Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Zamość

Szczegóły jednostki

powrót do listy jednostek
Wydział Finansowy
Adres
ul. Rynek Wielki 13
22-400 Zamość
powiat Miasto Zamość
Telefon
(84) 677 24 00
Fax
(84) 530 03 38
E-Mail

NIP
922 269 74 72
REGON
950 368 747
Informacje dodatkowe

I.   Numery kont bankowych Miasta Zamość

II.  Kasa Urzędu

III. Podatki i opłaty lokalne

- podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny  od osób prawnych 

- podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny od osób fizycznych 

- podatek od środków transportowych 

- opłata targowa 

IV.  Opłata skarbowa

V.   Zwrot podatku akcyzowego dla producentów rolnych

VI. Pisemne indywidualne interpretacje co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego

VII.  Zaświadczenia

VIII.  Ulgi podatkowe i pomoc publiczna

IX.  Dane archiwalne dotyczące podatków i opłat lokalnych w latach 2017 - 2021

X.  Zadania Wydziału

 

Uchwały w sprawie stawek podatkowych na rok 2022  

- Uchwała Nr XXXVII/557/2021 Rady Miasta Zamość z dnia 25 października 2021 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie miasta Zamość na rok 2022

- Uchwała Nr XIV/236/2019 Rady Miasta Zamość z dnia 28 października 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2020 (w 2022 r. będzie obowiązywała ww. uchwała z 2019 r.).

Druki deklaracji podatkowych na podatek od nieruchomości, rolny i leśny oraz podatek od środków transportowych na 2022 r. nie uległy zmianie.

W 2022 r. na terenie miasta Zamość ponownie będzie pobierana opłata targowa.

Więcej informacji znajduje się w zakładkach dotyczących poszczególnych podatków i opłat.

 

I.  Numery kont bankowych Miasta Zamość  

- podstawowe do obsługi krajowej (w tym do opłaty skarbowej):

PKO BP S.A. O/Zamość 56 1020 5356 0000 1602 0007 6877

- do obsługi międzynarodowej: BIC (SWIFT): BPKOPLPW, IBAN: PL 56 1020 5356 0000 1602 0007 6877

- do opłat geodezyjnych: PKO BP S.A. O/Zamość 56 1020 5356 0000 1602 0007 6877

- do opłat za: wieczyste użytkowanie gruntów Skarbu Państwa, dzierżawę gruntów Skarbu Państwa, udostępnianie danych osobowych, KDR oraz jej duplikat:

PKO BP S.A. O/Zamość 50 1020 5356 0000 1102 0007 7909

- do wpłat wadium i zabezpieczeń należnego wykonania umów: 

PKO BP S.A. O/Zamość 74 1020 5356 0000 1102 0007 7768

- do wpłat z tytułu mandatów karnych nałożonych przez Straż Miejską w Zamościu:

PKO BP S.A. O/Zamość 10 1020 5356 0000 1102 0063 1044

do wpłat z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi:

PKO BP S.A. O/Zamość 22 1020 3147 0000 8002 0142 7400

II. Kasa Urzędu   

Kasa – pok. nr 110, Rynek Wielki 13 (Oficyna Ratusza - parter), tel. (84) 639 20 84 wew. 410, (84) 677 24 10  Podinspektor Małgorzata Szust

W kasie przyjmowane są: 

- podatki i opłaty lokalne: podatek od nieruchomości, podatek od środków transportowych, podatek rolny, opłata targowa, opłata           skarbowa,

- opłaty geodezyjne: za wypis i wyrys z ewidencji gruntów i budynków, uzgodnienia ZUD, za mapy geodezyjne,

- opłaty za: formularz wielojęzyczny, Kartę Dużej Rodziny oraz jej duplikat, udostępnienie danych osobowych,

- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, opłaty adiacenckie,

- wieczyste użytkowanie gruntów Skarbu Państwa i gminy, dzierżawy gruntów Skarbu Państwa i gminy, sprzedaż gruntów i lokali, przekształcenia własnościowe, zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. 

Kasa czynna jest w godzinach:  poniedziałek, środa - piątek w godz. 7.30  do 14.30, wtorek 8.00 do 16.00

Bez dodatkowych opłat wpłaty podatków i opłat  mogą być dokonywane w kasach Oddziału Banku PKO BP S.A. na terenie Miasta Zamościa: Oddział 1 w Zamościu, ul. Partyzantów 15, Oddział 2 w Zamościu, ul. E. Orzeszkowej 28/15, Oddział 3 w Zamościu, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 50B.

Wpłat podatków i opłat (bez dodatkowych kosztów) można dokonać także w opłatomacie znajdującym się w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Zamość.

Pliki do pobrania:

Uchwała Nr XVI/205/2016 Rady Miasta Zamość z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków, stanowiacych dochody budżetu Miasta Zamość, za pomocą innego instrumentu płatniczego, w tym instrumentu płatniczego, na którym przechowywny jest pieniądz elektroniczny

 

III.  Podatki i opłaty lokalne

Podatek od nieruchomości (podatek rolny, podatek leśny) od osób prawnych:

Osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki niemające osobowości prawnej, są obowiązane:

1/ składać, w terminie do dnia 31 stycznia, organowi podatkowemu właściwemu ze względu na miejsce położenia przedmiotów opodatkowania, deklaracje na podatek od nieruchomości na dany rok podatkowy (deklaracje na podatek rolny oraz deklaracje na podatek leśny należy składać do dnia 15 stycznia roku podatkowego), sporządzone na formularzu według ustalonego wzoru, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu – w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku,

2/  odpowiednio skorygować deklaracje w razie zaistnienia zdarzenia mającego wpływ na wysokość opodatkowania w tym roku, w terminie 14 dni od dnia zaistnienia tego zdarzenia,

3/  wpłacać obliczony w deklaracji podatek od nieruchomości  bez wezwania – na rachunek budżetu właściwej gminy, w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminie do dnia 31 stycznia  - I rata, a pozostałe  raty w terminie do dnia 15 każdego miesiąca.       

Obowiązek składania deklaracji na podatek od nieruchomości dotyczy również podatników korzystających ze zwolnień na mocy przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

Podstawa prawna: art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (jednolity tekst Dz. U. z 2019 r. poz. 1170 z późn. zm.), art. 6a ust. 8 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (jednolity tekst Dz. U. z 2020 r. poz. 333), art. 6 ust. 5 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (jednolity tekst Dz. U. z 2019 r. poz. 888 z późn. zm.).

Sprawy załatwiane są w pok. nr 214 i 215,  Rynek Wielki 13 (Oficyna Ratusza - I piętro)

Inspektor Beata Mynarczuk tel. (84) 639 20 84 wew. 407, (84) 677 24 07

Inspektor Karolina Adamczuk tel. (84) 639 20 84 wew. 407, (84) 677 24 07

Inspektor Dorota Kopera tel. (84) 639 20 84 wew. 394, (84) 677 23 94

Pliki do pobrania:

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI - 2022 r.

Uchwała Nr XXXVII/557/2021 Rady Miasta Zamość z dnia 25 października 2021 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie miasta Zamość na rok 2022

Od 1 lipca 2019 r. został wprowadzony obowiązek stosowania ujednoliconych wzorów formularzy na podatek od nieruchomości - formularz deklaracji na podatek od nieruchomości (DN-1) wraz z załącznikami do deklaracji (ZDN-1 i ZDN-2) został określony w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 30.05.2019 r. w sprawie wzorów informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości (Dz. U. z 2019 r. poz. 1104):

Deklaracja na podatek od nieruchomości DN-1 - wersja pdfwersja word

Dane o przedmiotach opodatkowania ZDN-1 - wersja pdfwersja word

Dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych ZDN-2 - wersja pdfwersja word

PODATEK  ROLNY  -  2022 r. 

Stawki podatku rolnego ustalone zostały na podstawie art. 6 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (jednolity tekst Dz. U. z 2020 r. poz. 333) oraz Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2021 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2022. Średnia cena skupu żyta wyniosła 61,48 zł za 1 dt.

Stawki podatku rolnego na rok 2022 wynoszą: 

- dla gruntów, które nie stanowią gospodarstwa rolnego - 307,40 zł za 1 ha fizyczny,

- dla gruntów stanowiących gospodarstwo rolne - 153,70  za 1 ha przeliczeniowy.

Od 1 lipca 2019 r. został wprowadzony obowiązek stosowania ujednoliconych wzorów formularzy deklaracji na podatek rolny - formularz deklaracji na podatek rolny (DR-1) wraz z załącznikami do deklaracji (ZDR-1 i ZDR-2) został określony w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 30.05.2019 r. w sprawie wzorów informacji o gruntach i deklaracji na podatek rolny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1105):

Deklaracja na podatek rolny DR-1 - wersja pdfwersja word

Dane o przedmiotach rolnych opodatkowanych ZDR-1 - wersja pdf, wersja word

Dane o przedmiotach rolnych zwolnionych z podatku ZDR-2 - wersja pdfwersja word

PODATEK  LEŚNY  -  2022 r. 

Stawki podatku leśnego ustalone zostały na podstawie art. 4 ustawy o podatku leśnym (jednolity tekst Dz. U. z 2019 r. poz. 888 późn. zm.) oraz Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2021 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2021 r. Średnia cena sprzedaży drewna w 2021 r. wyniosła 212,26 zł za 1 m3. Stawka podatku leśnego na 2022 r. wynosi 46,70 zł od 1 ha.

Od 1 lipca 2019 r. został wprowadzony obowiązek stosowania ujednoliconych wzorów formularzy deklaracji na podatek leśny - formularz deklaracji na podatek leśny (DL-1) wraz z załącznikami do deklaracji (ZDL-1 i ZDL-2) został określony w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 03.06.2019 r. w sprawie wzorów informacji o lasach i deklaracji na podatek leśny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1126):

Deklaracja na podatek leśny DL-1 - wersja pdfwersja word

Dane o przedmiotach leśnych opodatkowanych ZDL-1 - wersja pdf, wersja word

Dane o przedmiotach leśnych zwolnionych z podatku ZDL-2 - wersja pdfwersja word

 

Podatek od nieruchomości (podatek rolny, podatek leśny) od osób fizycznych:  

Osoby fizyczne są obowiązane złożyć właściwemu organowi podatkowemu informację o nieruchomościach i obiektach budowlanych (o gruntach, o lasach), sporządzoną na formularzu wg ustalonego wzoru, w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego w zakresie podatku od nieruchomości lub od dnia zaistnienia zdarzenia mającego wpływ na wysokość opodatkowania w tym roku.

Zobowiązanie podatkowe w podatku od nieruchomości oraz w podatku rolnym od osób fizycznych  powstaje z dniem doręczenia decyzji organu podatkowego, ustalającej wysokość tego zobowiązania.    

Jeżeli nieruchomość lub obiekt budowlany stanowi współwłasność lub znajduje się w posiadaniu osób fizycznych oraz osób prawnych, osoby fizyczne składają deklarację na podatek od nieruchomości oraz opłacają podatek na zasadach obowiązujących osoby prawne.        

Organem podatkowym właściwym w sprawie podatku od nieruchomości (podatku rolnego, podatku leśnego) dla nieruchomości (gruntów, lasów) położonych na terenie miasta Zamość  jest  Prezydent  Miasta  Zamość. Prezydent Miasta  ustala  podatek  od  nieruchomości (podatek rolny, podatek leśny) od osób fizycznych  w drodze decyzji.

Podatek płatny jest w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminach: do dnia 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego. Od dnia 1 stycznia 2016 r. w przypadku, gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł, podatek jest płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty.

Podstawa prawna: art. 6 ust. 6,7,11 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (jednolity tekst Dz. U. z 2019 r. poz. 1170 z późn. zm.), art. 6a ust. 5 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (jednolity tekst Dz. U. z 2020 r. poz. 333), art. 5, 6 ust. 1-4 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (jednolity tekst Dz. U. z 2019 r. poz. 888 z późn. zm.).

Sprawy w zakresie wymiaru podatku załatwiane są w pok. nr 213, Rynek Wielki 13 (Oficyna Ratusza - I piętro)

Inspektor Katarzyna Barnowska tel. (84) 677 24 06

Inspektor Edyta Stefańska tel. (84) 677 23 44

Podinspektor Monika Pawliczuk tel. (84) 677 24 09

Inspektor Magdalena Sawicka tel. (84) 677 24 58

Sprawy w zakresie księgowości podatku załatwiane są w pok. nr 109, Rynek Wielki 13 (Oficyna Ratusza - parter)

Inspektor Katarzyna Ciuraszkiewicz tel. (84) 639 20 84 wew. 413, (84) 677 24 13

Podinspektor Sylwia Tchórzewska tel. (84) 639 20 84 wew. 413, (84) 677 24 13

Sprawy w zakresie windykacji zaległości podatkowych załatwiane są w pok. nr 108, Rynek Wielki 13, (Oficyna Ratusza - parter)

Inspektor Renata Pilipczuk tel. (84) 639 20 84 wew. 411, (84) 677 24 11

Pliki do pobrania:

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI - 2022 r.

Uchwała Nr XXXVII/557/2021 Rady Miasta Zamość z dnia 25 października 2021 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie miasta Zamość na rok 2022

Od 1 lipca 2019 r. został wprowadzony obowiązek stosowania ujednoliconych wzorów informacji w sprawie podatku od nieruchomości - formularz informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych (IN-1) wraz z załącznikami do informacji (ZIN-1 i ZIN-2) został określony w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 30.05.2019 r. w sprawie wzorów informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości (Dz. U. z 2019 r. poz. 1104):

Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych IN-1 - wersja pdf

Dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu ZIN-1 - wersja pdf

Dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania ZIN-2 - wersja pdf

Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane pozostałych podaników ZIN-3 - wersja pdf

PODATEK  ROLNY  -  2022 r. 

Stawki podatku rolnego ustalone zostały na podstawie art. 6 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (jednolity tekst Dz. U. z 2020 r. poz. 333) oraz Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2021 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2022. Średnia cena skupu żyta wyniosła 61,48 zł za 1 dt.

Stawki podatku rolnego na rok 2022 wynoszą: 

- dla gruntów, które nie stanowią gospodarstwa rolnego - 307,40 zł za 1 ha fizyczny,

- dla gruntów stanowiących gospodarstwo rolne - 153,70  za 1 ha przeliczeniowy.

Od 1 lipca 2019 r. został wprowadzony obowiązek stosowania ujednoliconych wzorów formularzy informacji w sprawie podatku rolnego - formularz informacji o gruntach (IR-1) wraz z załącznikami do informacji (ZIR-1 i ZIR-2) został określony w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 30.05.2019 r. w sprawie wzorów informacji o gruntach i deklaracji na podatek rolny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1105):

Informacja o gruntach IR-1 - wersja pdf

Dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu ZIR-1 - wersja pdf

Dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania ZIR-2 - wersja pdf

Załącznik do informacji o gruntach - dane pozostałych podatników ZIR-3 - wersja pdf

PODATEK  LEŚNY  -  2022 r. 

Stawki podatku leśnego ustalone zostały na podstawie art. 4 ustawy o podatku leśnym (jednolity tekst Dz. U. z 2019 r. poz. 888 późn. zm.) oraz Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2021 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2021 r. Średnia cena sprzedaży drewna w 2021 r. wyniosła 212,26 zł za 1 m3. Stawka podatku leśnego na 2022 r. wynosi 46,70 zł od 1 ha.

Od 1 lipca 2019 r. został wprowadzony obowiązek stosowania ujednoliconych wzorów formularzy informacji w sprawie podatku leśnego - formularz informacji o lasach (IL-1)  wraz z załącznikami do informacji (ZIL-1 i ZIL-2) został określony w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 03.06.2019 r. w sprawie wzorów informacji o lasach i deklaracji na podatek leśny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1126):

Informacja o lasach IL-1- wersja pdf,

Dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu ZIL-1 - wersja pdf,

Dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania ZIL-2 - wersja pdf

 

Podatek od środków transportowych

Osoby fizyczne i osoby prawne będące właścicielami środków transportowych (które podlegają opodatkowaniu) są obowiązane:

1/ składać w terminie do dnia 15 lutego właściwemu organowi podatkowemu, deklaracje na podatek od środków transportowych na dany rok podatkowy, sporządzone na formularzu według ustalonego wzoru, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu – w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku,

2/ odpowiednio skorygować deklaracje w razie zaistnienia okoliczności mających wpływ  na powstanie lub wygaśnięcie obowiązku podatkowego, lub zmianę miejsca zamieszkania, lub siedziby – w terminie 14 dni od dnia zaistnienia tych okoliczności,

3/ wpłacać obliczony w deklaracji podatek od środków transportowych – bez wezwania – na rachunek budżetu właściwej gminy.   

Organem podatkowym właściwym w sprawach podatku od środków transportowych jest organ podatkowy, na którego terenie znajduje się miejsce zamieszkania lub siedziba podatnika. W przypadku współwłasności środka transportowego organem właściwym jest organ podatkowy odpowiedni dla osoby, która została wpisana jako pierwsza w dowodzie rejestracyjnym pojazdu. Czasowe wyrejestrowanie pojazdu z ruchu zwalnia z obowiązku podatkowego.

Podstawa prawna: art. 9 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (jednolity tekst Dz. U. z 2019 r. poz. 1170 z późn. zm.).

Sprawy załatwiane są w pok. nr 108, Rynek Wielki 13 (Oficyna Ratusza - parter)

 Inspektor Monika Kapitan tel. (84) 639 20 84 wew. 412, (84) 677 24 12

Pliki do pobrania:  

ROK 2022  

Uchwała Nr XIV/236/2019 Rady Miasta Zamość z dnia 28 października 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2020

Uchwała Nr XXXV/452/2017 Rady Miasta Zamość z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie wprowadzenia zwolnień w podatku od środków transportowych

Wzór deklaracji na podatek od środków transportowych (DT-1) na 2022 wraz z załącznikiem do deklaracji DT-1 (DT-1/A), określony Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od środków transportowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2436)

 

Czynności sprawdzające i kontrola podatkowa 

- schemat przeprowadzania czynności sprawdzających,

- schemat kontroli podatkowej przedsiębiorców.  

Opłata targowa

Opłatę targową pobiera się od osób fizycznych i prawnych dokonujących sprzedaży na targowiskach. Targowiskami są wszelkie miejsca, w których jest prowadzony handel. Opłata targowa pobierana jest przez inkasentów wyznaczonych Uchwałą Rady Miasta Zamość.

Podstawa prawna: art. 15 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (jednolity tekst Dz. U. z 2019 r. poz. 1170 z późn. zm.), Uchwała Nr XII/136/2015 Rady Miasta Zamość z dnia 26 października 2015 r. w sprawie wprowadzenia opłaty targowej i określenia zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności, wysokości stawek opłaty i zarządzenia jej poboru w drodze inkasa.

Sprawy załatwiane są w pok. nr 108, Rynek Wielki 13 (Oficyna Ratusza - parter)

Inspektor Monika Kapitan tel. (84) 639 20 84 wew. 412, (84) 677 24 12

Pliki do pobrania:

Uchwała Nr XII/136/2015 Rady Miasta Zamość z dnia 26 października 2015 r. w sprawie wprowadzenia opłaty targowej i określenia zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności, wysokości stawek opłaty targowej i zarządzenia jej poboru w drodze inkasa

Uchwała Nr 151/2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie z dnia 26 listopada 2015 r .

  

IV.  Opłata skarbowa

Opłacie skarbowej podlega:

1) w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej:

      a) dokonanie czynności urzędowej na podstawie zgłoszenia lub na wniosek,

      b) wydanie zaświadczenia na wniosek,

      c) wydanie zezwolenia (pozwolenia, koncesji),

2) złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wpisu lub kopii – w sprawie z zakresu administracji publicznej lub w postępowaniu sądowym.       

Opłacie  skarbowej  podlega  również  dokonanie  czynności urzędowej,  wydanie zaświadczenia  oraz  zezwolenia (pozwolenia) przez podmiot  inny niż  organ administracji rządowej i samorządowej, w związku z wykonywaniem zadań z zakresu administracji publicznej, a także złożenie w takim podmiocie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii.            

 Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje:

1) od dokonania czynności urzędowej - z chwilą dokonania zgłoszenia lub złożenia wniosku o dokonanie czynności urzędowej;

2) od wydania zaświadczenia - z chwilą złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia;
3) od wydania zezwolenia (pozwolenia, koncesji) – z chwilą złożenia wniosku o wydanie zezwolenia (pozwolenia, koncesji);

4) od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz od jego odpisu, wypisu lub kopii – z chwilą złożenia dokumentu w organie administracji publicznej, sądzie lub podmiocie, o którym mowa w art. 1 ust. 2 ustawy o opłacie skarbowej;

5) od przedmiotu opłaty określonego w art. 2 ust. 2 – z chwilą użycia zaświadczenia w sprawie innej niż wymieniona w art. 2 ust. 1.

Opłatę skarbową wpłaca się z chwilą powstania obowiązku jej zapłaty. Składający wniosek lub pełnomocnictwo albo dokonujący zgłoszenia zobowiązany jest dołączyć dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej, albo uwierzytelnioną  kopię dowodu zapłaty, nie później niż w ciągu 3 dni od chwili powstania obowiązku jej zapłaty. Dowód zapłaty może mieć formę wydruku potwierdzającego dokonanie operacji bankowej.

Szczegółowy wykaz przedmiotów opłaty skarbowej, wysokość stawek opłaty skarbowej od poszczególnych jej przedmiotów oraz zwolnień określa tabela stanowiąca załącznik do ustawy o opłacie skarbowej.

 Opłata skarbowa podlega zwrotowi:

1) od dokonania czynności urzędowej – jeżeli mimo zapłacenia opłaty nie dokonano czynności urzędowej,

2) od wydania zaświadczenia lub zezwolenia (pozwolenia, koncesji) – jeżeli mimo zapłacenia opłaty nie wydano zaświadczenia lub zezwolenia (pozwolenia, koncesji).

 Zwrot opłaty następuje na wniosek.

 Organem podatkowym właściwym w sprawach opłaty skarbowej jest:

1) od dokonania czynności urzędowej, wydanie zaświadczenia oraz zezwolenia (pozwolenia, koncesji) – organ podatkowy właściwy ze względu na siedzibę organu lub podmiotu, który dokonał czynności urzędowej albo wydał zaświadczenie lub zezwolenie (pozwolenie, koncesję);
2) od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpisu, wypisu lub kopii – organ podatkowy właściwy ze względu na miejsce złożenia dokumentu.

Zapłaty opłaty skarbowej można dokonać gotówką w kasie organu podatkowego - Urząd Miasta Zamość, ul. Rynek Wielki 13 /parter - p. 108/ lub bezgotówkowo na rachunek bankowy: PKO BP S.A. 56 1020 5356 0000 1602 0007 6877 albo u inkasentów opłaty skarbowej wyznaczonych Uchwałami Nr IV/32/07 oraz Nr XXII/213/08 Rady Miejskiej w Zamościu.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (jednolity tekst Dz. U. z 2021 r. poz. 1923 z późn. zm.), Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz. U. z 2007 r. Nr 187, poz. 1330), Uchwała Nr IV/32/07 Rady Miejskiej w Zamościu z dnia 29 stycznia 2007 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia oraz Uchwała Nr XXII/213/08 Rady Miejskiej w Zamościu z dnia 25 sierpnia 2008 r. w sprawie zmiany w/wym. uchwały.

Sprawy załatwiane są w pok. nr 108, Rynek Wielki 13 (Oficyna Ratusza - parter)

Inspektor Monika Kapitan tel. (84) 639 20 84 wew. 412, (84) 677 24 12

Pliki do pobrania:

Uchwała Nr  IV/32/07 Rady Miejskiej w Zamościu z dnia 29 stycznia 2007 r.  w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia:

załącznik -  Wykaz inkasentów opłaty skarbowej

Uchwała Nr XXII/213/08 Rady Miejskiej w Zamościu z dnia 25 sierpnia 2008 r. w sprawie zmiany w/wymienionej uchwały

Uchwała Nr IV/29/11 Rady Miejskiej W Zamościu z dnia 31 stycznia 2011 r. w  sprawie zmiany uchwały Nr IV/32/07 Rady Miejskiej w Zamościu z dnia 29 stycznia 2007 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia,

wzór wniosku o zwrot opłaty skarbowej/nadpłaty opłaty skarbowej.

 

V.  Zwrot podatku akcyzowego dla producentów rolnych

Procedura i warunki ubiegania się o zwrot podatku:

Zwrot podatku następuje na wniosek producenta rolnego, złożony w ustawowych terminach: od 1.02.2021 r. do 01.03.2021 r. i od 2.08.2021 r. do 31.08.2021 r.

Za producenta rolnego uznaje się osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, będącą posiadaczem gospodarstwa rolnego w rozumieniu przepisów o podatku rolnym (producent rolny nie musi być właścicielem).

W 2021 r. obowiązuje urzędowy wzór wniosku, określony rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie wzoru wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 2466).

Producent rolny składa wniosek do wójta, burmistrza (prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce położenia gruntów będących w posiadaniu lub współposiadaniu producenta rolnego (tylko użytki rolne, oznaczone w ewidencji gruntów i budynków jako: R - orne, Ł – łąki, Ps – pastwiska, S – sady, Br - grunty rolne zabudowane, Wsr – grunty pod stawami, W – rowy, Lzr - grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych).

W przypadku, gdy grunty gospodarstwa rolnego stanowią przedmiot współposiadania, zwrot podatku akcyzowego przysługuje temu współwłaścicielowi, co do którego pozostali współposiadacze wyrazili pisemną zgodę (zgoda będzie wyrażona we wniosku i nie dotyczy współmałżonków).

Do wniosku o zwrot podatku dołącza się:

1) faktury VAT albo ich kopie, stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie 6 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku,

2) dokument wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawierający informacje o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego, w odniesieniu do każdej siedziby stada tego producenta, w ostatnim dniu każdego miesiąca roku poprzedzającego rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku, ustalonej z uwzględnieniem wartości współczynników przeliczeniowych sztuk bydła na duże jednostki przeliczeniowe określonych w załączniku do ustawy, na podstawie danych zawartych w rejestrze zwierząt gospodarskich oznakowanych, o którym mowa w rozdziale 2 ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2001) - w przypadku ubiegania się przez producenta rolnego o zwrot podatku w odniesieniu do bydła.

 

Faktury VAT powinny spełniać wymogi określone w art. 106 e ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 106 z późn. zm.). Wniosek i załączniki do wniosku są wyłączone z opłaty skarbowej.

Limit ustala się jako sumę:

1) kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, liczby 100 oraz powierzchni użytków rolnych będących w posiadaniu lub współposiadaniu producenta rolnego określonej w ewidencji gruntów i budynków, według stanu na dzień 1 lutego danego roku, oraz

2) kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, liczby 30 oraz średniej rocznej liczby dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego w roku poprzedzającym rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku.

Średnią roczną liczbę dużych jednostek przeliczeniowych bydła ustala się jako iloraz sumy dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego w ostatnim dniu każdego miesiąca roku poprzedzającego rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku, ustalonych z uwzględnieniem wartości współczynników przeliczeniowych sztuk bydła na duże jednostki przeliczeniowe określonych w załączniku do ustawy, i liczby 12.

Decyzje w sprawie zwrotu podatku producentom rolnym, będącym posiadaczami gruntów gospodarstw rolnych położonych na terenie miasta Zamość wydaje Prezydent Miasta Zamość w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku o zwrot podatku.

Stawka zwrotu podatku na 1 litr zakupionego oleju w 2021 r. wynosi 1,00 zł (zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2021 r. Dz. U. z 2020 r. poz. 2435). 

Kwota zwrotu podatku (nie więcej niż roczny limit zwrotu):  ilość oleju z faktury x stawka zwrotu podatku od 1 litra .

Termin zwrotu podatku nastąpi w okresie od 01.04.2021 r. do 30.04.2021 r. oraz od 01.10.2021 r. do 29.10.2021 r. gotówką w kasie podatkowej Urzędu Miasta Zamość (pok. nr  110) lub przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2188), Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2021 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 2435).

Osoby załatwiające sprawy w zakresie zwrotu podatku:

- dla osób prawnych:  Inspektor Beata Mynarczuk, pok. nr 214,  Rynek Wielki 13 (Oficyna Ratusza - I piętro), tel. (84) 639 20 84 wew. 407, (84) 677 24 07

- dla osób fizycznych: Podinspektor Monika Pawliczuk, pok. nr 213, Rynek Wielki 13 (Oficyna Ratusza - I piętro), tel. (84) 677 24 09

Pliki do pobrania:

wzór wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, stanowiący załącznik do Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2018 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 2466)

 

VI.  Pisemne  interpretacje co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie

Indywidualne interpretacje w zakresie podatków i opłat lokalnych wydaje Prezydent Miasta stosownie do swojej właściwości.

Wymagane dokumenty:

Wniosek o wydanie indywidualnej interpretacji przepisów. Wniosek podlega opłacie w wysokości 40 zł, którą należy wpłacić w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku.

W przypadku działania przez przedstawiciela należy dołączyć pełnomocnictwo do reprezentowania wnioskodawcy wraz z dowodem zapłaty należnej opłaty skarbowej w wysokości 17 zł od każdego stosunku pełnomocnictwa.

W/w opłaty można uiścić w formie gotówkowej w kasie Urzędu lub w formie bezgotówkowej na rachunek bankowy Miasta Zamość: PKO BP O/Zamość 56 1020 5356 0000 1602 0007 6877.

Składający wniosek obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego oraz do przedstawienia własnego stanowiska w sprawie oceny prawnej tego stanu lub zdarzenia.

Wnioskujący o wydanie interpretacji składa również oświadczenie pod rygorem odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania, że elementy stanu faktycznego objęte wnioskiem o wydanie interpretacji w dniu złożenia wniosku nie są przedmiotem toczącego się postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, postępowania kontrolnego organu kontroli skarbowej oraz że w tym zakresie prawa nie została rozstrzygnięta co do jej istoty w decyzji lub postanowieniu organu podatkowego lub organu kontroli skarbowej.

Termin wydania interpretacji:

- interpretację indywidualną wydaje się nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia otrzymania wniosku.

Tryb odwoławczy:

- na interpretację, z powodu jej niezgodności z prawem, służy skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Zamość w terminie 30 dni od dnia doręczenia stronie rozstrzygnięcia w sprawie lub aktu.

Interpretacje indywidualne po usunięciu danych identyfikujących wnioskodawcę są zamieszczane w Biuletynie Informacji Publicznej.

Podstawa prawna: art. 14j ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (jednolity tekst Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.).

Osobą odpowiedzialną za wydanie interpretacji jest Z-ca Dyrektora Wydziału Finansowego Agnieszka Gromek, pok. nr 209, Rynek Wielki 13 (Oficyna Ratusza - I piętro), tel. (84) 639 32 86, (84) 677 24 01

 

INTERPRETACJE PODATKOWE:

1) Interpretacja indywidualna przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku od nieruchomości z dnia 12.10.2017 r.:

- interpretacja indywidualna przepisów prawa podatkowego,

2) Interpretacja przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku od nieruchomości z dnia 15.03.2018 r.:

- interpretacja indywidualna przepisów prawa podatkowego,

3) Interpretacja indywidualna przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku od nieruchomości z dnia 06.11.2018 r.:

- interpretacja indywidualna przepisów prawa podatkowego.

 

VII.  Zaświadczenia

Zaświadczenia wydawane są na wniosek, wg załączonych wzorów, w granicach żądania wnioskodawcy, jeżeli:

1) urzędowego potwierdzenia określonych faktów lub stanu prawnego wymaga przepis prawa, 

2) osoba ubiega się o zaświadczenie ze względu na swój interes prawny w urzędowym potwierdzeniu określonych faktów lub stanu prawnego.   

Zaświadczenie potwierdza stan faktyczny lub prawny istniejący w dniu wydania zaświadczenia.

Do wniosku o wydanie zaświadczenia należy dołączyć dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej (albo uwierzytelnioną kopię dowodu zapłaty), nie później niż w ciągu 3 dni od chwili powstania obowiązku jej zapłaty (czyli od dnia złożenia wniosku).

Tryb odwoławczy:

Zaświadczenia nie podlegają zaskarżeniu. 

Na postanowienie odmawiające wydania zaświadczenia o żądanej treści  służy zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Zamościu  za pośrednictwem organu wydającego postanowienie w terminie 7 dni licząc od dnia otrzymania postanowienia. 

Opłaty: 

Nie podlega opłacie skarbowej wydanie zaświadczenia, złożenie pełnomocnictwa m.in. w sprawach: 

- alimentacyjnych, ubezpieczenia społecznego, ubezpieczenia zdrowotnego, rent strukturalnych, świadczeń socjalnych, załatwianych na podstawie przepisów o pomocy społecznej, nauki, szkolnictwa, oświaty pozaszkolnej, ochrony zdrowia, budownictwa mieszkaniowego, płatności bezpośrednich dla producentów rolnych oraz wymienionych w art. 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (jednolity tekst Dz. U. z 2021 r. poz. 1923 z późn. zm.).

Od pozostałych zaświadczeń opłata skarbowa wynosi 17 zł.

Za wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości pobierana jest opłata skarbowa w wysokości 21 zł – od każdego egzemplarza.

Termin wydania zaświadczenia:

- zaświadczenia wydawane są bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku.

Wnioski o wydanie zaświadczeń należy składać w Biurze Obsługi Interesanta, ul. Rynek Wielki 13, tel. (84) 639 20 84 wew. 464, 465.

Zaświadczenia wydawane są również w Biurze Obsługi Interesanta.

Zaświadczenia z zakresu Wydziału Finansowego:

- o figurowaniu w ewidencji podatników podatku rolnego, od nieruchomości,

- o wielkości gospodarstwa rolnego zgłoszonego do opodatkowania,

- o wielkości użytków rolnych gospodarstwa rolnego,

- o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości,

- o wysokości zaległości podatkowych zbywającego,

- o wysokości zaległości podatkowych podatnika.

Na żądanie wnioskodawcy zaświadczenie jest wydawane na przedłożonym przez niego formularzu, jeżeli na tym formularzu jest możliwe zamieszczenie przez organ podatkowy adnotacji dotyczącej opłaty skarbowej. Jeżeli przedłożony przez wnioskodawcę formularz jest sporządzony w języku obcym, zaświadczenie wydaje się na tym formularzu, pod warunkiem przedłożenia przez wnioskodawcę jego tłumaczenia na język polski, poświadczonego przez tłumacza przysięgłego. 

Podstawa prawna: Dział VIII a (Zaświadczenia) ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (jednolity tekst Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.), Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 10 lutego 2017 r. zmieniające rozprządzenie w sprawie zaświadczeń wydawanych przez organy podatkowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 318), Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz. U. z 2007 r. Nr 187, poz. 1330). 

Osoba sporządzająca zaświadczenia: Podinspektor Anna Adamczuk,  pok. nr 210, Rynek Wielki 13 (Oficyna Ratusza - I piętro), tel. (84) 639 32 86, (84) 67 72 400

 Pliki do pobrania:

wniosek o wydanie zaświadczenia,

wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości,

wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w opłacie za użytkowanie wieczyste lub stwierdzające stan zaległości. 

VIII.  Ulgi podatkowe i pomoc publiczna

Prezydent Miasta Zamość, na wniosek podatnika, który nie prowadzi działalności gospodarczej, w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym, może:

1/ odroczyć termin płatności podatku lub rozłożyć zapłatę podatku na raty,

2/ odroczyć lub rozłożyć na  raty zapłatę zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę,

3/ umorzyć w całości lub w części zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłatę prolongacyjną.

Wymagane dokumenty:

- w przypadku osoby fizycznej, która nie jest przedsiębiorcą:

1) wniosek podatnika o udzielenie ulgi odpowiednio uzasadniony,

2) dowody mogące mieć istotne znaczenie w sprawie, tj:

a) źródła dochodu wszystkich osób znajdujących się we wspólnym gospodarstwie domowym (odcinki rent i emerytur, zaświadczenie z zakładu pracy o dochodach netto, odpis decyzji przyznającej świadczenie z pomocy społecznej lub zaliczkę alimentacyjną, dokument potwierdzający wysokość pobieranych alimentów itp.),

b) potwierdzenie z Powiatowego Urzędu Pracy statusu osoby bezrobotnej,

c) w przypadku długotrwałej choroby - zaświadczenie o stanie zdrowia,

d)w przypadku zdarzeń losowych np. kradzieży, pożaru, wypadku - protokół odpowiednich służb potwierdzający to zdarzenie.

W przypadku podatnika prowadzącego działalność gospodarczą, Prezydent Miasta może udzielać w/wymienionych ulg w spłacie zobowiązań podatkowych:

1/  które nie stanowią pomocy publicznej,

2/ które stanowią pomoc de minimis – w zakresie i na zasadach określonych w bezpośrednio obowiązujących aktach prawa wspólnotowego dotyczących pomocy w ramach zasady de minimis,

3/ które stanowią pomoc publiczną, udzielaną na ściśle określone przez Radę Ministrów przeznaczenia (np. regionalną, inwestycyjną i na zatrudnienie dla MŚP, na ochronę środowiska, szkoleniową itp.), po spełnieniu szczegółowych warunków udzielania tych ulg dla określonych przeznaczeń, określonych w przepisach prawa wspólnotowego.

Wymagane dokumenty:

- w przypadku przedsiębiorcy - osoby fizycznej:

1) wniosek podatnika o udzielenie ulgi odpowiednio uzasadniony,

2) informacja,  o jaki rodzaj pomocy publicznej ubiega się podatnik (w zależności od rodzaju pomocy niezbędne w tym zakresie dokumenty, o których mowa w pkt "pomoc publiczna"),

3) informacje dotyczące sytuacji ekonomicznej wnioskodawcy, w tym sprawozdania finansowe z okres 3 ostatnich lat obrotowych, sporządzane zgodnie z przepisami o rachunkowości,

4) inne dokumenty obrazujące aktualną sytuację finansową oraz majątkową podatnika.

Wymagane dokumenty:

- w przypadku przedsiębiorcy - osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej:

1) wniosek podatnika o udzielenie ulgi odpowiednio uzasadniony,

2) informacja,  o jaki rodzaj pomocy publicznej ubiega się podatnik (w zależności od rodzaju pomocy niezbędne w tym zakresie dokumenty, o których mowa w pkt "pomoc publiczna"),

3) informacje dotyczące sytuacji ekonomicznej wnioskodawcy, w tym sprawozdania finansowe z okres 3 ostatnich lat obrotowych, sporządzane zgodnie z przepisami o rachunkowości,

4) inne dokumenty obrazujące aktualną sytuację finansową oraz majątkową podatnika.

Wnioski o udzielenie ulg w spłacie zobowiązań podatkowych nie podlegają opłacie skarbowej.

Termin wydania decyzji:

- w ciągu 1 miesiąca od dnia złożenia wniosku, a w sprawie szczególnie skomplikowanej do 2 miesięcy, przy czym do terminów tych nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa podatkowego dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy składającego wniosek albo z przyczyn niezależnych od organu podatkowego.

Tryb odwoławczy:

- odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Zamościu, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Zamość.

Podstawa prawna: art. 67a i 67b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (jednolity tekst Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.) oraz przepisy prawa wspólnotowego.

Pliki do pobrania:

Uchwała Nr XIII/165/2015 Rady Miasta Zamość z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej,

Uchwała Nr XIX/330/2020 z dnia 16 kwietnia 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej.

Pomoc publiczna

Z pomocą publiczną mamy do czynienia, gdy spełnione są wszystkie niżej wymienione przesłanki łącznie:

1/  następuje przysporzenie środków publicznych z budżetu państwa  lub gminy,

2/ przysporzenie lub zrzeczenie się środków publicznych jest skierowane do podmiotów prowadzących działalność gospodarczą (bez względu na to, czy podmiot ten posiada status przedsiębiorcy),

3/ pomoc stanowi dla beneficjenta korzyść ekonomiczną, której nie mógłby uzyskać w normalnych warunkach rynkowych (np. umorzenie zaległości podatkowych, zwolnienie z podatku w ramach uchwały Rady Miejskiej),

4/ występuje element selektywności (pomoc udzielana jest tylko pewnym grupom lub pojedynczym przedsiębiorcom i następuje naruszenie równowagi pomiędzy beneficjentem pomocy, a jego konkurentami na tym samym rynku),

5/ występuje faktyczne bądź potencjalne zakłócenie konkurencji w zakresie wpływu na wymianę handlową między Państwami Członkowskimi Unii Europejskiej.

Organ podatkowy, na wniosek podatnika, może udzielać ulg w spłacie zobowiązań podatkowych podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą, które stanowią:

- pomoc de minimis (dla przedsiębiorców),

- pomoc de minimis w rolnictwie,

- pomoc de minimis w rybołówstwie,

- pomoc publiczną udzielaną w ramach wyłączeń grupowych,

- pomoc publiczną podlegającą notyfikacji do Komisji Europejskiej.

Najprostszą formą udzielenia pomocy publicznej  jest pomoc de minimis. Podmiot prowadzący działalność gospodarczą może uzyskać tę pomoc, jeżeli wartość tej pomocy brutto łącznie z wartością innej pomocy de minimis otrzymanej przez ten podmiot, w okresie bieżącego roku kalendarzowego i dwóch poprzednich lat kalendarzowych, nie przekracza kwoty stanowiącej równowartość 200 tys. euro, a  w przypadku podmiotów prowadzących działalność gospodarczą w  zakresie drogowego transportu towarów  – pomoc ta nie może przekroczyć 100 tys. euro (pomoc taka może być udzielona w zakresie i na zasadach określonych w Rozporządzeniu Komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz.Urz.UE L 352.1 z 24.12.2013)).

Osobom prowadzącym zarobkową działalność wytwórczą w sektorze rolnictwa może być udzielona pomoc de minimis w rolnictwie. Jest to pomoc przyznana jednemu przedsiębiorcy w kwocie nie przekraczającej wielkości 15 tys. euro w okresie 3-ch lat podatkowych. Reguły udzielenia tej pomocy określa Rozporządzenie Komisji (UE) Nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz.UE L 352.9 z 24.12.2013).    

Podmiot ubiegający się o pomoc de minimis jest zobowiązany do przedstawienia wraz z wnioskiem o udzielenie pomocy:

1)  wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis (pomocy de minimis, pomocy de minimis w rolnictwie i pomocy de minimis w rybołówstwie), jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenia o wielkości pomocy de miminis (pomocy de minimis, pomocy de minimis w rolnictwie i pomocy de minimis w rybołówstwie) otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie,

2)  informacji niezbędnych do udzielenia pomocy de miminis dotyczących w szczególności wnioskodawcy i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej oraz wielkości i przeznaczenia pomocy publicznej otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie których ma być przeznaczona pomoc de minimis oraz oświadczenia dotyczacego braku powiazań osobowych lub kapitałowych zgodnie z art. 2 ust. 2 i art. 3 ust. 2 Rozporządzenia Komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18.12.2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis.

Zakres informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis, niezbędnych do udzielenia tej pomocy oraz wzór formularza informacji określa Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2010 r. Nr 53, poz. 311 z późn.zm.). Przedmiotowe rozporządzenie zostało zmienione rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 października 2014 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz.U. z 2014 r. poz. 1543).

Zakres informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, niezbędnych do udzielenia tej pomocy oraz wzór formularza informacji, na którym są przekazywane informacje określa Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie informacji składanych przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. Nr 121, poz. 810). 

Pomoc w ramach wyłączeń grupowych reguluje Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych). Rozporządzenie to odnosi się do następujących kategorii wsparcia:

- pomocy regionalnej,

- pomocy inwestycyjnej i na zatrudnienie dla MŚP,

- pomocy na zakładanie przedsiębiorstw przez kobiety,

- pomocy na ochronę środowiska,

- pomocy na usługi doradcze dla MŚP i udział MŚP w targach,

- pomocy w formie kapitału podwyższonego ryzyka,

- pomocy na działalność badawczą, rozwojową, innowacyjną,

- pomocy szkoleniowej,

- pomocy dla pracowników znajdujących się w szczególnie niekorzystnej sytuacji lub niepełnosprawnych.  

Podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub w rybołówstwie jest zobowiązany (art. 37 ust. 5 i 6 o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej) do przedstawienia podmiotowi udzielającemu pomocy, wraz z wnioskiem o jej udzielenie, informacji dotyczącej wnioskodawcy i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej oraz informacji o otrzymanej pomocy publicznej, zawierających w szczególności wskazanie dnia i podstawy prawnej jej udzielenia, formy i przeznaczenia, albo oświadczenia o nieotrzymaniu pomocy. 

Zakres informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, niezbędnych do udzielenia tej pomocy oraz wzór formularza informacji określa Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. z 2010 r. Nr 53, poz. 312 z późn.zm.). Przedmiotowe rozporządzenie zostało zmienione rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 lutego 2016 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. z 2016 r. poz. 238).        

Pomoc indywidualna na inne przeznaczenia lub wykraczająca poza warunki wyłączeń grupowych podlega notyfikacji do Komisji Europejskiej.

Przepisy regulujące warunki dopuszczalności pomocy publicznej:

Prawo polskie: ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (jednolity tekst Dz. U. z 2021 r. poz. 743), Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegajacy się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2010 r. Nr 53, poz. 311 z późn.zm.), Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie informacji składanych przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. Nr 121, poz. 810), Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji  przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. z 2010 r. Nr 53, poz. 312 z późn.zm.).

Prawo unijne: art. 107-108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, Rozporządzenie Komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L  352 z 24.12.2013), Rozporządzenie Komisji (UE) Nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352 z dnia 24.12.2013), Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych) (Dz. Urz. UE L 214 z dnia 09.08.2008r.), Orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości i Sądu I instancji).

 Uwaga:

Miejscem publikacji przepisów unijnych jest Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej. Informacje o unijnych aktach prawnych i ich zmianach można uzyskać na oficjalnych stronach portalu Unii Europejskiej pod adresem internetowym: http://europa.eu.int/eur-lex/lex/pl/index.htm. Sposób wyszukiwania tych aktów określa ogłoszenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 października 2005 r. w sprawie sposobu przytaczania miejsca ogłoszenia wspólnotowych aktów prawnych, do których odsyła się w krajowych aktach prawnych (M.P. Nr 64, poz. 890).

Informacje na temat pomocy publicznej dostępne są również na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów - www.uokik.gov.pl - zakładka Pomoc publiczna.

Wszystkie decyzje w sprawach ulg podatkowych są decyzjami uznaniowymi, wydawanymi na wniosek podatnika. Przy rozpatrywaniu wniosków podatników o udzielenie w/wymienionych ulg podatkowych każdorazowo jest badana zasadność ich udzielania. W tym celu organ podatkowy bada stan materialny i rodzinny podatników składających wniosek.

Stosownie do art. 37 ust. 1 pkt 2 lit. f i g ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j. t. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z poźn.zm.) Prezydent Miasta jest zobowiązany do podawania do publicznej wiadomości w terminie do 31 maja roku następnego za dany rok budżetowy:

1/ wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł, wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia,

2/ wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej.

Osoby załatwiające sprawy  w zakresie ulg podatkowych:

- Inspektor Beata Mynarczuk,  pok. nr 214, Rynek Wielki 13 (Oficyna Ratusza - I piętro), tel. (84) 639 20 84 wew. 407, (84) 677 24 07 – w zakresie podatku od nieruchomości i podatku rolnego od osób prawnych,

- Inspektor Katarzyna Barnowska,  pok. nr  213, Rynek Wielki 13 (Oficyna Ratusza - I piętro), tel. (84) 677 24 06 – w zakresie podatku od nieruchomości i podatku rolnego od osób fizycznych,

- Inspektor Edyta Stefańska, pok. 215, Rynek Wielki 13 (Oficyna Ratusza - I piętro), tel.(84) 677 23 44 – w zakresie podatku od nieruchomości i podatku rolnego od osób fizycznych,

- Inspektor Monika Kapitan, pok. nr 108, Rynek Wielki 13 (Oficyna Ratusza - parter),  tel. (84) 639 20 84 wew. 412, (84) 677 24 12 – w zakresie podatku od środków transportowych od osób prawnych i od osób fizycznych oraz w zakresie opłaty skarbowej i targowej,

- Z-ca Dyrektora Wydziału Finansowego Agnieszka Gromek,  pok. nr 210, Rynek Wielki 13 (Oficyna Ratusza - I pietro), tel. (84) 639 32 86, (84) 677 24 01

Pliki do pobrania:

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis - rozporządzenie KE nr 1407/2013,

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis - rozporządzenie KE nr 360/2012 (dot. usług świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym),

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie,

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc publiczną związaną z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz jej skutków

Uchwała Nr XXVII/435/2020 Rady Miasta Zamość z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia zwolnień z podatku od nieruchomości, stanowiących pomoc de minimis dla przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje na terenie Miasta Zamość

Uchwała Nr XXIX/454/2021 Rady Miasta Zamość z dnia 22 lutego 2021 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVII/435/2020 Rady Miasta Zamość z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia zwolnień z podatku od nieruchomości, stanowiących pomoc de minimis dla przedsiębioców realizujących nowe inwestycje na terenie Miasta Zamość

 

IX.  Dane archiwalne dotyczące podatków i  opłat  lokalnych w latach 2017 - 2021 

I. ROK 2021

Uchwała Nr XXV/404/2020 Rady Miasta Zamość z dnia 26 października 2020 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie  miasta Zamość na rok 2021

Od 1 lipca 2019 r. został wprowadzony obowiązek stosowania ujednoliconych wzorów formularzy na podatek od nieruchomości - formularz deklaracji na podatek od nieruchomości (DN-1) wraz z załącznikami do deklaracji (ZDN-1 i ZDN-2) został określony w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 30.05.2019 r. w sprawie wzorów informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości (Dz. U. z 2019 r. poz. 1104):

Deklaracja na podatek od nieruchomości DN-1 - wersja pdfwersja word

Dane o przedmiotach opodatkowania ZDN-1 - wersja pdfwersja word

Dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych ZDN-2 - wersja pdfwersja word

Od 1 lipca 2019 r. został wprowadzony obowiązek stosowania ujednoliconych wzorów informacji w sprawie podatku od nieruchomości - formularz informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych (IN-1) wraz z załącznikami do informacji (ZIN-1 i ZIN-2) został określony w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 30.05.2019 r. w sprawie wzorów informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości (Dz. U. z 2019 r. poz. 1104):

Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych IN-1 - wersja pdf

Dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu ZIN-1 - wersja pdf

Dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania ZIN-2 - wersja pdf

Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane pozostałych podaników ZIN-3 - wersja pdf

Stawki podatku rolnego ustalone zostały na podstawie art. 6 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (jednolity tekst Dz. U. z 2020 r. poz. 333) oraz Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2020 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2021. Średnia cena skupu żyta wyniosła 58,55 zł za 1 dt.

Stawki podatku rolnego na rok 2021 wynoszą: 

- dla gruntów, które nie stanowią gospodarstwa rolnego - 292,75 zł za 1 ha fizyczny,

- dla gruntów stanowiących gospodarstwo rolne - 146,38 zł za 1 ha przeliczeniowy.

Od 1 lipca 2019 r. został wprowadzony obowiązek stosowania ujednoliconych wzorów formularzy deklaracji na podatek rolny - formularz deklaracji na podatek rolny (DR-1) wraz z załącznikami do deklaracji (ZDR-1 i ZDR-2) został określony w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 30.05.2019 r. w sprawie wzorów informacji o gruntach i deklaracji na podatek rolny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1105):

Deklaracja na podatek rolny DR-1 - wersja pdfwersja word

Dane o przedmiotach rolnych opodatkowanych ZDR-1 - wersja pdf, wersja word

Dane o przedmiotach rolnych zwolnionych z podatku ZDR-2 - wersja pdfwersja word

Od 1 lipca 2019 r. został wprowadzony obowiązek stosowania ujednoliconych wzorów formularzy informacji w sprawie podatku rolnego - formularz informacji o gruntach (IR-1) wraz z załącznikami do informacji (ZIR-1 i ZIR-2) został określony w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 30.05.2019 r. w sprawie wzorów informacji o gruntach i deklaracji na podatek rolny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1105):

Informacja o gruntach IR-1 - wersja pdf

Dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu ZIR-1 - wersja pdf

Dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania ZIR-2 - wersja pdf

Załącznik do informacji o gruntach - dane pozostałych podatników ZIR-3 - wersja pdf

Stawki podatku leśnego ustalone zostały na podstawie art. 4 ustawy o podatku leśnym (jednolity tekst Dz. U. z 2019 r. poz. 888 późn. zm.) oraz Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2020 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2020 r. Średnia cena sprzedaży drewna w 2020 r. wyniosła 196,84 zł za 1 m3. Stawka podatku leśnego na 2021 r. wynosi 43,30 zł od 1 ha.

Od 1 lipca 2019 r. został wprowadzony obowiązek stosowania ujednoliconych wzorów formularzy deklaracji na podatek leśny - formularz deklaracji na podatek leśny (DL-1) wraz z załącznikami do deklaracji (ZDL-1 i ZDL-2) został określony w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 03.06.2019 r. w sprawie wzorów informacji o lasach i deklaracji na podatek leśny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1126):

Deklaracja na podatek leśny DL-1 - wersja pdfwersja word

Dane o przedmiotach leśnych opodatkowanych ZDL-1 - wersja pdf, wersja word

Dane o przedmiotach leśnych zwolnionych z podatku ZDL-2 - wersja pdfwersja word

Od 1 lipca 2019 r. został wprowadzony obowiązek stosowania ujednoliconych wzorów formularzy informacji w sprawie podatku leśnego - formularz informacji o lasach (IL-1)  wraz z załącznikami do informacji (ZIL-1 i ZIL-2) został określony w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 03.06.2019 r. w sprawie wzorów informacji o lasach i deklaracji na podatek leśny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1126):

Informacja o lasach IL-1- wersja pdf,

Dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu ZIL-1 - wersja pdf,

Dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania ZIL-2 - wersja pdf.

Uchwała Nr XIV/236/2019 Rady Miasta Zamość z dnia 28 października 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2020

Uchwała Nr XXXV/452/2017 Rady Miasta Zamość z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie wprowadzenia zwolnień w podatku od środków transportowych

Wzór deklaracji na podatek od środków transportowych (DT-1) na 2021 wraz z załącznikiem do deklaracji DT-1 (DT-1/A), określony Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od środków transportowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2436)

W związku z publikacją w dniu 15 grudnia 2020 r. ustawy z dnia 9 grudnia 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 2255) informujemy, że zgodnie z art. 1 pkt 38 ww. ustawy od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. nie pobiera się opłaty targowej, o której mowa w art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (jednolity tekst Dz. U. z 2019 r. poz. 1170 z późn. zm.)

Uchwała Nr XXVIII/447/2021 Rady Miasta Zamość z dnia 25 stycznia 2021 r. w sprawie wprowadzenia zwolnień z podatku od nieruchomości dla wskazanych grup przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 (obowiązująca do dnia 30.06.2021 r.)

Uchwała Nr XXXII/496/2021 Rady Miasta Zamość z dnia 31 maja 2021 r. w sprawie wprowadzenia zwolnień z podatku od nieruchomości, należnego za miesiące: kwiecień, maj, czerwiec 2021 roku, dla wskazanych grup przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19

Uchwała Nr V/38/2015 Rady Miasta Zamość z dnia 23 lutego 2015 r. w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną dla przedsiębiorców prowadzacych działalność gospodarczą na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO - PARK MIELEC - Podstrefa Zamość oraz Zamojskiej Strefy,

załącznik do Uchwały Nr V/38/2015 Rady Miasta Zamość z dnia 23 lutego 2015 r.

II. ROK 2020

Uchwała Nr XIX/328/2020 z dnia 16 kwietnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia zwolnień z podatku od nieruchomości,

Uchwała Nr XIX/329/2020 z dnia 16 kwietnia 2020 r. w sprawie przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości,

Uchwała Nr XIV/236/2019 Rady Miasta Zamość z dnia 28 października 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2020

Uchwała Nr XXXV/452/2017 Rady Miasta Zamość z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie wprowadzenia zwolnień w podatku od środków transportowych

Wzór deklaracji na podatek od środków transportowych (DT-1) na 2020 wraz z załącznikiem do deklaracji DT-1 (DT-1/A), określony Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od środków transportowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2436)

Uchwała Nr XIV/237/2019 Rady Miasta Zamość z dnia 28 października 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie  Miasta Zamość na rok 2020

Od 1 lipca 2019 r. został wprowadzony obowiązek stosowania ujednoliconych wzorów formularzy na podatek od nieruchomości - formularz deklaracji na podatek od nieruchomości (DN-1) wraz z załącznikami do deklaracji (ZDN-1 i ZDN-2) został określony w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 30.05.2019 r. w sprawie wzorów informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości (Dz. U. z 2019 r. poz. 1104):

 Deklaracja na podatek od nieruchomości DN-1 - wersja pdfwersja word

 Dane o przedmiotach opodatkowania ZDN-1 - wersja pdfwersja word

 Dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych ZDN-2 - wersja pdfwersja word

Stawki podatku rolnego ustalone zostały na podstawie art. 6 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (jednolity tekst Dz. U. z 2019 r. poz. 1256 z późn. zm.) oraz Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2019 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2020. Średnia cena skupu żyta wyniosła 58,46 zł za 1 dt. Stawki podatku rolnego na rok 2020 wynoszą: 

- dla gruntów, które nie stanowią gospodarstwa rolnego - 292,30 zł za 1 ha fizyczny,

- dla gruntów stanowiących gospodarstwo rolne - 146,15 zł za 1 ha przeliczeniowy.

Od 1 lipca 2019 r. został wprowadzony obowiązek stosowania ujednoliconych wzorów formularzy deklaracji na podatek rolny - formularz deklaracji na podatek rolny (DR-1) wraz z załącznikami do deklaracji (ZDR-1 i ZDR-2) został określony w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 30.05.2019 r. w sprawie wzorów informacji o gruntach i deklaracji na podatek rolny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1105):

 Deklaracja na podatek rolny DR-1 - wersja pdfwersja word

 Dane o przedmiotach rolnych opodatkowanych ZDR-1 - wersja pdf, wersja word

 Dane o przedmiotach rolnych zwolnionych z podatku ZDR-2 - wersja pdfwersja word

Stawki podatku leśnego ustalone zostały na podstawie art. 4 ustawy o podatku leśnym (jednolity tekst Dz. U. z 2019 r. poz. 888) oraz Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2019 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2019 r. Średnia cena sprzedaży drewna w 2019 r. wyniosła 194,24 zł za 1 m3. Stawka podatku leśnego na 2020 r. wynosi 42,73 zł od 1 ha.

Od 1 lipca 2019 r. został wprowadzony obowiązek stosowania ujednoliconych wzorów formularzy deklaracji na podatek leśny - formularz deklaracji na podatek leśny (DL-1) wraz z załącznikami do deklaracji (ZDL-1 i ZDL-2) został określony w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 03.06.2019 r. w sprawie wzorów informacji o lasach i deklaracji na podatek leśny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1126):

 Deklaracja na podatek leśny DL-1 - wersja pdfwersja word

 Dane o przedmiotach leśnych opodatkowanych ZDL-1 - wersja pdf, wersja word

 Dane o przedmiotach leśnych zwolnionych z podatku ZDL-2 - wersja pdfwersja word

 Od 1 lipca 2019 r. został wprowadzony obowiązek stosowania ujednoliconych wzorów informacji w sprawie podatku od nieruchomości - formularz informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych (IN-1) wraz z załącznikami do informacji (ZIN-1 i ZIN-2) został określony w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 30.05.2019 r. w sprawie wzorów informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości (Dz. U. z 2019 r. poz. 1104):

 Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych IN-1 - wersja pdf

 Dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu ZIN-1 - wersja pdf

 Dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania ZIN-2 - wersja pdf

 Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane pozostałych podaników ZIN-3 - wersja pdf

Od 1 lipca 2019 r. został wprowadzony obowiązek stosowania ujednoliconych wzorów formularzy informacji w sprawie podatku rolnego - formularz informacji o gruntach (IR-1) wraz z załącznikami do informacji (ZIR-1 i ZIR-2) został określony w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 30.05.2019 r. w sprawie wzorów informacji o gruntach i deklaracji na podatek rolny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1105):

 Informacja o gruntach IR-1 - wersja pdf

 Dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu ZIR-1 - wersja pdf

 Dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania ZIR-2 - wersja pdf

 Załącznik do informacji o gruntach - dane pozostałych podatników ZIR-3 - wersja pdf

Od 1 lipca 2019 r. został wprowadzony obowiązek stosowania ujednoliconych wzorów formularzy informacji w sprawie podatku leśnego - formularz informacji o lasach (IL-1)  wraz z załącznikami do informacji (ZIL-1 i ZIL-2) został określony w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 03.06.2019 r. w sprawie wzorów informacji o lasach i deklaracji na podatek leśny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1126):

 Informacja o lasach IL-1- wersja pdf,

 Dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu ZIL-1 - wersja pdf,

 Dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania ZIL-2 - wersja pdf

Uchwała Nr XII/136/2015 Rady Miasta Zamość z dnia 26 października 2015 r. w sprawie wprowadzenia opłaty targowej i określenia zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności, wysokości stawek opłaty targowej i zarządzenia jej poboru w drodze inkasa

Uchwała Nr 151/2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie z dnia 26 listopada 2015 r.

Uchwała Nr XLI/518/2018 Rady Miasta Zamość z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie wprowadzenia zwolnień z podatku od nieruchomości, stanowiących pomoc de minimis dla przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje na terenie Miasta Zamość

III. ROK 2019 

Uchwała Nr XIII/162/2015 Rady Miasta Zamość z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie miasta Zamość na rok 2016,

Od 1 lipca 2019 r. został wprowadzony obowiązek stosowania ujednoliconych wzorów formularzy na podatek od nieruchomości - formularz deklaracji na podatek od nieruchomości (DN-1) wraz z załącznikami do deklaracji (ZDN-1 i ZDN-2) został określony w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 30.05.2019 r. w sprawie wzorów informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości (Dz. U. z 2019 r. poz. 1104):

  Deklaracja na podatek od nieruchomości DN-1 - wersja pdfwersja word,

  Dane o przedmiotach opodatkowania ZDN-1 - wersja pdfwersja word,

  Dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych ZDN-2 - wersja  pdfwersja word.

Od 1 lipca 2019 r. został wprowadzony obowiązek stosowania ujednoliconych wzorów informacji w sprawie podatku od nieruchomości - formularz informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych (IN-1) wraz z załącznikami do informacji (ZIN-1 i ZIN-2) został określony w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 30.05.2019 r. w sprawie wzorów informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości (Dz. U. z 2019 r. poz. 1104):

 Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych IN-1 - wersja pdf,

 Dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu ZIN-1 - wersja pdf,

 Dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania ZIN-2 - wersja pdf.

Uchwała Nr XIII/163/2015 Rady Miasta Zamość z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego (stosować w przypadku, gdy obowiązek podatkowy powstał przed 1 lipca 2019 r.):

Załącznik Nr 1 - Deklaracja na podatek od nieruchomości:  wersja word, - wersja pdf

Załącznik Nr 2 - Informacja w sprawie podatku od nieruchomości: wersja word,  - wersja pdf

Załącznik Nr 3 - Dane o nieruchomościach: wersja word, - wersja pdf

 Załącznik Nr 4 - Dane o budowlach: wersja word, - wersja pdf 

Uchwała Nr XXXIV/435/2017 Rady Miasta Zamość z dnia 30 października 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr XIII/163/2015 Rady Miasta Zamość z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego:

Załącznik Nr 1 - Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomości: - wersja word,  - wersja pdf.

Stawki podatku rolnego ustalone zostały na podstawie art. 6 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (jednolity tekst Dz. U. z 2017 r. poz. 1892 z późn. zm.) oraz Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2018 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2019. Średnia cena skupu żyta wyniosła 54,36 zł za 1 dt.

Od 1 lipca 2019 r. został wprowadzony obowiązek stosowania ujednoliconych wzorów formularzy deklaracji na podatek rolny - formularz deklaracji na podatek rolny (DR-1) wraz z załącznikami do deklaracji (ZDR-1 i ZDR-2) został określony w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 30.05.2019 r. w sprawie wzorów informacji o gruntach i deklaracji na podatek rolny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1105):

 Deklaracja na podatek rolny DR-1 - wersja pdfwersja word,

 Dane o przedmiotach rolnych opodatkowanych ZDR-1 - wersja pdf, wersja word,

 Dane o przedmiotach rolnych zwolnionych z podatku ZDR-2 - wersja pdfwersja word.

Od 1 lipca 2019 r. został wprowadzony obowiązek stosowania ujednoliconych wzorów formularzy informacji w sprawie podatku rolnego - formularz informacji o gruntach (IR-1) wraz z załącznikami do informacji (ZIR-1 i ZIR-2) został określony w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 30.05.2019 r. w sprawie wzorów informacji o gruntach i deklaracji na podatek rolny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1105):

 Informacja o gruntach IR-1 - wersja pdf,

 Dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu ZIR-1 - wersja pdf,

 Dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania ZIR-2 - wersja pdf.

Uchwała Nr XIII/163/2015 Rady Miasta Zamość z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego (stosować w przypadku, gdy obowiązek podatkowy powstał przed 1 lipca 2019 r.):

Załącznik Nr 6 - Deklaracja na podatek rolny: wersja word, - wersja pdf 

Załącznik Nr 7 - Informacja w sprawie podatku rolnego:  wersja word, - wersja pdf 

Załącznik Nr 8 - Dane o nieruchomościach rolnych: wersja word, - wersja pdf 

Załącznik Nr 9 - Dane o zwolnieniach i ulgach podatkowych w podatku rolnym:  wersja word, - wersja pdf.

Stawki podatku rolnego na rok 2019 wynoszą: dla gruntów, które nie stanowią gospodarstwa rolnego - 271,80 zł za 1 ha fizyczny, dla gruntów stanowiących gospodarstwo rolne - 135,90 zł za 1 ha przeliczeniowy. 

Stawki podatku leśnego ustalone zostały na podstawie art. 4 ustawy o podatku leśnym (jednolity tekst Dz. U. z 2017 r. poz. 1821 z późn. zm.) oraz Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2018 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2018 r. Średnia cena sprzedaży drewna w 2018 r. wyniosła 191,98 zł za 1 m3. Stawka podatku leśnego na 2019 r. wynosi 42,24 zł od 1 ha.

Od 1 lipca 2019 r. został wprowadzony obowiązek stosowania ujednoliconych wzorów formularzy deklaracji na podatek leśny - formularz deklaracji na podatek leśny (DL-1) wraz z załącznikami do deklaracji (ZDL-1 i ZDL-2) został określony w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 03.06.2019 r. w sprawie wzorów informacji o lasach i deklaracji na podatek leśny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1126):

 Deklaracja na podatek leśny DL-1 - wersja pdfwersja word,

 Dane o przedmiotach leśnych opodatkowanych ZDL-1 - wersja pdf, wersja word,

 Dane o przedmiotach leśnych zwolnionych z podatku ZDL-2 - wersja pdfwersja word.

Od 1 lipca 2019 r. został wprowadzony obowiązek stosowania ujednoliconych wzorów formularzy informacji w sprawie podatku leśnego - formularz informacji o lasach (IL-1)  wraz z załącznikami do informacji (ZIL-1 i ZIL-2) został określony w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 03.06.2019 r. w sprawie wzorów informacji o lasach i deklaracji na podatek leśny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1126):

 Informacja o lasach IL-1- wersja pdf,

 Dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu ZIL-1 - wersja pdf,

 Dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania ZIL-2 - wersja pdf

Uchwała Nr XIII/163/2015 Rady Miasta Zamośc z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego (stosować w przypadku, gdy obowiązek podatkowy powstał przed 1 lipca 2019 r.):

Załącznik Nr 10 - Deklaracja na podatek leśny: wersja word, - wersja pdf 

Załącznik Nr 11 - Informacja w sprawie podatku leśnego: wersja word, - wersja pdf 

 Załącznik Nr 12 - Dane o nieruchomościach leśnych: wersja word, - wersja pdf 

 Załącznik Nr 13 - Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku leśnym: wersja word, - wersja pdf

Uchwała Nr XIII/164/2015 Rady Miasta Zamość z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na rok 2016:

załącznik nr 1 do Uchwały Nr XIII/164/2015 - Stawki podatku od samochodów ciężarowych o DMC równej lub wyższej niż 12 ton,

załącznik nr 2 do Uchwały Nr XIII/164/2015 - Stawki podatku od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton,

załącznik nr 3 do Uchwały Nr XIII/164/2015 - Stawki podatku od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton,

Uchwała Nr XXXV/452/2017 Rady Miasta Zamość z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie wprowadzenia zwolnień w podatku od środków transportowych,

wzór deklaracji na podatek od środków transportowych (DT-1) na 2019 wraz z załącznikiem do deklaracji DT-1 (DT-1/A), określony Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od środków transportowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2436)

Uchwała Nr XII/136/2015 Rady Miasta Zamość z dnia 26 października 2015 r. w sprawie wprowadzenia opłaty targowej i określenia zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności, wysokości stawek opłaty targowej i zarządzenia jej poboru w drodze inkasa

Uchwała Nr 151/2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie z dnia 26 listopada 2015 r.

IV. ROK 2018

Uchwała Nr XIII/162/2015 Rady Miasta Zamość z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie miasta Zamość na rok 2016,

Uchwała Nr XIII/163/2015 Rady Miasta Zamość z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego:

Załącznik Nr 1 - Deklaracja na podatek od nieruchomości: wersja word, - wersja pdf

Załącznik Nr 2 - Informacja w sprawie podatku od nieruchomości:  wersja word,  - wersja pdf

Załącznik Nr 3 - Dane o nieruchomościach: wersja word, - wersja pdf

Załącznik Nr 4 - Dane o budowlach: wersja word, - wersja pdf

Załącznik Nr 6 - Deklaracja na podatek rolny: wersja word, - wersja pdf 

Załącznik Nr 7 - Informacja w sprawie podatku rolnego:  wersja word, - wersja pdf 

Załącznik Nr 8 - Dane o nieruchomościach rolnych: wersja word, - wersja pdf 

Załącznik Nr 9 - Dane o zwolnieniach i ulgach podatkowych w podatku rolnym: wersja word, - wersja pdf

Załącznik Nr 10 - Deklaracja na podatek leśny: wersja word, - wersja pdf 

Załącznik Nr 11 - Informacja w sprawie podatku leśnego: wersja word, - wersja pdf 

Załącznik Nr 12 - Dane o nieruchomościach leśnych: wersja word, - wersja pdf 

Załącznik Nr 13 - Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku leśnym: wersja word, - wersja pdf.

Uchwała Nr XXXIV/435/2017 Rady Miasta Zamość z dnia 30 października 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr XIII/163/2015 Rady Miasta Zamość z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego:

Załącznik Nr 1 - Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomości: wersja word- wersja pdf.

Stawki podatku rolnego ustalone zostały na podstawie art. 6 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (jednolity tekst Dz. U. z 2017 r. poz. 1892) oraz Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2017 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów, będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2018. Średnia cena skupu żyta wyniosła 52,49 zł za 1 dt.

Stawki podatku rolnego na rok 2018 wynoszą:

- dla gruntów, które nie stanowią gospodarstwa rolnego - 262,45 zł za 1 ha fizyczny,

- dla gruntów stanowiących gospodarstwo rolne - 131,23 zł za 1 ha przeliczeniowy.

Stawki podatku leśnego ustalone zostały na podstawie art. 4 ustawy o podatku leśnym (jednolity tekst Dz. U. z 2017 r. poz. 1821) oraz Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2017 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2017 r. Średnia cena sprzedaży drewna w 2017 r. wyniosła 197,96 zł za 1 m3. Stawka podatku leśnego na 2018 r. wynosi 43,35 zł od 1 ha. 

Uchwała Nr XIII/164/2015 Rady Miasta Zamość z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na rok 2016:

załącznik nr 1 do Uchwały Nr XIII/164/2015 - Stawki podatku od samochodów ciężarowych o DMC równej lub wyższej niż 12 ton,

załącznik nr 2 do Uchwały Nr XIII/164/2015 - Stawki podatku od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton,

załącznik nr 3 do Uchwały Nr XIII/164/2015 - Stawki podatku od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton,

Uchwała Nr XXXV/452/2017 Rady Miasta Zamość z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie wprowadzenia zwolnień w podatku od środków transportowych.

 druk deklaracji na podatek od środków transportowych na rok 2018 (DT-1),

 druk załącznika do deklaracji na podatek od środków transportowych na rok 2018 (DT-1/A). 

Wzór deklaracji na podatek od środków transportowych obowiązujący w 2018 r. określony został w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od środków transportowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2025),

Uchwała Nr XII/136/2015 Rady Miasta Zamość z dnia 26 października 2015 r. w sprawie wprowadzenia opłaty targowej i określenia zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności, wysokości stawek opłaty targowej i zarządzenia jej poboru w drodze inkasa

Uchwała Nr 151/2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie z dnia 26 listopada 2015 r.

IV. ROK 2017

Uchwała Nr XIII/162/2015 Rady Miasta Zamość z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie miasta Zamość na rok 2016,

Uchwała Nr XIII/163/2015 Rady Miasta Zamość z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego:

Załącznik Nr 1 - Deklaracja na podatek od nieruchomości: wersja word, wersja pdf

Załącznik Nr 2 - Informacja w sprawie podatku od nieruchomości:  wersja word, - wersja pdf 

Załącznik Nr 3 - Dane o nieruchomościach: wersja word, wersja pdf

Załącznik Nr 4 - Dane o budowlach: wersja word, wersja pdf

Załącznik Nr 5 - Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomości: wersja word, wersja pdf

Załącznik Nr 6 - Deklaracja na podatek rolny: wersja word, - wersja pdf 

Załącznik Nr 7 - Informacja w sprawie podatku rolnego: wersja word, - wersja pdf 

Załącznik Nr 8 - Dane o nieruchomościach rolnych: wersja word, - wersja pdf 

Załącznik Nr 9 - Dane o zwolnieniach i ulgach podatkowych w podatku rolnym:  wersja word, - wersja pdf

Załącznik Nr 10 - Deklaracja na podatek leśny: wersja word, - wersja pdf 

Załącznik Nr 11 - Informacja w sprawie podatku leśnego: wersja word, - wersja pdf 

Załącznik Nr 12 - Dane o nieruchomościach leśnych: wersja word, - wersja pdf

Załącznik Nr 13 - Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku leśnym:  wersja word, - wersja pdf.

Stawki podatku rolnego ustalone zostały na podstawie art. 6 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (jednolity tekst Dz. U. z 2016 r. poz. 617 z późn. zm.) oraz Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2016 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów, będącej podstawa do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2017. Średnia cena skupu żyta w 2017 r. wynosi 52,44 zł za 1 dt.

Stawki podatku rolnego na rok 2017 wynoszą: 

- dla gruntów, które nie stanowią gospodarstwa rolnego - 262,20 zł za 1 ha fizyczny,

- dla gruntów stanowiących gospodarstwo rolne - 131,10 zł za 1 ha przeliczeniowy.

Stawka wynikająca z Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2016 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2016 r.: - w roku podatkowym 2017 wynosi: 42,02 zł od 1 ha.

Uchwała Nr XIII/164/2015 Rady Miasta Zamość z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na rok 2016:

załącznik nr 1 do Uchwały Nr XIII/164/2015 - Stawki podatku od samochodów ciężarowych o DMC równej lub wyższej niż 12 ton,

załącznik nr 2 do Uchwały Nr XIII/164/2015 - Stawki podatku od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton,

załącznik nr 3 do Uchwały Nr XIII/164/2015 - Stawki podatku od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton.

druk deklaracji na podatek od środków transportowych na rok 2017 (DT-1),

druk załącznika do deklaracji na podatek od środków transportowych na rok 2017 (DT-1/A). 

Wzór deklaracji na podatek od środków transportowych obowiązujący w 2017 r. określony został w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od środków transportowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2025). 

Uchwała Nr XII/136/2015 Rady Miasta Zamość z dnia 26 października 2015 r. w sprawie wprowadzenia opłaty targowej i określenia zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności, wysokości stawek opłaty targowej i zarządzenia jej poboru w drodze inkasa

Uchwała Nr 151/2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie z dnia 26 listopada 2015 r.

 

X.  Zadania Wydziału

Do zadań Wydziału Finansowego należy prowadzenie spraw z zakresu:

1. Budżetu:

-  sporządzanie projektu planu rocznego budżetu miasta i budżetu oraz jego zmian,

-  opracowywanie układu wykonawczego budżetu,

-  sporządzanie sprawozdań z wykonania budżetu,

-  przeprowadzanie kontroli gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych miasta,

- dokonywanie analiz w zakresie realizowania planu dochodów i wydatków budżetu miasta oraz wypracowywanie wniosków w zakresie gospodarki finansowej,

-  prowadzenie spraw związanych z gospodarką finansową miasta.

2. Podatków i opłat lokalnych:

- przygotowywanie projektów uchwał w sprawie stawek podatków i opłat lokalnych,

- dokonywanie wymiaru podatku od nieruchomości i podatku rolnego od osób fizycznych oraz pobór i księgowanie,

- prowadzenie spraw z zakresu podatku od nieruchomości od osób prawnych,

- prowadzenie spraw związanych z podatkiem od środków transportowych,

- zabezpieczenie wykonania zobowiązań podatkowych (występowanie o wpis hipoteki przymusowej),

- orzekanie o odpowiedzialności za zobowiązania podatkowe spadkobierców i osób trzecich,

- zgłaszanie wierzytelności do sądu w postępowaniu likwidacyjnym i upadłościowym,

- prowadzenie spraw związanych z egzekucją administracyjną i sądową zaległości podatkowych,

-  prowadzenie spraw związanych z opłatą skarbową,

-  prowadzenie spraw związanych z poborem opłaty targowej i rozliczanie inkasentów,

- wydawanie zaświadczeń o stanie majątkowym, wysokości zaległości podatkowych spadkodawców, o stanie zadłużenia oraz o niezaleganiu w podatkach,

-  kontrola w zakresie prawidłowości opodatkowania,

- udzielanie pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnych sprawach,

- załatwianie spraw związanych z udzielaniem indywidualnych ulg podatkowych, umarzaniem zaległości podatkowych, rozkładaniem płatności na raty, odraczaniem terminów płatności,

-  prowadzenie spraw z zakresu zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.

3. Księgowości:

- ewidencja i rozliczanie dochodów i wydatków jednostek podległych, zadań własnych i zleconych, kredytów i pożyczek oraz dotacji i subwencji,

- sprawozdawczość budżetu i jednostki (dochody i wydatki budżetowe, bilans budżetu i jednostki, bilanse zbiorcze jednostek budżetowych i instytucji kultury),

- ewidencja analityczna wydatków,

- ewidencja księgowa środków trwałych, inwestycji, prowadzenie księgowości funduszy (GFOŚiGW, PFOŚiGW), PFZGiK, ZFŚS),

- ewidencja i rozliczanie dochodów z mienia gminy oraz mienia Skarbu Państwa

- kasowa obsługa budżetu (wypłata rachunków i faktur, delegacji diet, dodatków mieszkaniowych),

-  sporządzanie i ewidencja przelewów i rozliczeń finansowych z kontrahentami,

- naliczanie wynagrodzeń pracowników oraz wynagrodzeń z umów zlecenia i o dzieło ze zleceniobiorcami nie będącymi pracownikami,

- rozliczenia z tytułu ubezpieczeń społecznych oraz podatku dochodowego od osób fizycznych,

- rozliczanie i ewidencja środków pieniężnych na rachunkach bankowych budżetu, stała współpraca w tym zakresie z bankami oraz jednostkami wykonującymi budżet miasta.

Odpowiedzialny: Monika Kapitan, Małgorzata Szust
E-mail: monikakapitan@zamosc.pl, malgorzataszust@zamosc.pl

Uchwała Nr XII/136/2015 z dnia 26.10.2015 r. Informacja o lasach IL-1 Dane o przedmiotach leśnych zwolnionych z podatku ZDL-2 od 01.07.2019 r. Deklaracja na podatek leśny DL-1 od 01.07.2019 r. Dane o przedmiotach rolnych zwolnionych z podatku ZDR-2 od 01.07.2019 r. Dane o przedmiotach opodatkowania od 01.07.2019 r. ZDN-1 Deklaracja na podatek od nieruchomości od 01.07.2019 r. DN-1 Dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych ZIL-2 Dane o przedmiotach leśnych opodatkowanych ZDL-1 od 01.07.2019 r. Dane o przedmiotach rolnych opodatkowanych ZDR-1 od 01.07.2019 r. Deklaracja na podatek rolny DR-1 od 01.07.2019 r. ZIN-3 Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane pozostałych podatników ZIL-3 Załącznik do informacji o lasach - dane pozostałych podatników ZIR-3 Załącznik do informacji o gruntach - dane pozostałych podatników Dane o przedmiotach opodatkowania ZIL-1 Dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych ZIR-2 Informacja o gruntach IR-1 Dane o przedmiotach opodatkowania ZIN-1 Dane o przedmiotach zwolnionych ZIN-2 Informacja o nieruchomościach IN-1 Dane o przedmiotach opodatkowania ZIR-1 Interpretacja indywidualna przepisów prawa podatkowego z dnia 06.11.2018 r. Schemat kontroli podatkowej Schemat czynności sprawdzających Uchwała Nr XIII/165/2015 Rady Miasta Zamość z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej Uchwała Nr XII/136/2015 Rady Miasta Zamość z dnia 26 października 2015r. w sprawie wprowadzenia opłaty targowej i określenia zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności, wysokości stawek opłaty i zarządzenia jej poboru w drodze inkasa Załącznik Nr 2 - Informacja w sprawie podatku od nieruchomości 2016 (pdf) Dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych od 01.07.2019 r. ZDN-2 Uchwała Nr 151/2015 KRIO w Lublinie z dnia 26 listopada 2015 r. wzór deklaracji na podatek od środków transportowych na 2019 wraz z załącznikiem Interpretacja indywidualna przepisów prawa podatkowego z dnia 15.03.2018 r. Załącznik Nr 4 - Dane o budowlach 2016 (pdf) Załącznik do deklaracji na podatek od środków transportowych na rok 2016 Załącznik Nr 8 - Dane o nieruchomościach rolnych 2016 (pdf) Uchwała Nr XIII/164/2015 Rady Miasta Zamość z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na rok 2016 Załącznik Nr 3 - Dane o nieruchmościach 2016 (pdf) Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XIII/164/2015 z 30.11.2015 Załącznik Nr 11 - Informacja w sprawie podatku leśnego 2016 (pdf) Załącznik Nr 5 - Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomości 2016 (pdf) Załącznik Nr 13 - Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku leśnym 2016 (pdf) Załącznik Nr 9 - Dane o zwolnieniach i ulgach podatkowych w podatku rolnym 2016 (pdf) Załącznik Nr 6 - Deklaracja na podatek rolny 2016 (pdf) Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XIII/164/2015 z 30.11.2015 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XIII/164/2015 z 30.11.2015 Załącznik Nr 1 - Deklaracja na podatek od nieruchomości Załącznik Nr 7 - Informacja w sprawie podatku rolnego 2016 (pdf) Załącznik Nr 12 - Dane o nieruchomościach leśnych 2016 (pdf) Załącznik Nr 10 - Deklaracja na podatek leśny 2016 (pdf) Uchwała Nr V/38/2015 Rady Miasta Zamość z dnia 23 lutego 2015r. w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną (...) Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIV/435/2017 - Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomości (wersja pdf) Interpretacja indywidualna przepisów prawa podatkowego z dnia 12.10.2017 r. Załącznik do Uchwały nr V/38/2015 Rady Miasta Zamość z dnia 23.02.2015r. wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w opłacie za użytkowanie wieczyste lub stwierdzające stan zaległości wzór wniosku o zwrot opłaty skarbowej/nadpłaty opłaty skarbowej Załącznik Nr 2 - Informacja w sprawie podatku od nieruchomości 2016 wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości wniosek o wydanie zaświadczenia Załącznik Nr 5 - Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomości 2016 Załącznik Nr 4 - Dane o budowlach 2016 Załącznik Nr 7 - Informacja w sprawie podatku rolnego 2016 Załącznik Nr 8 - Dane o nieruchomościach rolnych 2016 Załącznik Nr 1 - Deklaracja na podatek od nieruchomości Załącznik Nr 12 - Dane o nieruchomościach leśnych 2016 Załącznik Nr 9 - Dane o zwolnieniach i ulgach podatkowych w podatku rolnym 2016 Załącznik Nr 11 - Informacja w sprawie podatku leśnego 2016 Załącznik Nr 10 - Deklaracja na podatek leśny 2016 Załącznik Nr 13 - Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku leśnym 2016 Załącznik Nr 6 - Deklaracja na podatek rolny 2016 Załącznik Nr 3 - Dane o nieruchmościach 2016 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIV/435/2017 - Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomości (wersja word) Uchwała Nr XXII/213/08 Rady Miejskiej w Zamościu z dnia 25 sierpnia 2008 r. w sprawie zmiany w/wymienionej uchwały. Dane o przedmiotach rolnych opodatkowanych ZDR-1 od 01.07.2019 r. (wersja word) Deklaracja na podatek rolny DR-1 od dnia 01.07.2019 r. (wersja word) Dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych od 01.07.2019 r. ZDN-2 (wersja word) Deklaracja na podatek od nieruchomości od 01.07.2019 r. (wersja word) Dane o przedmiotach rolnych zwolnionych z podatku ZDR-2 od 01.07.2019 r. (wersja word) Dane o przedmiotach opodatkowania od 01.07.2019 r. ZDN-1 (wersja word) Dane o przedmiotach leśnych zwolnionych z podatku ZDL-2 od 01.07.2019 r. (wersja word) Dane o przedmiotach leśnych opodatkowanych ZDL-1 od 01.07.2019 r. (wersja word) Deklaracja na podatek leśny DL-1 od 01.07.2019 r. (wersja word) Uchwała Nr IV/29/11 Rady Miejskiej W Zamościu z dnia 31 stycznia 2011r. załącznik - Wykaz inkasentów opłaty skarbowej. Uchwała Nr IV/32/07 Rady Miejskiej w Zamościu z dnia 29 stycznia 2007r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia : Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie obow. od 11.03.16 Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc publiczną związaną z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz jej skutków Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis - KE nr 360/2012 (obowiazujacyod 15.11.2014r.) Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis - KE nr 1407/2013 (obowiazujacyod 15.11.2014r.)
Bucior Katarzyna
Stanowisko
Skarbnik
Godziny przyjęć i nr pokoju

pok. nr 211, Rynek Wielki 13 (Oficyna Ratusza - I piętro), tel. (84) 639 32 86

Gromek Agnieszka
Stanowisko
Zastępca Dyrektora Wydziału Finansowego (ds. podatków)
Godziny przyjęć i nr pokoju

pok. nr 209, Rynek Wielki 13 (Oficyna Ratusza - I piętro), tel. 84 639 32 86, 84 677 24 01

Kapitan Monika
Stanowisko
Inspektor
Kuranc Judyta
Stanowisko
Zastępca Dyrektora Wydziału Finansowego (ds. księgowości)
Godziny przyjęć i nr pokoju

pok. nr 304, Rynek Wielki 13 (Oficyna Ratusza - II piętro), tel. 84 639 32 86, 84 677 23 92

Dokumenty opublikowane przez jednostkę

LpOpis dokumentuOpcje
dodano do BIP: 19-12-2012 11:47:10 | rejestr zmian