Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Zamość

Szczegóły załącznika

Powrót do dokumentu
Tytuł
Zawiadomienie stron postępowania o wydaniu decyzji
Znak
BOS-ZM.6220.7.2018.AM
Data utworzenia
2021-07-16
Obowiązujący
2021-07-16 - 2021-07-30
Opis

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, ooś (t.j. Dz. U. z 2021, poz. 247 ze zm.) Prezydent Miasta Zamość zawiadamia strony postępowania o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: „Rozbudowa ciepłowni w Zamościu w oparciu o gospodarkę obiegu zamkniętego” w postępowaniu prowadzonym na wniosek Veolia Wschód sp. z o.o., ul. Hrubieszowska 173, 22-400 Zamość.

Informuję, że niniejsza decyzja wraz z dokumentacją sprawy, tj. wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, kartą informacyjną przedsięwzięcia, raportem o oddziaływaniu na środowisko, opiniami sanitarnymi Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zamościu, postanowieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie i opiniami Dyrektora Zarządu Zlewni w Zamościu PGW Wody Polskie wyłożone są do wglądu w Urzędzie Miasta Zamość – Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, ul. Partyzantów 10, 22‑400 Zamość, pok. 4, w godzinach pracy Urzędu i istnieje możliwość zapoznania się z ich treścią po uprzednim kontakcie telefonicznym:
084 67 72 360 lub 084 67 72 431.

Od decyzji stronie służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Zamościu za pośrednictwem organu wydającego decyzję, w terminie czternastu dni od daty jej doręczenia. Zawiadomienie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy ooś organ udostępnia na okres 14 dni w Biuletynie Informacji Publicznej treść decyzji (https://umzamosc.bip.lubelskie.pl/index.php?id=6 w zakładce: Informacje o środowisku → Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach).

 

Zawiadomienie podaje się do publicznej wiadomości od dnia 16 lipca 2021 r. do 30 lipca 2021 r.

Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji:Malinowski Adam
Dodano do BIP dnia: 2021-07-16 19:27:52