowa w art. 71 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko – w przypadku przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, o których mowa w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9.11.2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.

5)      Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, o której mowa w art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w przypadku gdy dla terenu, którego wniosek dotyczy, nie został uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, chyba że uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu nie jest wymagane.

6)      Zaświadczenia o niekaralności:

a)      posiadacza odpadów będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą,

b)      wspólnika, prokurenta, członka zarządu i członka rady nadzorczej posiadacza odpadów będącego osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej - za przestępstwa przeciwko środowisku lub przestępstwa, o których mowa w art. 163, art. 164 lub art. 168 w związku z art. 163 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny.

7)      Zaświadczenie o niekaralności posiadacza odpadów za przestępstwa przeciwko środowisku na podstawie przepisów ustawy z dnia 28 października 2002 r. odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.

8)      Oświadczenia o niekaralności:

a)      posiadacza odpadów będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą,

b)      wspólnika, prokurenta, członka zarządu i członka rady nadzorczej posiadacza odpadów będącego osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej - za wykroczenia określone w art. 175, art. 183, art. 189 ust. 2 pkt 6 lub art. 191 ustawy o odpadach, zawierające klauzulę następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia".

9)      Oświadczenie, że w stosunku do:

a)      posiadacza odpadów będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą,

b)      posiadacza odpadów będącego osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej albo wspólnika, prokurenta, członka zarządu lub członka rady nadzorczej tego posiadacza odpadów prowadzącego działalność gospodarczą jako osoba fizyczna - w ostatnich 10 latach nie wydano ostatecznej decyzji o cofnięciu zezwolenia na zbieranie odpadów, zezwolenia na przetwarzanie odpadów, zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów lub pozwolenia na wytwarzanie odpadów uwzględniającego zbieranie i przetwarzanie odpadów lub nie wymierzono administracyjnej kary pieniężnej, o której mowa w art. 194 ustawy o odpadach, zawierające klauzulę następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia".

10)  Oświadczenie, że wspólnik, prokurent, członek zarządu lub członek rady nadzorczej posiadacza odpadów nie jest lub nie był wspólnikiem, prokurentem, członkiem rady nadzorczej lub członkiem zarządu innego przedsiębiorcy, w stosunku do którego w ostatnich 10 latach wydano ostateczną decyzję o cofnięciu zezwolenia na zbieranie odpadów, zezwolenia na przetwarzanie odpadów, zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów lub pozwolenia na wytwarzanie odpadów uwzględniającego zbieranie i przetwarzanie odpadów lub nie wymierzono administracyjnej kary pieniężnej, o której mowa w art. 194 ustawy o odpadach, zawierające klauzulę następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia".

Opłaty

Opłata skarbowa za wydanie zezwolenia w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą wynosi 616 zł płatna z chwilą złożenia wniosku na rachunek bankowy Urzędu Miasta Zamość. Zapłaty opłaty skarbowej należy dokonać przelewem, przekazem na rachunek bankowy Urzędu lub bezpośrednio w kasie Urzędu ul. Rynek Wielki 13.

Nr konta 56 1020 5356 0000 1602 0007 6877.

Termin załatwiania sprawy

1)      1.W ciągu miesiąca.

2)      2.W sprawach szczególnie skomplikowanych do dwóch miesięcy. 

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od dnia doręczenia stronie decyzji. 

Dodatkowe informacje

1)      Prezydent Miasta Zamość jest właściwy do wydania zezwolenia na przetwarzanie odpadów, jeśli miejsce przetwarzania zlokalizowane jest na terenie Miasta Zamościa i nie jest to teren zamknięty.

2)      Gospodarowanie odpadami polegające na odzysku odpadów przez wypełnianie terenów niekorzystnie przekształconych, przetwarzaniu odpadów komunalnych lub odpadów pochodzących z przetwarzania odpadów komunalnych, wymagające uzyskania zezwolenia na przetwarzanie odpadów, odbywa się wyłącznie na nieruchomości, której właścicielem, użytkownikiem wieczystym, użytkownikiem albo dzierżawcą jest posiadacz odpadów gospodarujący odpadami.

Ustanowienie użytkowania nieruchomości, na której będą przetwarzane odpady, wymaga złożenia oświadczenia w formie aktu notarialnego również przez  użytkownika. W oświadczeniu wskazuje się masę i rodzaje odpadów, które mogą być  przetwarzane w okresie roku na nieruchomości będącej przedmiotem użytkowania.

Umowa dzierżawy nieruchomości, na której będą przetwarzane odpady wymaga zawarcia w formie aktu notarialnego. W umowie wskazuje się masę i rodzaje odpadów, które mogą być przetwarzane w okresie roku na tej nieruchomości.

Ustanawiający użytkowanie oraz dzierżawca są obowiązani zawrzeć, odpowiednio w oświadczeniu o ustanowieniu użytkowania lub w umowie dzierżawy, oświadczenie, że są świadomi odpowiedzialności solidarnej, o której mowa w art. 12 ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie.

Powyższe nie ma zastosowania dla jednostek budżetowych.

Posiadacz odpadów obowiązany do uzyskania zezwolenia na przetwarzanie odpadów jest obowiązany do ustanowienia zabezpieczenia roszczeń w wysokości umożliwiającej pokrycie kosztów wykonania zastępczego decyzji nakazującej posiadaczowi odpadów usunięcie odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowania, o której mowa w art. 26 ust. 2 ustawy o odpadach lub obowiązku wynikającego z art. 47 ust. 5 tej ustawy - w tym usunięcia odpadów i ich zagospodarowania łącznie z odpadami stanowiącymi   pozostałości z akcji gaśniczej lub usunięcia negatywnych skutków w środowisku lub szkód w środowisku w rozumieniu ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu   szkodom w środowisku i ich naprawie w ramach prowadzonej działalności polegającej  na przetwarzaniu odpadów.

Wysokość zabezpieczenia roszczeń oblicza się jako iloczyn największej masy odpadów, które mogłyby być magazynowane w instalacji, obiekcie budowlanym lub jego części lub miejscu magazynowania odpadów, z uwzględnieniem wymiarów   obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów,   oraz stawki zabezpieczenia roszczeń.

Zabezpieczenie roszczeń może mieć formę depozytu, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub polisy ubezpieczeniowej.

W gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub polisie ubezpieczeniowej stwierdza się, że w dowolnym czasie, do wydania ostatecznej decyzji o zwrocie gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub polisy ubezpieczeniowej, w   razie wystąpienia negatywnych skutków w środowisku lub szkód w środowisku w rozumieniu ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i   ich naprawie, powstałych w wyniku niewywiązania się przez podmiot z obowiązków określonych w ustawie o odpadach, w tym obowiązków wynikających z posiadanego zezwolenia na przetwarzanie odpadów, lub konieczności usunięcia  odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich magazynowania lub składowania, bank  lub zakład ubezpieczeniowy uregulują zobowiązania na rzecz organu prowadzącego  egzekucję tych obowiązków.

W przypadku gdy zabezpieczenie roszczeń ma formę gwarancji bankowej lub  gwarancji ubezpieczeniowej, gwarantem może być wyłącznie instytucja finansowa: upoważniona do gwarantowania długu celnego; mająca siedzibę na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej.

Obowiązek ustanowienia zabezpieczenia roszczeń nie dotyczy odpadów obojętnych.

1)      Dokument świadczący o zabezpieczeniu roszczeń: oryginał gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub polisy ubezpieczeniowej, Wnioskodawca jest zobowiązany złożyć w terminie 2 tygodni od dnia doręczenia ostatecznego postanowienia Prezydenta Miasta Zamość w przedmiocie określenia formy i wysokości zabezpieczenia roszczeń.

2)      Przepisów dotyczących przeprowadzania kontroli przez Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej oraz wykonania operatu przeciwpożarowego nie stosuje się w przypadku zezwoleń na przetwarzanie wyłącznie odpadów niepalnych.

3)      Przepisów dotyczących przeprowadzania kontroli przez Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej nie stosuje się w przypadku gdy zezwolenie na przetwarzanie odpadów dotyczy odzysku poza instalacjami i urządzeniami lub przygotowania do ponownego użycia.

4)      Przepisów dotyczących przeprowadzania kontroli przez Lubelskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska nie stosuje się w przypadku gdy zezwolenie na przetwarzanie odpadów dotyczy przygotowania do ponownego użycia.

5)      Organem właściwym do wydania zezwolenia na przetwarzanie odpadów na terenach zamkniętych jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska.

 

ZEZWOLENIE NA ZBIERANIE ODPADÓW

 

(w przypadku, gdy maksymalna łączna masa wszystkich odpadów magazynowanych w ramach zbierania w ciągu roku nie przekracza 3000 Mg)

Podstawa prawna:

Art. 41, art. 41a, art. 41b, art. 42, art. 43, art. 44, art. 45, art. 48a i art. 25 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach,

1)      Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 09 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów,

2)       Art. 35, art. 77 i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego,

3)       Część III ust. 43 c i część IV załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.

Dokumenty od wnioskodawcy

Pisemny wniosek – 3 egz. – podmiotu zamierzającego prowadzić zbieranie odpadów, wraz z numerem NIP, zawierający:

1)      wyszczególnienie rodzajów odpadów przewidywanych do zbierania,

2)      oznaczenie miejsca zbierania odpadów,

3)      wskazanie:

a)      miejsca i sposobu magazynowania oraz rodzaju magazynowanych odpadów,

b)      maksymalnej masy poszczególnych rodzajów odpadów i maksymalnej łącznej masy   wszystkich rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane w tym samym czasie oraz które mogą być magazynowane w okresie roku,

c)      największej masy odpadów, które mogłyby być magazynowane w tym samym czasie w instalacji, obiekcie budowlanym lub jego części lub innym miejscu  magazynowania odpadów, wynikającej z wymiarów instalacji, obiektu budowlanego   lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów,

d)      całkowitej pojemności (wyrażonej w Mg) instalacji, obiektu budowlanego lub jego     części lub innego miejsca magazynowania odpadów,

4)      szczegółowy opis stosowanej metody lub metod zbierania odpadów,

5)      przedstawienie możliwości technicznych i organizacyjnych pozwalających należycie wykonywać działalność w zakresie zbierania odpadów, ze szczególnym uwzględnieniem kwalifikacji zawodowych lub przeszkolenia pracowników oraz liczby i jakości posiadanych instalacji i urządzeń odpowiadających wymaganiom ochrony środowiska,

6)      oznaczenie przewidywanego okresu wykonywania działalności

7)      w zakresie zbierania odpadów,

8)      opis czynności podejmowanych w ramach monitorowania i kontroli działalności objętej zezwoleniem,

9)      opis czynności, które zostaną podjęte w przypadku zakończenia działalności objętej zezwoleniem i związanej z tym ochrony terenu, na którym działalność ta była prowadzona,

10)  proponowaną formę i wysokość zabezpieczenia roszczeń, o których mowa w art. 48a ustawy o odpadach (patrz Informacje dodatkowe dla klienta - pkt. 4),

11)  informacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów.

Załączniki do wniosku:

1)      Dokument potwierdzający, że Wnioskodawca posiada tytuł prawny do terenu, na którym magazynuje odpady, z zastrzeżeniem, że w przypadku zamiaru zbierania odpadów niebezpiecznych lub odpadów komunalnych lub odpadów pochodzących z przetwarzania odpadów komunalnych, do wniosku dołącza się dokument potwierdzający prawo własności, prawo użytkowania wieczystego, prawo użytkowania albo umowę dzierżawy  nieruchomości (patrz Informacje dodatkowe dla klienta - pkt.3).

2)      Operat przeciwpożarowy zawierający warunki ochrony przeciwpożarowej instalacji, obiektu lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów, wykonany przez osobę, o której mowa w art. 4 ust. 2a ustawy dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej – 2 egz.

3)      Postanowienie Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej, stanowiące o uzgodnieniu ww. operatu przeciwpożarowego – 2 egz.

4)      Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, o której mowa w art. 71 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko – w przypadku przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, o których mowa w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9.11.2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.

5)      Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, o której mowa w art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w przypadku gdy dla terenu, którego wniosek dotyczy, nie został uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, chyba że uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu nie jest   wymagane.

6)      Zaświadczenia o niekaralności:

a)      posiadacza odpadów będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą,

b)      wspólnika, prokurenta, członka zarządu i członka rady nadzorczej posiadacza odpadów będącego osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej - za przestępstwa przeciwko środowisku lub przestępstwa, o których mowa w art. 163,   art. 164 lub art. 168 w związku z art. 163 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. -     Kodeks karny.

c)      Zaświadczenie o niekaralności posiadacza odpadów za przestępstwa przeciwko środowisku na podstawie przepisów ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.

7)      Oświadczenia o niekaralności:

a)      posiadacza odpadów będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą,

b)      wspólnika, prokurenta, członka zarządu i członka rady nadzorczej posiadacza   odpadów będącego osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej - za wykroczenia określone w art. 175, art. 183, art. 189 ust. 2 pkt 6 lub art. 191 ustawy o odpadach, zawierające klauzulę następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia".

8)      Oświadczenie, że w stosunku do:

a)      posiadacza odpadów będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą,

b)      posiadacza odpadów będącego osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej albo wspólnika, prokurenta, członka zarządu lub członka rady nadzorczej tego posiadacza odpadów prowadzącego działalność gospodarczą jako osoba fizyczna, - w ostatnich 10 latach nie wydano ostatecznej decyzji o cofnięciu zezwolenia na zbieranie odpadów, zezwolenia na przetwarzanie odpadów, zezwolenia na zbieranie i  przetwarzanie odpadów lub pozwolenia na wytwarzanie odpadów uwzględniającego  zbieranie i przetwarzanie odpadów lub nie wymierzono administracyjnej kary    pieniężnej, o której mowa w art. 194 ustawy o odpadach, zawierające klauzulę następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej   za złożenie fałszywego oświadczenia".

9)      Oświadczenie, że wspólnik, prokurent, członek zarządu lub członek rady nadzorczej posiadacza odpadów nie jest lub nie był wspólnikiem, prokurentem, członkiem rady nadzorczej lub członkiem zarządu innego przedsiębiorcy, w stosunku do którego w ostatnich 10 latach wydano ostateczną decyzję o cofnięciu zezwolenia na zbieranie odpadów, zezwolenia na przetwarzanie odpadów, zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów lub pozwolenia na wytwarzanie odpadów uwzględniającego zbieranie i przetwarzanie odpadów lub nie wymierzono administracyjnej kary pieniężnej, o której mowa w art. 194 ustawy o odpadach, zawierające klauzulę następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej     za złożenie fałszywego oświadczenia

Opłaty:

Opłata skarbowa za wydanie zezwolenia w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą wynosi 616 zł płatna z chwilą złożenia wniosku na rachunek bankowy Urzędu Miasta Zamość. Zapłaty opłaty skarbowej należy dokonać przelewem, przekazem na rachunek bankowy Urzędu lub bezpośrednio w kasie Urzędu ul. Rynek Wielki 13.

Nr konta 56 1020 5356 0000 1602 0007 6877.

Termin załatwiania sprawy:

1)      W ciągu miesiąca.

2)      W sprawach szczególnie skomplikowanych do dwóch miesięcy. 

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od dnia doręczenia stronie decyzji.

Dodatkowe informacje: 

1)      Prezydent Miasta Zamość jest właściwy do wydania zezwolenia na zbieranie odpadów, jeśli miejsce zbierania zlokalizowane jest na terenie miasta i nie jest to teren zamknięty.

2)      Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach jest wymagana w przypadku, gdy zezwolenie na zbieranie odpadów obejmuje złom.

3)      Gospodarowanie odpadami, polegające na zbieraniu odpadów niebezpiecznych, zbieraniu lub przetwarzaniu odpadów komunalnych lub odpadów pochodzących z przetwarzania odpadów komunalnych, wymagające uzyskania zezwolenia na zbieranie odpadów, odbywa się wyłącznie na nieruchomości, której właścicielem, użytkownikiem wieczystym, użytkownikiem albo dzierżawcą jest posiadacz odpadów gospodarujący odpadami.

Ustanowienie użytkowania nieruchomości, na której będą zbierane odpady, wymaga złożenia oświadczenia w formie aktu notarialnego również przez użytkownika. W oświadczeniu wskazuje się masę i rodzaje odpadów, które mogą być zbierane w okresie roku na nieruchomości będącej przedmiotem użytkowania.

Umowa dzierżawy nieruchomości, na której będą zbierane wymaga zawarcia w formie   w okresie roku na tej nieruchomości.

Ustanawiający użytkowanie oraz dzierżawca są obowiązani zawrzeć, odpowiednio w oświadczeniu o ustanowieniu użytkowania lub w umowie dzierżawy, oświadczenie, że są świadomi odpowiedzialności solidarnej, o której mowa w art. 12 ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie.

Powyższe nie ma zastosowania dla jednostek budżetowych.

Posiadacz odpadów obowiązany do uzyskania zezwolenia na zbieranie odpadów jest obowiązany do ustanowienia zabezpieczenia roszczeń w wysokości umożliwiającej pokrycie kosztów wykonania zastępczego decyzji nakazującej posiadaczowi odpadów usunięcie odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowania, o której mowa w art. 26 ust. 2 ustawy o odpadach lub obowiązku wynikającego z art. 47 ust. 5 tej ustawy - w tym usunięcia odpadów i ich zagospodarowania łącznie z odpadami stanowiącymi   pozostałości z akcji gaśniczej lub usunięcia negatywnych skutków w środowisku lub szkód w środowisku w rozumieniu ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu   szkodom w środowisku i ich naprawie w ramach prowadzonej działalności polegającej  na zbieraniu odpadów.

 

1)      Dokument świadczący o zabezpieczeniu roszczeń: oryginał gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub polisy ubezpieczeniowej, Wnioskodawca jest zobowiązany złożyć w terminie 2 tygodni od dnia doręczenia ostatecznego postanowienia Prezydenta Miasta Zamość w przedmiocie określenia formy i wysokości zabezpieczenia roszczeń.

2)      Przepisów dotyczących przeprowadzania kontroli przez Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej oraz wykonania operatu przeciwpożarowego nie stosuje się w przypadku zezwoleń na zbieranie wyłącznie odpadów niepalnych.

3)       Biuro Ochrony Środowiska prowadzi publicznie dostępny wykaz znajdujących się w jego posiadaniu wniosków o wydanie zezwolenia na zbieranie odpadów oraz wydanych zezwoleń. Wyłączenie udostępnienia danych zawartych w w/w dokumentach może nastąpić na uzasadniony wniosek strony.

4)      Organem właściwym do wydania zezwolenia na zbieranie odpadów w przypadku, gdy maksymalna łączna masa wszystkich odpadów magazynowanych w ramach zbierania w ciągu roku przekracza 3000 Mg, jest Marszałek Województwa Lubelskiego.

5)       Organem właściwym do wydania zezwolenia na zbieranie odpadów na terenach zamkniętych jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska.

 

WNIOSEK O ZMIANĘ ZEZWOLENIA/POZWOLENIA W ZWIĄZKU Z NOWELIZACJĄ USTAWY O ODPADACH

 

W związku z art. 14 ust.1 ustawy z dnia 20  lipca 2018 r o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018r poz. 1592) posiadacz odpadów, który przed dniem wejścia w życie tej ustawy uzyskał: zezwolenie na zbieranie odpadów, zezwolenie na przetwarzanie odpadów, zezwolenie na zbieranie i przetwarzanie odpadów albo, pozwolenie na wytwarzanie odpadów uwzględniające zbieranie lub przetwarzanie odpadów, jest obowiązany, w terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy nowelizującej, złożyć wniosek o zmianę posiadanej decyzji (tj. do dnia 5 marca 2020r).

Analogicznie w przypadku pozwolenia zintegrowanego uwzględniającego zbieranie lub przetwarzanie odpadów - obowiązek złożenia w terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy nowelizującej, wniosku o zmianę posiadanego pozwolenia zintegrowanego (art. 10 ustawy nowelizującej).

Do wniosku o zmianę stosuje się wymagania i procedurę dla zmiany zezwoleń/pozwolenia na wytwarzanie odpadów określoną w art. 14 ustawy nowelizującej.

Pisemny wniosek określający:

1)      maksymalną masę poszczególnych rodzajów odpadów i maksymalną łączną masę wszystkich rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane  w tym samym czasie oraz które mogą być magazynowane w okresie roku,

2)      największą masę odpadów, które mogłyby być magazynowane w tym samym czasie w instalacji, obiekcie budowlanym lub jego części lub innym miejscu magazynowania odpadów, wynikających z wymiarów instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów,

3)      całkowitą pojemność (wyrażona w Mg) instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów,

4)      proponowaną formę i wysokość zabezpieczenia roszczeń, o którym mowa w art. 48a ustawy o odpadach.

Załączniki do wniosku:

1)      operat przeciwpożarowy, o którym mowa  w art. 42 ust. 4b pkt 1 ustawy o odpadach (t. j. Dz.U. z 2018 r. poz. 992 ze zm.),

2)      postanowienie, o którym mowa w art. 42 ust. 4c ustawy o odpadach, uzgadniające warunki p/poż,

3)      zaświadczenie o niekaralności, posiadacza odpadów będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, wspólnika, prokurenta, członka zarządu lub członka rady nadzorczej posiadacza odpadów będącego osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej. Za przestępstwa przeciwko środowisku lub przestępstwa, o których mowa w art. 163, art. 164 lub art. 168 w związku z art. 163 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz.U. z 2017 r. poz. 2204 oraz z 2018 r. poz. 20, 305 i 663),

4)      zaświadczenie o niekaralności posiadacza odpadów za przestępstwa przeciwko środowisku na podstawie przepisów ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz.U. z 2018 r. poz. 703 i 1277),

5)      Oświadczenie/a o niekaralności posiadacza odpadów będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, wspólnika, prokurenta, członka zarządu lub członka rady nadzorczej posiadacza odpadów będącego osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej za wykroczenia określone w art. 175, art. 183, art. 189 ust. 2 pkt 6 lub art. 191 ustawy o odpadach,

6)      Oświadczenia, o których mowa poniżej składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań:

a)      Oświadczenie, że w stosunku do osoby, fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą,

b)      Oświadczenie, że w stosunku do posiadacza odpadów będącego osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej albo wspólnika, prokurenta, członka zarządu lub członka rady nadzorczej tego posiadacza odpadów prowadzącego działalność gospodarczą jako osoba fizyczna - w ostatnich 10 latach nie wydano na podstawie przepisów ustawy o odpadach ostatecznej decyzji o cofnięciu zezwolenia na zbieranie odpadów, zezwolenia na przetwarzanie odpadów, zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów lub pozwolenia na wytwarzanie odpadów uwzględniającego zbieranie i przetwarzanie odpadów lub nie wymierzono administracyjnej kary pieniężnej, o której mowa w art. 194; tej ustawy,

c)      Oświadczenie, że w stosunku do oświadczenie, że wspólnik, prokurent, członek zarządu lub członek rady nadzorczej posiadacza odpadów nie jest lub nie był wspólnikiem, prokurentem, członkiem rady nadzorczej lub członkiem zarządu innego przedsiębiorcy, w stosunku do którego w ostatnich 10 latach nie wydano ostatecznej decyzji o cofnięciu zezwolenia na zbieranie odpadów, zezwolenia na przetwarzanie odpadów, zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów lub pozwolenia na wytwarzanie odpadów uwzględniającego zbieranie i przetwarzanie odpadów lub nie wymierzono administracyjnej kary pieniężnej, o której mowa w art. 194 tej ustawy,

d)      Do wniosku o wydanie zezwolenia na zbieranie odpadów oraz do wniosku o wydanie zezwolenia na przetwarzanie odpadów dołącza się decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, o której mowa w art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1073 i 1566 oraz z 2018 r. poz. 1496 i 1544), w przypadku gdy dla terenu, którego wniosek dotyczy, nie został uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, chyba że uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu nie jest wymagane.

Opłaty

1)      od złożonego dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpisu, wypisu lub kopii dla osoby załatwiającej sprawę (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej) -17 zł.

2)      od wydania decyzji zmieniającej zezwolenie - 10 zł.

Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej należy załączyć do wniosku.

Termin i sposób załatwienia

1)      miesiąc od dnia złożenia wniosku sprawa kończy się wydaniem decyzji. W sprawach szczególnie skomplikowanych

2)      2 miesiące od dnia złożenia wniosku. 

Podstawa prawna

1)      Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska ;

2)      Ustawa z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary;

3)      Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw ;

4)      Ustawa o odpadach z dn 14 grudnia 2012r ;

5)      Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej;

6)      Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny;

7)      Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów;

8)      Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego;

9)      Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej ;

10)  Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko;

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Zamościu za pośrednictwem Prezydenta Miasta Zamość w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

Inne informacje

Jeżeli posiadacz odpadów nie złoży wniosku spełniającego wymagania, o których mowa w art. 14 ust 1 i 2 (zawartość wniosku plus załączniki ) ustawy o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018r poz.1592)w terminie 12 miesięcy od wejścia w życie ustawy nowelizującej (tj. do dnia 5 marca 2020) zezwolenie na:

1)      ·zbieranie odpadów,

2)      ·zezwolenie na przetwarzanie odpadów,

3)      ·zezwolenie na zbieranie i przetwarzanie odpadów albo,

4)      ·pozwolenie na wytwarzanie odpadów, pozwolenie zintegrowane w zakresie określenia wymagań dotyczących zbierania lub przetwarzania odpadów, - wygasa.

Operat przeciwpożarowy sporządzany celem dołączenia do wniosku o zmianę posiadanego zezwolenia/pozwolenia sporządza się na podstawie, ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej, wymagań p/poż dla instalacji, obiektów budowlanych lub ich części oraz innych miejsc przeznaczonych do zbierania, magazynowania lub przetwarzania odpadów określonych w art. 43 ust 7 ustawy o odpadach. Operat przeciwpożarowy musi być wykonany przez osobę, o której mowa w art. 4 ust. 2a ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. z 2018 r. poz. 620) – t.j. posiadająca tytuł zawodowy inżynier pożarnictwa lub ukończone w Szkole Głównej Służby Pożarniczej studia wyższe w zakresie inżynierii bezpieczeństwa pożarowego) - w przypadku gdy organem właściwym jest starosta.

 

ZGŁOSZENIE HISTORYCZNEGO ZANIECZYSZCZENIA ZIEMI

 

Realizując obowiązek wynikający z art. 101d ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r., poz. 1396 ), Prezydent Miasta Zamość dokonuje identyfikacji potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi.

Przez historyczne zanieczyszczenie powierzchni ziemi rozumie się zanieczyszczenie powierzchni ziemi, które zaistniało przed dniem 30 kwietnia 2007 r. lub wynika z działalności, która została zakończona przed dniem 30 kwietnia 2007 r., a także szkodę w środowisku w powierzchni ziemi w rozumieniu art. 6 pkt 11 lit. c ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie, która została spowodowana przez emisję lub zdarzenie, od którego upłynęło więcej niż 30 lat.

Rejestr historycznych zanieczyszczeń oraz rejestr bezpośrednich zagrożeń i szkód w środowisku, które wystąpiły na terenie kraju, jest prowadzony przez Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska. Prowadzenie i nadzorowanie spraw dotyczących działań remediacyjnych (naprawczych) powierzono Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska.

Starosta dokonuje identyfikacji potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi oraz sporządza wykaz takich potencjalnych zanieczyszczeń.

Każdy, kto stwierdził potencjalne historyczne zanieczyszczenie powierzchni ziemi, może ten fakt zgłosić właściwemu staroście.

Zakwalifikowanie gruntu do terenów o zanieczyszczonej powierzchni ziemi będzie miało istotne skutki dla władających powierzchnią ziemi (z obowiązkiem przeprowadzenia remediacji włącznie).

Rodzaje działalności mogących z dużym prawdopodobieństwem powodować historyczne zanieczyszczenie powierzchni ziemi, wraz ze wskazaniem przykładowych dla tych działalności zanieczyszczeń, określone zostały w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 1 września 2016 r. w sprawie sposobu prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi

Na podstawie uzyskanych danych, sporządzony zostanie przez Prezydenta Miasta Zamość wykaz potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi, który następnie zostanie przekazany Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Warszawie.

Zgodnie z art. 101e ust. 1 i 2 ustawy – Prawo ochrony środowiska, władający powierzchnią ziemi, który stwierdził historyczne zanieczyszczenie powierzchni ziemi na terenie będącym w jego władaniu, jest obowiązany niezwłocznie zgłosić ten fakt Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska.

Szczegółowy zakres informacji w tym zakresie m.in. co winno zawierać zgłoszenie, określa rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 września 2016 r. w sprawie sposobu prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi (Dz. U. z 2016 r. poz. 1395).

Zgłoszenie, winno zawierać:

1)      imię i nazwisko albo nazwę podmiotu zgłaszającego oraz adres jego zamieszkania lub siedziby;

2)      adres i numer działki ewidencyjnej;

3)      informacje na temat czasu wystąpienia zanieczyszczenia powierzchni ziemi, w tym, w miarę możliwości, dokumenty uprawdopodobniające, że zgłoszenie dotyczy historycznego zanieczyszczenia powierzchni ziemi;

4)      dokumentację potwierdzającą wystąpienie zanieczyszczenia powierzchni ziemi, w tym nazwy substancji powodujących ryzyko oraz wyniki badań zanieczyszczenia gleby i ziemi tymi substancjami, wykonanych przez laboratorium, o którym mowa w art. 147a ust. 1 pkt 1 lub ust. 1a ww. ustawy.

Zgodnie z art. 101e ust. 3 i 4 ww. ustawy, każdy, kto stwierdził potencjalne historyczne zanieczyszczenie powierzchni ziemi, może ten fakt zgłosić właściwemu staroście.

Zgłoszenie winno zawierać:

1)      imię i nazwisko albo nazwę podmiotu zgłaszającego oraz adres jego zamieszkania lub siedziby;

2)      wskazanie miejsca, w miarę możliwości poprzez podanie adresu lub numeru działki ewidencyjnej;

3)      informacje na temat czasu wystąpienia zanieczyszczenia powierzchni ziemi, w tym, w miarę możliwości, dokumenty uprawdopodobniające, że zgłoszenie dotyczy historycznego zanieczyszczenia powierzchni ziemi;

4)      opis stwierdzonej sytuacji wskazującej na występowanie potencjalnego historycznego zanieczyszczenia powierzchni ziemi, dokumentację, która uprawdopodobni jej wystąpienie, w tym, w miarę możliwości, nazwy substancji powodujących ryzyko oraz wyniki badań zanieczyszczenia gleby i ziemi tymi substancjami, wykonanych przez laboratorium, o którym mowa w art. 147a ust. 1 pkt 1 lub ust. 1a ww. ustawy.

Stosowne zgłoszenia o potencjalnych zanieczyszczeniach powierzchni ziemi prosimy przekazywać na adres: Urząd Miasta Zamość, Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, ul. Partyzantów 10, 22-400 Zamość lub na adres e-mail komunalny@zamosc.pl. Do w/w zgłoszeń składanych w postaci elektronicznej dołącza się zeskanowane dokumenty lub dokumentację, o których mowa powyżej.

 

13.  Stanowisko ds. wydawania pozwoleń zintegrowanych, decyzji środowiskowych oraz o dopuszczalnym poziomie hałasu, zezwoleń na emisję gazów cieplarnianych.

 

(Partyzantów 10, parter, pokój nr 3, tel. 84 677 23 76)

 

Do zadań stanowiska pracy należy:

1)      Wydawanie pozwoleń zintegrowanych dla instalacji, których funkcjonowanie ze względu na rodzaj i skalę prowadzonych w nich działalności może powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości

2)      Wydawanie zezwoleń na emisję gazów cieplarnianych objętych systemem handlu uprawnieniami do emisji;

3)      Wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia,

4)      Przyjmowanie zgłoszeń instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne,

5)      Wydawanie decyzji o dopuszczalnym  poziomie hałasu w przypadku stwierdzenia, że poza terenem zakładu, w wyniku jego działalności, przekroczone są dopuszczalne poziomy hałasu,

6)      ·Prowadzenie bazy danych  o ocenach oddziaływania na środowisko.

 

DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH DLA PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA MOGĄCEGO ZNACZĄCO ODDZIAŁYWAĆ NA ŚRODOWISKO

 

Podstawa prawna

1)      art. 3, art. 59 ust. 1 pkt 1, art. 61 ust. 1 pkt 1, ust. 2, art. 62 ust. 1, art. 66, art. 71 ust. 1, ust. 2 pkt 1, art. 72, art. 73, art. 74 ust. 1 pkt 1 i pkt 3-6, ust. 1a, ust. 1c, ust.2, ust. 3, art. 75 ust. 1 pkt 2, 4, ust. 3, 4, art. 77, art. 78 ust. 1 pkt 1 lit. b),pkt. 2, ust. 4, art. 79 ust. 1, art. 80 - 82, art. 85 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

2)      §2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.

3)      Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego. 

Opłaty

Opłata skarbowa:

1)      od wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach – 205,00 zł,

2)      od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii – 17,00 zł. Nie dotyczy to pełnomocnictw udzielanych małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, a także sytuacji, gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej (za wyjątkiem osób fizycznych prowadzących czynną ochronę gatunkową oraz osób fizycznych, których gospodarstwo rolne, leśne lub rybackie narażone jest na szkody wyrządzane przez gatunki zwierząt chronionych nieobjęte odszkodowaniem Skarbu Państwa).

Termin załatwiania sprawy:

1)      W ciągu miesiąca.

2)      W sprawach szczególnie skomplikowanych do dwóch miesięcy.

Do wyżej określonego terminu załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu (art. 35 § 5 Kodeksu postępowania administracyjnego).

Tryb odwoławczy

Od decyzji administracyjnej przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Zamość w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia (art. 17 pkt 1, art. 127 § 1 i 2 oraz art. 129 § 1i 2 Kodeksu postępowania administracyjnego).

Wymagane dokumenty

1)      Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

2)      Wniosek o ustalenie zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko

3)      Karta informacyjna przedsięwzięcia

4)      Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko

5)      Mapa

6)      Mapa ewidencyjna

7)      Mapa sytuacyjno-wysokościowa

8)      Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

9)      Wypis z rejestru gruntów

10)  Dokument pozwalający na ustalenie stron postępowania,

11)  Wykaz działek przewidzianych do prowadzenia prac przygotowawczych polegających na wycince drzew i krzewów

12)  Analiza kosztów i korzyści

13)  Dowód zapłacenia opłaty skarbowej

14)  Pełnomocnictwo w sprawach administracyjnych

15)  Dowód zapłacenia opłaty skarbowej za pełnomocnictwo

 

POZWOLENIA ZINTEGROWANE NA PROWADZENIE INSTALACJI, KTÓREJ FUNKCJONOWANIE, ZE WZGLĘDU NA RODZAJ I SKALĘ PROWADZONEJ W NIEJ DZIAŁALNOŚCI, MOŻE POWODOWAĆ ZNACZNE ZANIECZYSZCZENIE POSZCZEGÓLNYCH ELEMENTÓW PRZYRODNICZYCH ALBO ŚRODOWISKA JAKO CAŁOŚCI

 

Podstawa prawna

1)      Art. 181 ust. 1 pkt 1, art. 183 ust. 1, art. 184 ust. 1, 2, 3, 4, 5, art. 201 ust. 1, 2, art. 202 ust. 1, art. 208 ust. 1, 2, art. 211 ust. 3a i 4, art. 378 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska.

2)      Art. 122 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne.

3)      Art. 106 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego.

4)      Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 lipca 2002 r. w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości

5)      Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.

6)      Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 4 listopada 2002 r. w sprawie wysokości opłat rejestracyjnych.

7)      Część I ust. 53, część IV załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.

Wymagane dokumenty od wnioskodawcy

Pisemny wniosek o wydanie pozwolenia zintegrowanego (dwa egzemplarze oraz zapis wniosku w wersji elektronicznej na informatycznych nośnikach danych), który powinien zawierać:

1)      oznaczenie prowadzącego instalację, jego adres zamieszkania lub siedziby,

2)      adres zakładu, na którego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji,

3)      informacje o tytule prawnym do instalacji,

4)      informacje o rodzaju instalacji, stosowanych urządzeniach i technologiach oraz charakterystykę techniczną źródeł powstawania i miejsc emisji,

5)      ocenę stanu technicznego instalacji,

6)      informację o rodzaju prowadzonej działalności,

7)      opis zakładanych wariantów funkcjonowania instalacji,

8)      blokowy schemat technologiczny wraz z bilansem masowym i rodzajami wykorzystywanych materiałów, surowców, paliw, istotnych z punktu widzenia wymagań ochrony środowiska,

9)      informację o energii wykorzystywanej przez instalację,

10)  wielkość i źródła powstawania albo miejsca emisji - aktualnych, proponowanych w trakcie normalnej eksploatacji instalacji oraz w warunkach odbiegających od normalnych, w szczególności takich jak rozruch i wyłączenia,

11)  informacje o planowanych okresach funkcjonowania instalacji w warunkach odbiegających od normalnych,

12)  informacje o istniejącym lub przewidywanym oddziaływaniu emisji na środowisko,

13)  wyniki pomiarów wielkości emisji z instalacji, jeżeli przeprowadzenie pomiarów było wymagane,

14)  zmiany wielkości emisji, jeżeli nastąpiły po uzyskaniu ostatniego pozwolenia dla instalacji,

15)  proponowane działania, w tym wyszczególnienie środków technicznych mających na celu zapobieganie lub ograniczenie emisji, a jeżeli działania mają być realizowane w okresie, na który ma być wydane pozwolenie - również proponowany termin zakończenia tych działań,

16)  proponowane procedury monitorowania procesów technologicznych istotnych z punktu widzenia wymagań ochrony środowiska, w szczególności pomiaru lub ewidencjonowania wielkości emisji,

17)  deklarowany termin i sposób zakończenia eksploatacji instalacji lub jej oznaczonej części, nie stwarzający zagrożenia dla środowiska, jeśli zakończenie eksploatacji jest przewidywane w okresie, na który ma być wydane pozwolenie,

18)  deklarowany łączny czas dalszej eksploatacji instalacji, jeżeli ma on wpływ na określenie wymagań ochrony środowiska, oraz deklarowany sposób dokumentowania czasu tej eksploatacji,

19)  deklarowany termin oddania instalacji do eksploatacji,

20)  czas, na jaki wydane ma być pozwolenie.

Opłaty

1)      Opłata skarbowa od:

2)      pozwolenia zintegrowanego:

a)      - w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, z zastrzeżeniem pkt 2 – 2 011,00 zł,

b)      - w związku z działalnością gospodarczą prowadzoną przez podmioty prowadzące działalność wytwórczą w rolnictwie mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców – 506,00 zł,

c)      - pozostałe – 506,00 zł.

złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii – 17,00 zł (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej).

 

ZGŁOSZENIE INSTALACJI WYTWARZAJĄCYCH POLA ELEKTROMAGNETYCZNE

 

Podstawa prawna

1)      Art. 152 ustawy z 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska.

2)      Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia.

3)      Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie zgłoszenia instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne.

4)      Część I ust. 13 i część IV załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.

Dokumenty od wnioskodawcy

Pisemne zgłoszenie eksploatacji instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne wraz z numerem REGON zgłaszającego, na formularzu określonym w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie zgłoszenia instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne (Dz.U. Nr 130, poz. 879), zawierające:

1)      nazwę i adres organu ochrony środowiska właściwego do przyjęcia zgłoszenia,

2)      nazwę instalacji zgodną z nazewnictwem stosowanym przez prowadzącego instalację,

3)      określenie nazw jednostek terytorialnych (gmin, powiatów i województw), na których terenie znajduje się instalacja, wraz z podaniem symboli NTS (zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 listopada 2007 r. w sprawie wprowadzenia Nomenklatury Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych - Dz. U. Nr 214, poz. 1573, z późn. zm.) jednostek terytorialnych, na których terenie znajduje się instalacja,

4)      oznaczenie prowadzącego instalację, jego adres zamieszkania lub siedziby,

5)      adres zakładu, na którego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji,

6)      rodzaj instalacji, zgodnie z załącznikiem nr 2 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie zgłoszenia instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne (Dz. U. Nr 130, poz. 879),

7)      rodzaj i zakres prowadzonej działalności, w tym wielkość produkcji lub wielkość świadczonych usług,

8)      czas funkcjonowania instalacji (dni tygodnia i godziny),

9)      wielkość i rodzaj emisji (w przypadku stacji elektroenergetycznych i napowietrznych linii elektroenergetycznych – napięcie znamionowe, a w przypadku pozostałych instalacji – równoważne moce promieniowane izotropowo (EIRP) poszczególnych anten),

10)  opis stosowanych metod ograniczania emisji,

11)  informację, czy stopień ograniczania wielkości emisji jest zgodny z obowiązującymi przepisami,

12)  szczegółowe dane, odpowiednio do rodzaju instalacji, zgodne z wymaganiami określonymi w załączniku nr 2 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. – Dz.U. Nr 130, poz. 879, tj.:

Opłaty:

1)      Opłata skarbowa:

a)      od przyjęcia zgłoszenia – 120,00 zł,

b)      od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii – 17,00 zł (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej).

Forma załatwienia:

Przyjęcie zgłoszenia lub sprzeciw w formie decyzji.

Termin załatwienia:

Do 30 dni od dnia zgłoszenia.

Informacje dodatkowe:

1)      Zgłoszenia z uwagi na wytwarzanie pól elektromagnetycznych wymagają:

a)      stacje elektroenergetyczne lub napowietrzne linie elektroenergetyczne o napięciu znamionowym nie niższym niż 110 kV,

b)      instalacje radiokomunikacyjne, radionawigacyjne i radiolokacyjne, których równoważna moc promieniowana izotropowo wynosi nie mniej niż 15 W, emitujące pola elektromagnetyczne o częstotliwościach od 30 kHz do 300 GHz.

2)      Informacje zawarte w zgłoszeniu prowadzący instalację przedkłada także państwowemu wojewódzkiemu inspektorowi sanitarnemu (art. 152 ust. 7a ustawy Prawo ochrony środowiska).

3)      Obowiązek zgłoszenia instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne, które zostały przekazane do użytkowania przed dniem 28 lipca 2005 r. wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 r.

Deklaracja dotycząca źródeł ciepła i źródeł spalania paliw - Formularz A - mieszkalne Deklaracja dotycząca źródeł ciepła i źródeł spalania paliw - Formularz B - niemieszkalne Wniosek o najem lokalu mieszkalnego Wniosek o zamianę lokalu mieszkalnego Wniosek o nabycie tytułu prawnego do zajmowanego lokalu mieszkalnego Wniosek o najem lokalu mieszkalnego (Formularz aktualizacyjny) Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie miasta Zamość w 2020 r. Wiosek o najem lokalu mieszkalnego - zalączniki Analiza stanu gospodarki odpadami Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie miasta Zamość w 2018r. Załącznik Nr 2 Zasady udziału w Projekcie Załącznik Nr 1 Informacja na temat czym jest instalacja fotowoltaiczna Załącznik Nr 3 Ankieta Wykazów podmiotów wpisanych do rejestru działalności regulowanej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Zamość w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie miasta Zamość Wniosek o udzielenie osobom fizycznym dofinansowania na realizację zadań związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie miasta Zamość Wniosek o sprowadzenie zwłok z zagranicy. Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. Wniosek o udzielenie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych. Zgłoszenie odbioru popiołu paleniskowego Deklaracja o wysokości opłaty za odpady komunalne Wniosek o wydanie zaświadczenia w sprawie czy działka jest objęta uproszczonym planem urządzenia lasu Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie hodowli i utrzymywanie psów rasy agresywnej Informacja dla właścicieli nieruchomości niezamieszkałych położonych na terenie miasta Zamość.
Blonka Monika
Stanowisko
podinspektor
Fornal - Urbańczyk Katarzyna
Stanowisko
inspektor
Kierepka Marzena
Stanowisko
inspektor
Krzyżanowska Bożena
Stanowisko
inspektor
Lewińska Ewa
Stanowisko
inspektor
Majewska Anna
Stanowisko
podinspektor
Malinowski Adam
Stanowisko
podinspektor
Młynarski Piotr
Stanowisko
Pracownik
Stefańska Krystyna
Stanowisko
inspektor
Turski Dariusz
Stanowisko
podinspektor

Dokumenty opublikowane przez jednostkę

LpOpis dokumentuOpcje
1Wniosek o udzielenie dotacji do wymiany starych systemów grzewczych w budynkach zlokalizowanych na terenie Miasta Zamość (2/2)
2Wniosek o udzielenie dotacji do wymiany starych systemów grzewczych w budynkach zlokalizowanych na terenie Miasta Zamość (1/2)
3Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów
4Wzór reklamacji w sprawie ustalenia wysokości opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji wodnej
5Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew - dla osób fizycznych na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej
6Wzór wniosku o wydanie decyzji środowiskowej z wytycznymi do karty informacyjnej przedsięwzięcia
7Wniosek o wpis do rejestru zwierząt
8Oświadczenie - grupa przedsiębiorców
9Wniosek o uznanie obiektu przyrodniczego za pomnik przyrody
10Formularz zgłoszenia instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne
11Wykaz aptek odbierających przeterminowane leki przekazane przez mieszkańców miasta Zamość.
12Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie miasta Zamościa w 2017 r.
13Wykaz podmiotów posiadających zezwolenie Prezydenta Miasta Zamość na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych.
14Regulamin udzielania osobom fizycznym dofinansowania na realizację zadań związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie miasta Zamość
15Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie miasta Zamościa w 2016 r.
16Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Miasta Zamość za 2019 rok
dodano do BIP: 19-12-2012 11:06:42 | rejestr zmian