Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Zamość

Szczegóły załącznika

Powrót do dokumentu
Tytuł
Zawiadomienie o wniesieniu odwołaniu od decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Znak
BOS-ZM.6220.7.2018.AM
Data utworzenia
2021-08-23
Obowiązujący
2021-08-23 - 2021-09-06
Opis

Na podstawie art. 131 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, kpa (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, ooś (t.j. Dz. U. z 2021, poz. 247 ze zm.) Prezydent Miasta Zamość zawiadamia strony postępowania o wniesieniu odwołań od decyzji znak: BOS-ZM.6220.7.2018.AM z dnia 16 lipca 2021 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: „Rozbudowa ciepłowni w Zamościu w oparciu o gospodarkę obiegu zamkniętego” wydanej w postępowaniu prowadzonym na wniosek inwestora Veolia Wschód sp. z o.o., ul. Hrubieszowska 173, 22-400 Zamość.

Odwołania zostały złożone w tutejszym organie w dniu 13 sierpnia 2021 r. (w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Zamość oraz za pomocą systemu ePUAP2), co pozwala na stwierdzenie, że dochowano wynikającego z art. 129 §2 kpa terminu. Zgodnie z art. 133 kpa Prezydent Miasta Zamość przekazał powyższe odwołania od decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z aktami sprawy do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Zamościu. Organ pierwszej instancji nie znalazł podstaw do zmiany lub uchylenia decyzji w trybie art. 132 kpa.

Jednocześnie informuję, że wobec przekazania pismem znak: BOS-ZM.6220.7.2018.AM z 20 sierpnia 2021 r. kompletu oryginałów akt sprawy wraz z wniesionymi odwołaniami do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Zamościu, przysługujące stronom zgodnie z przepisem art. 73 §1 kpa prawo wglądu w akta sprawy, sporządzania z nich notatek, kopii lub odpisów może być realizowane przez organ odwoławczy.

Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy ooś jeżeli liczba stron postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub innego postępowania dotyczącego tej decyzji przekracza 10, stosuje się art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, co oznacza, że zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej. W związku z tym zawiadomienie o wniesieniu odwołań od decyzji wydanej w pierwszej instancji i ich przekazaniu do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Zamościu podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na okres 14 dni na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta Zamość oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Zamość w zakładce: Informacje o środowisku → Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach:

https://umzamosc.bip.lubelskie.pl/index.php?id=210&p1=szczegoly&p2=1547568.Zawiadomienie podaje się do publicznej wiadomości od dnia 23 sierpnia 2021 r. do 6 września 2021 r.

Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji:Malinowski Adam
Dodano do BIP dnia: 2021-08-23 15:29:35