Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Zamość

Szczegóły jednostki

powrót do listy jednostek
Urząd Stanu Cywilnego
Adres
ul. Rynek Wielki 13
22-400 Zamość
Telefon
84 530 03 60
(84) 677 23 63
E-Mail

Informacje dodatkowe

KOMUNIKAT URZĘDU STANU CYWILNEGO

Zgłoszenia zgonu, bez wcześniejszego umówienia wizyty, można dokonać w godz. 7:30 – 14:00. Wejście do USC tylko od strony Rynku Wielkiego (Ratusz - główne wejście po schodach). Informacje w sprawie zgłoszenia zgonu udzielane są pod nr tel. 84 677 23 57.

Informacje w sprawach wydawania odpisów udzielane są pod numerem 84 53 003 61.

W sprawie wydania dokumentów do ślubu - tylko po wcześniejszym umówieniu wizyty - pod numerem 84 530 03 61

Zgłoszenia urodzenia można dokonać także za pośrednictwem platformy e-Puap (termin 21 dni od dnia sporządzenia karty urodzenia).

Zawiesza się dyżury w soboty w sprawach zgłoszenia zgonu.

 


 

Godziny przyjęć interesantów:
poniedziałek     7.30-14.00
wtorek               8.00-14.00
środa                7.30-14.00
czwartek           7.30-14.00
piątek               7.30-14.00

 

 

 Zapłaty opłaty skarbowej dokonuje się w kasie urzędu lub bezgotówkowo na rachunek urzędu:


- do obsługi krajowej:
PKO BP O/Zamość 56 1020 5356 0000 1602 0007 6877


- do obsługi międzynarodowej:
BIC (SWIFT): BPKOPLPW,
IBAN:PL 56 1020 5356 0000 1602 0007 6877

 

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego i ustawą z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska).

 

 - Klauzule informacyjne - RODO - Urząd Miasta Zamość

 

- Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych w RDK

 


 

Terminarz ślubów w Urzędzie Stanu Cywilnego w Zamościu w 2021 roku

 

- sobota – Urząd Stanu Cywilnego (rejestracja zgonów i udzielanie ślubów)

- w miesiącach kwiecień-wrzesień godzina 9.00-15.00
- w miesiącach październik-marzec godzina 9.00-14.00

  • śluby w Urzędzie Stanu Cywilnego udzielane są w soboty  zgodnie z Kalendarzem ślubów na rok 2021, oraz z Kalendarzem ślubów na rok 2022
  • śluby poza Urzędem Stanu Cywilnego organizowane są w sobotę w godzinach 15.30-17.00,  a w pozostałych dniach roboczych po ustaleniu z Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego.

 

 


 

Zadania:

1. Rejestracja urodzeń, małżeństw, zgonów z terenu miasta Zamościa i gminy Zamość;

2. Wydawanie odpisów z aktów stanu cywilnego;

3. Dokonywanie zmian w aktach stanu cywilnego na podstawie decyzji oraz orzeczeń sądu;

4. Wydawanie zaświadczeń stwierdzających brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa /do zawarcia małżeństwa przed duchownym/ ;

5. Wpisywanie do ksiąg stanu cywilnego akt sporządzonych za granicą;

6. Odtwarzanie treści aktu w razie zaginięcia lub zniszczenia księgi;

7. Wydawanie zaświadczeń o możności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą;

8. Wydawanie zaświadczeń o stanie cywilnym;

9. Wydawanie zezwoleń na zawarcie małżeństwa przed upływem miesiąca od dnia złożenia zapewnień;

10. Prostowanie aktów stanu cywilnego;

11. Przyjmowanie oświadczeń o:

- wstąpieniu w związek małżeński,

- braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa,

- uznaniu ojcostwa,

- nadaniu dziecku nazwiska męża matki, żony ojca,

- zmianie imienia dziecka wpisanego do aktu urodzenia w chwili jego sporządzenia,

- powrocie małżonka rozwiedzionego do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa,

12. Zmiana imion i nazwisk;

13. Uznawanie wyroku sądu zagranicznego;

14. Sporządzanie wniosków o nadanie Medalu Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie.

 Sprawy:

REJESTRACJA URODZEŃ

Podstawa prawna:

- art. 52-66 ustawy z dnia 28 listopada 2014 roku Prawo o aktach stanu cywilnego /t.j. DZ.U z 2018 r., poz. 2224 z późn. zm./

- art. 47 ust 1 ustawy z dnia 28 listopada 2014 roku Prawo o aktach stanu cywilnego /t.j. DZ.U z 2018 r., poz. 2224 z późn. zm./

1. Urząd Stanu Cywilnego sporządza akty urodzeń dzieci urodzonych w Zamościu lub innej miejscowości z terenu gminy Zamość.

2. Zgłoszenie urodzenia powinien dokonać osobiście ojciec lub matka dziecka w ciągu 21 dni od daty urodzenia dziecka.

3. Wymagane dokumenty:

- dowód osobisty matki lub ojca dziecka

Uwaga: dziecko nie posiadające ustalonego ojcostwa może być uznane przez ojca równocześnie ze sporządzeniem aktu urodzenia lub później

Po rejestracji urodzenia wydawany jest jeden odpis skrócony aktu urodzenia /wolny od opłaty skarbowej/

 

ZAWIERANIE MAŁŻEŃSTW

Podstawa prawna:

- art. 76-89 ustawy z dnia 28 listopada 2014 roku Prawo o aktach stanu cywilnego /t.j. DZ.U z 2018 r., poz. 2224 z późn. zm./

- art. 47 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2014 roku Prawo o aktach stanu cywilnego /t.j. DZ.U z 2018 r., poz. 2224 z późn. zm./

I. Małżeństwa zawierane w Urzędzie Stanu Cywilnego

1. Wymagane dokumenty:

- dowody osobiste /do wglądu/

- pisemne zapewnienie o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa /sporządzane w USC/

- cudzoziemiec składa dodatkowo:

--dokument stwierdzający możność zawarcia małżeństwa według prawa ojczystego lub orzeczenie sądu polskiego zwalniające go z przedłożenia tego dokumentu oraz tłumaczenia dokumentów przez tłumacza przysięgłego lub polskiego konsula na język polski,                                                                                                                                         --odpis aktu urodzenia, a jeżeli pozostawał uprzednio w związku małżeńskim - odpis aktu małżeństwa z adnotacją o jego ustaniu, unieważnieniu albo stwierdzeniu jego ustania, albo odpis aktu małżeństwa z dokumentem potwierdzającym jego ustanie lub unieważnienie albo dokumentem potwierdzającym stwierdzenie nieistnienia małżeństwa, jeżeli na podstawie pozostałych składanych dokumentów nie można ustalić danych niezbędnych do sporządzenia aktu małżeństwa;

2.Małżeństwo może być zawarte po upływie miesiąca od dnia złożenia dokumentów wymienionych w pkt. l

3.Termin wymieniony w pkt.2 może być skrócony z ważnych względów

opłaty:

- sporządzenie aktu małżeństwa - 84,00 zł

- zezwolenie skrócenia terminu - 39,00 zł

 

II. Małżeństwo " Konkordatowe"

1.Osoby zawierające małżeństwo wyznaniowe ze skutkami cywilnymi składają duchownemu zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa

2.Zaświadczenie wymienione w pkt. l wydaje kierownik USC

3.Po wydanie zaświadczenia zgłaszają się przyszli małżonkowie razem, składając dokumenty wymienione w pkt. 1 dotyczącym ślubów cywilnych

4.Zaświadczenie ważne jest 6 miesięcy od dnia wydania

Opłaty:

- sporządzenie aktu małżeństwa - 84,00 zł

 

Po rejestracji małżeństwa wydawany jest jeden odpis skrócony aktu małżeństwa /wolny od opłaty skarbowej/

III. Zaświadczenie o możności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego za granicą.

1. Wymagane dokumenty:

- wniosek

- zapewnienie

- dokument potwierdzający stan cywilny przyszłego małżonka

Ww. zaświadczenie może być wydane przez konsula RP. Ubiegając się o wydanie zaświadczenia w konsulacie należy dodatkowo złożyc odpisy aktów stanu cywilnego (urodzenia, małżeństwa z adnotacją o rozwodzie)

opłata - 38,00 zł

IV. Zaświadczenie o stanie cywilnym;

Wniosek o wydanie zaświadczenia składa się do wybranego kierownika usc i wydawany jest osobie, której dotyczy.

opłata  - 38,00 zł

 

REJESTRACJA ZGONÓW

 

Podstawa prawna:

- art. 92-95 ustawy z dnia 28 listopada 2014 roku Prawo o aktach stanu cywilnego /t.j. DZ.U z 2018 r., poz. 2224 z późn. zm./

- art. 47 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2014 roku Prawo o aktach stanu cywilnego /t.j. DZ.U z 2018 r., poz. 2224 z późn. zm./

1. Urząd Stanu Cywilnego sporządza akty zgonów osób zmarłych w Zamościu lub innej miejscowości z terenu gminy Zamość.

2. Zgon należy zgłosić w ciągu 3 dni od dnia zgonu.

3. Wymagane dokumenty:

-  karta zgonu wystawiona przez lekarza stwierdzającego zgon

-  dowód osobisty osoby zmarłej

-  dowód osobisty osoby zgłaszającej zgon /do wglądu/

Po sporządzeniu aktu zgonu wydawany jest jeden odpis skrócony aktu zgonu /wolny od opłaty skarbowej/

 

WYDAWANIE ODPISÓW Z ARCHIWUM URZĘDU STANU CYWILNEGO

 

Odpisy z aktów stanu cywilnego wydawane są na wniosek osób i instytucji określonych w art. 45 ustawy z dnia 28 listopada 2014 roku Prawo o aktach stanu cywilnego /t.j. DZ.U z 2018 r., poz. 2224 z późn. zm./:

sądu, innego organu państwowego, osoby, której stan cywilny został w akcie stwierdzony, jej wstępnego, zstępnego, rodzeństwa, małżonka, przedstawiciela ustawowego, opiekuna, osoby, która wykaże interes prawny.

Odpisy można otrzymać zgłaszając się osobiście w Urzędzie Stanu Cywilnego, składając wniosek w Biurze Obsługi Interesanta lub wysyłając wniosek pocztą na adres: Urząd Stanu Cywilnego w Zamościu ul. Rynek Wielki 13, 22-400 Zamość

Do wniosku o wydanie odpisu należy dołączyć dowód wpłaty opłaty skarbowej:

- za odpis skrócony 22,00 zł

- za odpis zupełny 33,00 zł

 

WPISYWANIE AKTÓW ZAGRANICZNYCH

 

1. Wpisaniu do polskich ksiąg stanu cywilnego podlegają odpisy akt urodzeń, małżeństw, zgonów /oryginały/

2. Wpisania aktu można dokonać w każdym Urzędzie Stanu Cywilnego.

3. Wymagane dokumenty:

- wniosek o wpisanie aktu do ksiąg polskich

- odpis aktu zagranicznego podlegającego wpisaniu

- tłumaczenie odpisu przez tłumacza przysięgłego lub polskiego konsula

Uwagi:

jeżeli wpisywany akt nie zawiera wszystkich danych przewidzianych przez polskie prawo, należy dołączyć wniosek o uzupełnienie aktu o brakujące dane.

4. Opłaty:

- odpis zupełny aktu stanu cywilnego wydany po dokonaniu transkrypcji - 50,00 zł

- odpis zupełny aktu stanu cywilnego wydany po dokonaniu uzupełnienia aktu - 39,00 zł

- odpis zupełny aktu stanu cywilnego wydany po dokonaniu sprostowania aktu - 39,00 zł

 

ZMIANA  IMIENIA I NAZWISKA

 

Podstawa prawna : ustawa z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 10 z późn. zm.)

1.Wymagane dokumenty :

- wniosek o zmianę imienia lub nazwiska zawierający:

a) imiona i nazwisko wnioskodawcy, nazwisko rodowe

b) adres zameldowania na pobyt stały lub ostatni pobyt stały

c) numer PESEL

d) imiona i nazwisko na jakie ma być nastąpić zmiana

e) uzasadnienie wniosku

- jeżeli zmiany dotyczą imienia lub nazwiska małoletniego dziecka oświadczenie drugiego rodzica wyrażające zgodę na zmiany. Zgoda rodzica nie jest wymagana, gdy jest pozbawiony władzy rodzicielskiej. W przypadku braku porozumienia między rodzicami,  każde z nich może zwrócić się do sądu opiekuńczego o wyrażenie zgody na zmianę imienia i nazwiska dziecka

- oświadczenie dziecka, które ukończyło 13 lat o zgodzie na zmianę imienia lub nazwiska jeżeli jest objęte wnioskiem

- dokumenty uzasadniające zmianę imienia lub nazwiska

- dowód osobisty do wglądu

2. Termin załatwienia sprawy do 30 dni

3. Opłata skarbowa za decyzję o zmianie imienia i nazwiska - 37,00 zł

4. Uwagi:

- osoby zamieszkałe w Polsce wniosek o zmianę imienia lub nazwiska składają do wybranego kierownika usc

- osoby zamieszkałe za granicą wniosek o zmianę imienia lub nazwiska  składają za pośrednictwem konsula Rzeczypospolitej Polskiej

- jeżeli zmiana nazwiska dotyczy obojga małżonków każdy z nich składa odrębny wniosek

- zmiany imienia lub nazwiska można dokonać wyłącznie z ważnych powodów

- zmiana nazwiska może dotyczyć nazwiska aktualnie noszonego lub nazwiska rodowego

 


UZNANIE WYROKU SĄDU ZAGRANICZNEGO

 

1. Wymagane dokumenty:

- wniosek o uznanie wyroku,

- orzeczenie sądu zagranicznego,

- dokument stwierdzający, że orzeczenie jest prawomocne, chyba że klauzula prawomocności jest zamieszczona w orzeczeniu,

- dokument stwierdzający, że pismo wszczynające postępowanie zostało doręczone pozwanemu,  gdy nie wdał się on w spór co do istoty sprawy (wyrok zaoczny),

- w przypadku wyroku orzeczonego w państwie należącym do Unii Europejskiej oryginał świadectwa sporządzonego przez właściwy organ państwa członkowskiego UE na formularzu określonym w załączniku 1 do Rozporządzenia Rady(WE)Nr 2201/2003,

- tłumaczenia dokumentów na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego,

- dokument tożsamości do wglądu

2. Opłata skarbowa za czynności wpisania wzmianki dodatkowej 11,00 zł

3. Uwagi:

- wniosek wraz z załącznikami można złożyć osobiście lub przez pełnomocnika

 

 

Opłaty:
Podstawa prawna: ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej /t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1827 z późn. zm./

 • sporządzenie aktu małżeństwa 84,00 zł
 • wydanie odpisu zupełnego aktu stanu cywilnego 33,00 zł
 • wydanie odpisu skróconego aktu stanu cywilnego 22,00 zł
 • zaświadczenie o możności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą 38,00 zł
 • zaświadczenie o stanie cywilnym 38,00 zł
 • zaświadczenie o nieposiadaniu księgi stanu cywilnego 24,00 zł
 • zaświadczenie o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby 24,00 zł
 • odpis zupełny aktu stanu cywilnego wydany po dokonaniu transkrypcji 50,00 zł
 • odpis zupełny aktu stanu cywilnego wydany po dokonaniu rejestracji urodzenia albo zgonu, które nastąpiły poza granicami RP 39,00 zł
 • odpis zupełny aktu stanu cywilnego wydany po dokonaniu odtworzenia treści zagranicznego dokumentu lub w przypadku zagnięcia lub zniszczenia księgi stanu cywilnego 39,00 zł
 • odpis zupełny aktu stanu cywilnego wydany po dokonaniu uzupełnienia lub sprostowania dokonanego na wniosek 39,00 zł
 • inne czynności 11,00 zł

Zwolnienie z opłaty określa Ustawa z dn. 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej:

Art. 2. Nie podlega opłacie skarbowej:
1) dokonanie czynności urzędowej, wydanie zaświadczenia i zezwolenia (pozwolenia, koncesji) albo złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii w sprawach:
a) alimentacyjnych, opieki, kurateli i przysposobienia,
b) ubezpieczenia społecznego, ubezpieczenia zdrowotnego, rent strukturalnych, ulg określonych w przepisach szczególnych dla żołnierzy niezawodowych i osób odbywających służbę zastępczą oraz ich rodzin, a także uprawnień dla osób niepełnosprawnych i osób objętych przepisami o szczególnych uprawnieniach dla kombatantów,
c) świadczeń socjalnych oraz w sprawach załatwianych na podstawie przepisów o pomocy społecznej, przepisów o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, przepisów o zatrudnieniu socjalnym oraz przepisów o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci,
d) wyboru Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, wyborów do Sejmu, Senatu, Parlamentu Europejskiego i organów samorządu terytorialnego oraz referendum,
e) powszechnego obowiązku obrony, z wyjątkiem decyzji w sprawach udzielania zgody obywatelom polskim na służbę w obcym wojsku lub w obcej organizacji wojskowej,
f) zatrudnienia, wynagrodzeń za pracę,
g) nauki, szkolnictwa i oświaty pozaszkolnej oraz ochrony zdrowia,
h) załatwianych na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 i 1777 oraz z 2016 r. poz. 65, 1250, 1271 i 1579),
i) nabycia obywatelstwa polskiego w drodze repatriacji oraz stwierdzenia posiadania obywatelstwa polskiego nabytego w ten sposób,
j) pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej, oraz członków ich rodzin, którzy do nich dołączają lub z nimi przebywają,
k) udzielenia ochrony międzynarodowej, udzielenia azylu, zgody na pobyt ze względów humanitarnych, zgody na pobyt tolerowany oraz w sprawach ochrony czasowej,
l) rekompensat w rozumieniu ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2014 r. poz. 1090 oraz z 2016 r. poz. 585);
2) dokonanie czynności urzędowej, wydanie zaświadczenia oraz zezwolenia w sprawach budownictwa mieszkaniowego;
3) dokonanie czynności urzędowej, wydanie zaświadczenia i zezwolenia przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa albo Agencję Rynku Rolnego w sprawach z zakresu wykonywania przez te agencje zadań w ramach realizacji Wspólnej Polityki Rolnej, w tym w sprawach płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego określonych przepisami Unii Europejskiej, pomocy de minimis w sektorze rolnictwa lub rybołówstwa oraz innych zadań dotyczących organizacji rynków rolnych, z wyłączeniem zadań w zakresie administrowania obrotem z zagranicą towarami rolno-spożywczymi;
3a) (uchylony)
4) złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii w sprawach określonych w pkt 3;
5) wydanie zaświadczenia niezbędnego do uzasadnienia wniosków w sprawach wymienionych w pkt 1-4;
6) dokonanie czynności urzędowej i wydanie zaświadczenia w sprawach o zmianę imienia (imion) lub nazwiska osób, którym bezprawnie je zmieniono, a także zstępnych i małżonków tych osób;
7) wydanie zezwolenia przez ministra właściwego do spraw środowiska lub wojewodę na działania związane z czynną ochroną przyrody.
2. Jeżeli zaświadczenie, którego wydanie nie podlega opłacie skarbowej zostanie użyte w innej sprawie niż wymieniona w ust. 1, wydanie tego zaświadczenia podlega opłacie skarbowej.

 oraz odpisy wydawane w sprawach (część II załącznika do ww. ustawy):

1) odpis wydawany z akt stanu cywilnego, dotyczący obywateli polskich przebywających poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, przeznaczony wyłącznie na potrzeby polskich przedstawicielstw dyplomatycznych lub urzędów konsularnych

2) odpisy skrócone wydawane w sprawach dokumentów stwierdzających tożsamość oraz wydawane w sprawach Karty Dużej Rodziny; zwolnienie to przysługuje również cudzoziemcom, którym udzielono zezwolenia na osiedlenie się lub nadano status uchodźcy w Rzeczypospolitej Polskiej oraz obywatelom tych państw obcych, z którymi Rzeczpospolita Polska zawarła odpowiednie porozumienia

3) odpisy zupełne wydawane w sprawach dokumentów paszportowych

4) odpisy zupełne wydawane osobie, której akt dotyczy, po unieważnieniu wzmianki dodatkowej dołączonej do niewłaściwego aktu stanu cywilnego


Zapłaty opłaty skarbowej dokonuje się w kasie urzędu lub bezgotówkowo na rachunek urzędu:
- do obsługi krajowej: PKO BP O/Zamość 56 1020 5356 0000 1602 0007 6877
- do obsługi międzynarodowej: BIC (SWIFT): BPKOPLPW 56 1020 5356 0000 1602 0007 6877, IBAN:PL 56 1020 5356 0000 1602 0007 6877
Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej należy dołączyć do wniosku o dokonanie czynności urzędowej lub wydanie zaświadczenia.

 


Odpowiedzialny: Iwona Łyś, inspektor w USC Zamość
E-mail: iwonalys@zamosc.pl

Franczak Dorota
Stanowisko
inspektor
Grabska Agnieszka
Stanowisko
Zastępca Kierownika
Knap Renata
Stanowisko
inspektor
Kurys Agnieszka
Stanowisko
inspektor
Łyś Iwona
Stanowisko
inspektor
Tłuczek Magdalena
Stanowisko
Kierownik

Dokumenty opublikowane przez jednostkę

LpOpis dokumentuOpcje
dodano do BIP: 18-12-2012 16:22:26 | rejestr zmian