Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Zamość

Szczegóły jednostki

powrót do listy jednostek
Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego
Adres
ul. Rynek Wielki 13 /Oficyna Ratusza/
Telefon
84 677 24 24
(84) 677 24 26
84 677 24 25
(84) 530 04 21
E-Mail

Informacje dodatkowe

Godziny przyjęć interesantów- Biuro Dowodów Osobistych:


poniedziałek     7.30-14.00

wtorek               8.00-16.30 

środa                7.30-14.00

czwartek           9.00-15.30

piątek               7.30-14.00

 

 

 

 

Wieloosobowe stanowisko pracy ds. wydawania dokumentów stwierdzających tożsamość, ul. Rynek Wielki 13, pokój nr 103 /parter/

Wieloosobowe stanowisko pracy ds. ewidencji ludności, ul. Rynek Wielki 13, pokój nr 104 /parter/ 

Stanowisko pracy ds. nadzoru nad działalnością stowarzyszeń i zgromadzeń, ul. Rynek Wielki 13, pokój nr 206 /I piętro/

Wieloosobowe stanowisko pracy ds. zarządzania kryzysowego, spraw wojskowych i obrony cywilnej, ul. Rynek Wielki 13, pokój nr 207 /I piętro/

Stanowisko do spraw koordynacji współpracy z organizacjami pozarządowymi, Rynek Wielki 13 Oficyna/Ratusz parter, pokój nr 102- podinspektor Katarzyna Pilczuk, tel. (84) 6772425 / (84) 5300496

Wieloosobowe stanowisko ds. społecznych, Rynek Wielki  13 (I piętro, pok. 201-203)

 

 Do zadań Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego należy:

 

1. Prowadzenie spraw w zakresie wydawania dokumentów stwierdzających tożsamość;

 

2. Prowadzenie spraw z zakresu ewidencji ludności i stałego rejestru wyborców;

 

3. Przyjmowanie zawiadomień i nadzorowanie
 zgromadzeń publicznych ;

 

4. Wykonywanie zadań z zakresu sprawowania nadzoru nad działalnością stowarzyszeń ;

 

5. Koordynacja współpracy UM z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działalność pożytku publicznego;

 

6. Realizacja zadań z zakresu zarządzania kryzysowego
i obrony cywilnej;

 

7. Prowadzenie spraw związanych z przygotowaniem
i przeprowadzeniem rejestracji i kwalifikacji wojskowej osób podlegających;

 

8. Współdziałanie z Komendantem Miejskim Policji w zakresie ładu i porządku na terenie miasta;

 

9. Współdziałanie z Komendantem Miejskim Państwowej Straży Pożarnej w zakresie ochrony przeciwpożarowej i zarządzania kryzysowego;

 

10. Współdziałanie z Powiatowym Urzędem Pracy w zakresie zatrudnienia i przeciwdziałania bezrobociu;

 

11. Zapewnienie ochrony informacji niejawnych oraz sprawowanie nadzoru w tym zakresie;

 

12. Realizacja zadań w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych;

 

13.Realizacja zadań w zakresie przeciwdziałania narkomanii;

 

14.Obsługa administracyjna Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;

 

15.Wydawanie zezwoleń na detaliczną sprzedaż napojów alkoholowych oraz kontrola i nadzór nad przestrzeganiem ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi;

 

16.Współpraca z instytucjami, służbami, organizacjami pozarządowymi, samorządem zawodowym w zakresie promocji i ochrony zdrowia oraz profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień;

 

17.Prowadzenie spraw związanych z udzieleniem dotacji z zakresu promocji i ochrony zdrowia, profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień, udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej,działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz  podmiotów wymienionych w art.3 ust.3  oraz nadzór nad realizacją zadań;

 

18.Sporządzanie należnych sprawozdań, analiz i informacji w zakresie ochrony i promocji zdrowia, spraw społecznych oraz profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień;

 

19.Wystawianie, ewidencja i podpisywanie tytułów wykonawczych, upomnień oraz innych dokumentów związanych z egzekucją wierzytelności należnych Ośrodkowi dla Osób NIetrzeźwych w Zamościu.

 

20. Wydawanie Kart Dużej Rodziny

21. Obsługa administracyjno-biurowa Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Zamościu.

 

 

 

Sprawy prowadzone przez wydział: Dane dotyczące zakresu działania poszczególnych stanowisk:

 

Wieloosobowe stanowisko ds. wydawania dowodów osobistych: Rynek Wielki 13, pokój nr 103 /parter/ tel. (084) 639 20 84 wew. 425, (084) 6772425

 

Podstawa prawna:

 

Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych(t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 391 z późn. zm.).Uregulowania obowiązują od dnia 01.03.2015 roku.

Rozprządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz sposobu i trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu. (Dz.U. 2015, poz. 212)

 

Realizuje zadania w zakresie:

 1. Przymowania wniosków o wydanie dowodu osobistego.

 2. Wydawanie dowodów osobistych.

 3. Unieważnianie dowodów osobistych.

 4. Prowadzenie Rejestru Dowodów Osobistych.

 5. Udostępnianie danych osobowych na wniosek o udostępnienie dokumentacji związanej z dowodami osobistymi.

 

Dowód osobisty jest dokumentem stwierdzającym tożsamość i obywatelstwo polskie osoby na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz innych państw członkowskich Unii Europejskiej oraz państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego nienależących do Unii Europejskiej oraz państw niebędących stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, których obywatele mogą korzystać ze swobody przepływu osób na podstawie umów zawartych przez te państwa ze Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi oraz na podstawie jednostronnych decyzji innych państw, uznających ten dokument za wystarczający do przekraczania ich granic.

 

Prawo do posiadania dowodu osobistego przysługuje każdemu obywatelowi Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Pełnoletni obywatel Rzeczypospolitej Polskiej zamieszkujący na jej terytorium jest obowiązany posiadać dowód osobisty.

 

Dowód osobisty wydaje się obywatelowi Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Obywatel Rzeczypospolitej Polskiej może posiadać jeden ważny dowód osobisty.

 

Dowód osobisty nie zawiera danych osób trzecich.

 

Dowód osobisty wydany osobie, która nie ukończyła 5 roku życia jest ważny przez okres 5 lat od daty wydania dowodu osobistego.

 

Dowód osobisty wydany osobie, która ukończyła 5 rok życia jest ważny przez okres 10 lat od daty wydania dowodu osobistego.

 

Zasady wydawania dowodów osobistych:

 

Rozdział 3 Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 391 z późn. zm.) oraz rozdział 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz sposobu i trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu. (Dz.U. 2015, poz. 212).

 

Dowód osobisty wydaje się nieodpłatnie na wniosek o wydanie dowodu osobistego, który stanowi załącznik nr 2 do Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz sposobu i trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu. (Dz.U. 2015, poz. 212)

 

Wniosek o wydanie dowodu osobistego składa się w organie dowolnej gminy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w formie pisemnej.

 

Wniosek o wydanie dowodu osobistego składa osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. W imieniu osoby nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych ubiegajacej się o wydanie dowodu osobistego, wniosek składa rodzic, opiekun prawny lub kurator.

Osoba obowiązana do posiadania dowodu osobistego może złożyć wniosek nie wcześniej niż 30 dni przed datą 18 urodzin.

 

Złożenie w siedzibie organu gminy wniosku o wydanie dowodu osobistego osobie nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadajacej ograniczoną zdolność do czynnosci prawnych wymaga jej obecności przy składaniu wniosku, wyjątek stanowią osoby, które nie ukończyły 5 roku życia.

 

W przypadku niemożności złożenia wniosku w siedzibie organu gminy spowodowanej chorobą lub niepełnosprawnością, organ gminy zapewnia przyjęcie wniosku w miejscu pobytu tej osoby.

 

Wymagane dokumenty:

 

Podstawa prawna: art. 29 ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 391 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz sposobu i trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu. (Dz.U. 2015, poz. 212).

 

Do wniosku o wydanie dowodu osobistego dołącza się jedną aktualną fotografię odzwierciedlającą wizerunek twarzy osoby ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego, przedstawiająca ją bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami. Fotografia powinna być kolorowa o wymiarach 35×45 mm wykonana na jednolitym, jasnym tle, mająca dobrą ostrość oraz odzwierciedlająca naturalny kolor skóry, obejmująca wizerunek od wierzchołka głowy do górnej cześci barków tak, aby twarz zajmowała 70- 80% fotografii, pokazująca wyraźnie oczy i przedstawiająca osobę w pozycji frontalnej z otwartymi oczami z naturalnym wyrazem twarzy i zamknietymi ustami.

Fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku.

 

W przypadku, gdy dane zawarte we wniosku nie są zgodne z danymi zawartymi w Rejestrze Dowodów Osobistych lub rejestrze PESEL organ gminy może, w celu wyjaśnienia niezgodności, żądać od wnioskodawcy skróconego odpisu polskiego aktu urodzenia albo skróconego odpisu polskiego aktu małżeństwa oraz dokumentu poświadczającego obywatelstwo polskie w przypadku niezgodności dotyczących obywatelstwa.

Wydanie dowodu następuje nie później niż w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku.

 

Sposób odbioru dowodu osobistego:

 

Art. 30 ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 391 z późn. zm.) oraz § 12 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz sposobu i trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu. (Dz.U. 2015, poz. 212).

 

Dowód osobisty odbiera się osobiście w siedzibie organu gminy w którym został złożony wniosek. Odbiór dowodu osobistego wydanego osobie nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych wymaga obecności tej osoby.

 

Dowód osobisty wydawany osobie nieposiadajacej zdolności do czynności prawnych odbiera rodzic albo opiekun prawny.

Dowód osobisty wydawany osobie posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych odbiera osoba ubiegająca się o wydanie dowodu osobistego, rodzic lub kurator.

 

W przypadku gdy wniosek o wydanie dowodu został złożony w miejscu pobytu tej osoby (z powodu choroby lub niepełnosprawności) odbioru dowodu może dokonać pełnomocnik legitymujący się pełnomocnictwem szczególnym do odbioru dowodu osobistego.

 

Obiór dowodu osobistego potwierdza się na formularzu odbioru dowodu osobistego.

 

Wymiana i unieważnienie dowodu osobistego

 

Art. 46 ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 391 z późn. zm.)

 

Wydanie nowego dowodu osobistego następuje w przypadku:

 1. upływu terminu ważności dowodu osobistego ( wniosek składa się co najmniej 30 dni przed upływem terminu),

 2. zmiany danych zawartych w dowodzie osobistym, z wyjątkiem zmiany nazwy organu wydającego,

 3. zmiany wizerunku twarzy posiadacza dowodu (wniosek należy złożyć niezwłocznie),

 4. utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego (wniosek należy złożyć niezwłocznie),

 5. przekazania do organu gminy lub do placówki konsularnej Rzeczypospolitej Polskiej przez osobą trzecią znalezionego dowodu dowodu osobistego.

 

Sposób postępowania w sprawach utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego;

 

Art. 47- 51 ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 391 z późn. zm.) oraz rozdział 4 i 5 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz sposobu i trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu. (Dz.U. 2015, poz. 212).

 

Posiadacz dowodu osobistego, którego dowód osobisty został utracony lub uszkodzony zgłasza niezwłocznie, osobiście ten fakt organowi dowolnej gminy, a posiadacz dowodu osobistego przebywajacy poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – dowolnej placówce konsularnej RP.

Zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego dokonuje się na formularzu utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego, którego wzór stanowi załącznik nr 5 do Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz sposobu i trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu. (Dz.U. 2015, poz. 212). Organ gminy lub konsul wydaje osobie, która zgłasza utratę lub uszkodzenie dowodu osobistego, zaświadczenie o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego. Zaświadczenie jest ważne do czasu wydania nowego dowodu osobistego, nie dłuzej niż przez 2 miesiące. Zaświadczenie wydawane jest nieodpłatnie.

 

Unieważnienie utraconego lub uszkodzonego dowodu osobistego następuje z dniem zgłoszenia do organu gminy lub placówki konsularnej RP.

 

Wieloosobowe stanowisko pracy ds. ewidencji ludności, Rynek Wielki 13, pokój nr 104 /parter/ tel. (084) 639 20 84 wew. 426, 427, 428

Stanowisko wieloosobowe:

 

 

Realizuje zadania z zakresu:

 1. Wykonywania obowiązku meldunkowego obywateli polskich

 2. Wykonywania obowiązku meldunkowego cudzoziemców

 3. Udostępniania danych z rejestrów mieszkańców oraz rejestrów zamieszkania cudzoziemców

 4. Prowadzenia i udostępniania stałego rejestru wyborców Miasta Zamość

 5. Sporządzania i udostępniania spisu wyborców Miasta ZamośćZAMELDOWANIE NA POBYT STAŁY/ POBYT CZASOWY OBYWATELI POLSKICH  

 

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 24 września 2010r. o ewidencji ludności (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 657)

 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257)

 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2016 r., poz.1827)

 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 września 2011r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz.U. z 2015 r., poz. 1852)

 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 lutego 2012 r. w sprawie trybu rejestracji danych w rejestrze PESEL oraz w rejestrach mieszkańców i rejestrach zamieszkania cudzoziemców (Dz.U. z 2015 r., poz. 1290)

 

I. WYMAGANE DOKUMENTY

 1. Wypełniony formularz Zgłoszenie pobytu stałego/Zgłoszenie pobytu czasowego (odrębny dla każdej osoby, również dla dziecka).

 2. Na formularzu zgłoszenia pobytu stałego/ zgłoszenia pobytu czasowego właściciel lub inny podmiot dysponujący tytułem prawnym do lokalu dokonuje potwierdzenia pobytu w lokalu.

 3. Oryginał dokumentu potwierdzającego aktualny tytuł prawny do lokalu (dokumentem potwierdzającym tytuł prawny do lokalu może być umowa cywilno-prawna, wypis z księgi wieczystej, decyzja administracyjna, orzeczenie sądu lub inny dokument poświadczający tytuł prawny do lokalu) – do wglądu.

 4. Dowód osobisty lub paszport - do wglądu.

II. OPŁATY

 • nie podlega opłacie

 

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

 • niezwłocznie

 

IV. INFORMACJE DODATKOWE

 1. Obywatel polski przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest obowiązany zameldować się w miejscu pobytu stałego lub czasowego najpóźniej w 30 dniu licząc od dnia przybycia do tego miejsca.

 2. Obowiązku meldunkowego można dokonać osobiście lub przez pełnomocnika legitymującego się pisemnym pełnomocnictwem - udzielonym na podstawie art. 33 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego, po okazaniu przez pełnomocnika do wglądu jego dowodu osobistego lub paszportu.

 • Opłata w wysokości 17 zł jest uiszczana przez pełnomocnika działającego w imieniu wnioskodawcy za złożony dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii. Zwolnieniu od opłaty skarbowej podlega dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa jeżeli zostało ono udzielone małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.

 1. Za osobę nieposiadającą zdolności do czynności prawnych lub posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych obowiązek meldunkowy wykonuje jej przedstawiciel ustawowy, opiekun prawny lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę

 2. Organ dokonujący zameldowania na pobyt stały wydaje z urzędu osobie zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały natomiast zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt czasowy organ dokonujący zameldowania wydaje osobie meldującej się na jej wniosek.

 

 

ZGŁOSZENIE WYJAZDU POZA GRANICE RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ/ POWROTU Z WYJAZDU POZA GRANICE RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ

 

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 24 września 2010r. o ewidencji ludności (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 657)

 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257)

 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2016 r., poz.1827)

 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 września 2011r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz.U. z 2015 r., poz. 1852)

 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 lutego 2012 r. w sprawie trybu rejestracji danych w rejestrze PESEL oraz w rejestrach mieszkańców i rejestrach zamieszkania cudzoziemców (Dz.U. z 2015 r., poz.1290)

 

I. WYMAGANE DOKUMENTY

 1. Wypełniony formularz Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczpospolitej Polskiej/Zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczpospolitej Polskiej(odrębny dla każdej osoby meldującej się, również dla dziecka)

 2. dowód osobisty lub paszport – do wglądu

 

II. OPŁATY

 • nie podlega opłacie

 

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

 • niezwłocznie

 

IV. INFORMACJE DODATKOWE

 1. Obowiązku meldunkowego można dokonać osobiście lub przez pełnomocnika legitymującego się pisemnym pełnomocnictwem - udzielonym na podstawie art. 33 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego, po okazaniu przez pełnomocnika do wglądu jego dowodu osobistego lub paszportu.

 • Opłata w wysokości 17 zł jest uiszczana przez pełnomocnika działającego w imieniu wnioskodawcy za złożony dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii. Zwolnieniu od opłaty skarbowej podlega dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa jeżeli zostało ono udzielone małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.

 1. Za osobę nieposiadającą zdolności do czynności prawnych lub posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych obowiązek meldunkowy wykonuje jej przedstawiciel ustawowy, opiekun prawny lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę.

 2. Obywatel polski, który wyjeżdża z kraju z zamiarem stałego pobytu poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej, jest obowiązany zgłosić swój wyjazd. Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczpospolitej Polskiej z zamiarem stałego pobytu skutkuje wymeldowaniem z miejsca pobytu stałego i czasowego. Obywatel polski, który wyjeżdża poza granice Rzeczypospolitej Polskiej bez zamiaru stałego pobytu, na okres dłuższy niż 6 miesięcy, jest obowiązany zgłosić swój wyjazd oraz powrót.

 3. Zgłoszenia dokonuje się najpóźniej w dniu opuszczenia miejsca pobytu stałego lub czasowego.

 4. Zgłoszenia wyjazdu poza granice Rzeczpospolitej Polskiej/ zgłoszenia powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczpospolitej Polskiej można dokonać w formie dokumentu elektronicznego przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

 

 

ZAMELDOWANIE CUDZOZIEMCA NA POBYT STAŁY/ POBYT CZASOWY  

 

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 24 września 2010r. o ewidencji ludności (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 657)

 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257)

 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2016 r., poz.1827)

 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 września 2011r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz.U. z 2015 r., poz. 1852)

 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 lutego 2012 r. w sprawie trybu rejestracji danych w rejestrze PESEL oraz w rejestrach mieszkańców i rejestrach zamieszkania cudzoziemców (Dz.U. z 2015 r., poz.1290)

 

I. WYMAGANE DOKUMENTY

 

 1. Wypełniony formularz Zgłoszenie pobytu stałego/Zgłoszenie pobytu czasowego (odrębny dla każdej osoby, również dla dziecka).
 2. Na formularzu zgłoszenia pobytu stałego/ zgłoszenia pobytu czasowego właściciel lub inny podmiot dysponujący tytułem prawnym do lokalu dokonuje potwierdzenia pobytu w lokalu
 3. Oryginał dokumentu potwierdzającego aktualny tytuł prawny do lokalu (dokumentem potwierdzającym tytuł prawny do lokalu może być umowa cywilno-prawna, wypis z księgi wieczystej, decyzja administracyjna, orzeczenie sądu lub inny dokument poświadczający tytuł prawny do lokalu) – do wglądu.
 4. Ważny dokument podróży, a w przypadku cudzoziemców zamieszkujących na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w związku z uzyskaniem prawa stałego pobytu przez obywatela państwa członkowskiego Unii Europejskiej obywatela państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu EFTA – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym i obywatela Konfederacji Szwajcarskiej, również inny ważny dokument potwierdzający tożsamość i obywatelstwo.
 5. Wiza lub inny ważny dokument podróży potwierdzający jego tożsamość i obywatelstwo, karta pobytu lub decyzja Wojewody Lubelskiego zezwalająca na pobyt stały lub na czas oznaczony na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu obywatela Unii Europejskiej lub w przypadku braku zaświadczenia oświadczenie o zarejestrowaniu pobytu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 6. Cudzoziemiec dokonujący zameldowania na pobyt stały przedstawia kartę pobytu wydaną w związku z udzieleniem zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, zgody na pobyt ze względów humanitarnych, ochrony uzupełniającej, albo nadaniem statusu uchodźcy w Rzeczypospolitej Polskiej, dokument „zgoda na pobyt tolerowany” albo zezwolenie na pobyt stały, zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, decyzję o nadaniu statusu uchodźcy w Rzeczypospolitej Polskiej, udzieleniu w Rzeczypospolitej Polskiej ochrony uzupełniającej, zgody na pobyt ze względów humanitarnych albo zgody na pobyt tolerowany.

 

II. OPŁATY

 • nie podlega opłacie

 

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

 • niezwłocznie

 

IV. INFORMACJE DODATKOWE

 1. Cudzoziemiec niebędący obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, obywatelem państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub obywatelem Konfederacji Szwajcarskiej, ma obowiązek zameldować się w miejscu pobytu stałego/ czasowego najpóźniej czwartego dnia, licząc od dnia przybycia do tego miejsca.
  W przypadku, gdy nie dopełni ciążącego na nim
  obowiązku meldunkowego, podlega karze grzywny.

 2. Obowiązku meldunkowego można dokonać osobiście lub przez pełnomocnika legitymującego się pisemnym pełnomocnictwem - udzielonym na podstawie art. 33 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego, po okazaniu przez pełnomocnika do wglądu jego dowodu osobistego lub paszportu.

 3. Opłata w wysokości 17 zł jest uiszczana przez pełnomocnika działającego w imieniu wnioskodawcy za złożony dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii. Zwolnieniu od opłaty skarbowej podlega dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa jeżeli zostało ono udzielone małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.

 4. Za osobę nieposiadającą zdolności do czynności prawnych lub posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych obowiązek meldunkowy wykonuje jej przedstawiciel ustawowy, opiekun prawny lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę.

 5. Cudzoziemcy zwolnieni są z obowiązku meldunkowego, jeżeli ich pobyt na terenie Rzeczypospolitej Polskiej nie przekracza 14 dni.

 

 

WYMELDOWANIE Z POBYTU STAŁEGO/ CZASOWEGO

 

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 24 września 2010r. o ewidencji ludności (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 657)

 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz.1257)

 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2016 r., poz.1827)

 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 września 2011r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz.U. z 2015 r.,  poz. 1852)

 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 lutego 2012 r. w sprawie trybu rejestracji danych w rejestrze PESEL oraz w rejestrach mieszkańców i rejestrach zamieszkania cudzoziemców (Dz.U. z 2015 r., poz. 1290)

 

I. WYMAGANE DOKUMENTY

 1. Wypełniony formularz Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego/ Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego

 2. Dowód osobisty lub paszport – do wglądu

 

II. OPŁATY

 • nie podlega opłacie

 

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

 • niezwłocznie

 

IV. INFORMACJE DODATKOWE

 1. Obywatel polski, który opuszcza miejsce pobytu stałego/czasowego przed upływem deklarowanego okresu pobytu jest obowiązany wymeldować się.

 2. Obowiązku meldunkowego można dokonać osobiście lub przez pełnomocnika legitymującego się pisemnym pełnomocnictwem - udzielonym na podstawie art. 33 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego, po okazaniu przez pełnomocnika do wglądu jego dowodu osobistego lub paszportu.

 • Opłata w wysokości 17 zł jest uiszczana przez pełnomocnika działającego w imieniu wnioskodawcy za złożony dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii. Zwolnieniu od opłaty skarbowej podlega dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa jeżeli zostało ono udzielone małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.

 1. Za osobę nieposiadającą zdolności do czynności prawnych lub posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych obowiązek meldunkowy wykonuje jej przedstawiciel ustawowy, opiekun prawny lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę.

 2. Zgłoszenia wymeldowania z miejsca pobytu stałego/ czasowego można dokonać w formie dokumentu elektronicznego przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

 

 

POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE W SPRAWIE ZAMELDOWANIA NA POBYT STAŁY/ CZASOWY

 

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 24 września 2010r. o ewidencji ludności (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 657)

 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz.1257)

 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2016 r., poz.1827)

 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 września 2011r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz.U. z 2015 r., poz. 1852)

 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 lutego 2012 r. w sprawie trybu rejestracji danych w rejestrze PESEL oraz w rejestrach mieszkańców i rejestrach zamieszkania cudzoziemców (Dz.U. z 2015 r., poz.1290)

 

I. WYMAGANE DOKUMENTY

 1. Wniosek o zameldowanie na pobyt stały/ pobyt czasowy

 2. Załączniki:

 • wypełniony druk meldunkowy Zgłoszenie pobytu stałego lub Zgłoszenie pobytu czasowego (odrębny dla każdej osoby, również dla dziecka)

 • dowód wniesienia opłaty skarbowej

 1. Dowód osobisty lub paszport - do wglądu

   

II. OPŁATY

 • opłata za decyzję administracyjną 10 zł

 

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Zgodnie z art. 35 § 3 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz.1257)

 

IV. TRYB ODWOŁAWCZY

Odwołanie wnosi się do Wojewody Lubelskiego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (odwołanie składa się w Biurze Obsługi Interesanta UM Zamość lub sekretariacie wydziału (biura prowadzącego sprawę). Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. Opłaty nie pobiera się.

 

V. INFORMACJE DODATKOWE

 1. W przypadku pobytu czasowego należy podać okres zameldowania.

 2. Za osobę nieposiadającą zdolności do czynności prawnych lub posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych obowiązek meldunkowy wykonuje jej przedstawiciel ustawowy, opiekun prawny lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu.

 3. W przypadku reprezentowania strony przez pełnomocnika do wniosku należy dołączyć dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa zgodnie z art. 33 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego. Opłata w wysokości 17 zł jest uiszczana przez pełnomocnika działającego w imieniu wnioskodawcy za złożony dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii. Zwolnieniu od opłaty skarbowej podlega dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa jeżeli zostało ono udzielone małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.

 4. W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w sekretariacie wydziału (biura) prowadzącego sprawę.

 

 

POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE W SPRAWIE WYMELDOWANIA Z POBYTU STAŁEGO/ CZASOWEGO LUB ANULOWANIE CZYNNOŚCI MATERIALNO- TECHNICZNEJ ZAMELDOWANIA

 

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 24 września 2010r. o ewidencji ludności (t.j. Dz.U. z 2017 r.. poz. 657)

 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz.1257)

 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2016 r., poz.1827)

 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 września 2011r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz.U. z 2015 r., poz. 1852)

 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 lutego 2012 r. w sprawie trybu rejestracji danych w rejestrze PESEL oraz w rejestrach mieszkańców i rejestrach zamieszkania cudzoziemców (Dz.U. z 2015 r., poz. 1290)

   

I. WYMAGANE DOKUMENTY

 1. Wniosek o wymeldowanie z pobytu stałego/ pobytu czasowego lub wniosek o anulowanie czynności materialno-technicznej zameldowania na pobyt stały/ pobyt czasowy (dotyczyosoby, która w dacie zameldowania nie zamieszkiwała pod wskazanym adresem)

 2. Załączniki:

 • kopia dokumentu potwierdzającego aktualny tytuł prawny do lokalu (dokumentem potwierdzającym tytuł prawny do lokalu może być umowa cywilno-prawna, wypis z księgi wieczystej, decyzja administracyjna, orzeczenie sądu lub inny dokument poświadczający tytuł prawny do lokalu) – oryginał dokumentu do wglądu

 • dokumenty na poparcie wniosku (wyrok sądu orzekający eksmisję, protokół z egzekucji komorniczej, wyrok sądu orzekający rozwiązanie związku małżeńskiego, postanowienie o podziale wspólnego majątku lub inne)

 • dowód wniesienia opłaty skarbowej

 1. Dowód osobisty lub paszport - do wglądu

   

II. OPŁATY

 • opłata za decyzję administracyjną 10 zł

   

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Zgodnie z art. 35 § 3 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz.1257)

 

IV. TRYB ODWOŁAWCZY

Odwołanie wnosi się do Wojewody Lubelskiego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (odwołanie składa się w Biurze Obsługi Interesanta UM Zamość lub sekretariacie wydziału (biura prowadzącego sprawę). Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. Opłaty nie pobiera się.

 

V. INFORMACJE DODATKOWE

 1. Za osobę nieposiadającą zdolności do czynności prawnych lub posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych obowiązek meldunkowy wykonuje jej przedstawiciel ustawowy, opiekun prawny lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu.

 2. W przypadku reprezentowania strony przez pełnomocnika do wniosku należy dołączyć dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa zgodnie z art. 33 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego. Opłata w wysokości 17 zł jest uiszczana przez pełnomocnika działającego w imieniu wnioskodawcy za złożony dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii. Zwolnieniu od opłaty skarbowej podlega dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa jeżeli zostało ono udzielone małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.

 3. W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w Kancelarii lub sekretariacie wydziału (biura) prowadzącego sprawę.

 

 

Nadanie numeru PESEL osobie obowiązanej na podstawie odrębnych przepisów do posiadania numeru PESEL

  

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 24 września 2010r. o ewidencji ludności (Dz.U. 2017 r. poz. 657)

 1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257)
 2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 o opłacie skarbowej (Dz. U. 2016 r. poz 1827)
 3. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji  z dnia 4 stycznia 2012r. w sprawie nadania lub zmiany numeru PESEL (Dz. U. 2015 r. Poz. 1984)

  

Wymagane dokumenty:

Wypełniony i podpisany „Wniosek o nadanie numeru PESEL”.

 1. Do wglądu: dowód osobisty lub paszport w przypadku obywatela polskiego; w przypadku osoby nieposiadającej obywatelstwa polskiego dokument podróży lub inny dokument potwierdzający tożsamość lub obywatelstwo.
 2. Dokument potwierdzający dane wskazane w pkt 3-5 wniosku (o ile są dostępne).
 3. W przypadku składania wniosku o nadanie nr PESEL przez pełnomocnika: 

- pisemne pełnomocnictwo do złożenia wniosku,

 - dowód osobisty pełnomocnika lub ważny paszport.

 Opłaty

 Nie pobiera się opłat za nadanie nr PESEL

 1. 17 zł. Opłata skarbowa za złożenie pełnomocnictwa – w przypadku gdy osoba wnioskująca o nadanie nr PESEL działa przez pełnomocnika.

 Uwagi:

             1. Wniosek składa się w formie pisemnej.

            2. Osoba podlegająca na podstawie odrębnych przepisów obowiązkowi posiadania numeru PESEL składa wniosek o nadanie numeru PESEL w organie gminy właściwym dla miejsca zameldowania na pobyt stały lub czasowy, a w przypadku braku meldunku – w organie gminy właściwym dla siedziby pracodawcy. W razie niemożności ustalenia właściwego organu gminy – wniosek składa się w organie gminy właściwym dla Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy.
            3. Wniosek o nadanie numeru PESEL musi zawierać wskazanie podstawy prawnej do konieczności uzyskania numeru PESEL oraz dokumentację potwierdzającą dane zawarte we wniosku.
            4. Jeżeli wniosek nie spełnia wymogów, wnioskodawca jest wzywany do usunięcia braków w terminie 7 dni z pouczeniem, że ich nieusunięcie spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.
            5. Wnioskodawca może działać przez pełnomocnika, legitymującego się pełnomocnictwem udzielonym w formie, o której mowa w art. 33 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23) po okazaniu przez  pełnomocnika do wglądu jego dowodu osobistego lub ważnego paszportu.

Termin odpowiedzi:

Bez zbędnej zwłoki

  

Tryb odwoławczy:

Brak – czynność materialno - techniczna

 

UDOSTĘPNIANIE DANYCH Z REJESTRU PESEL, REJESTRÓW MIESZKAŃCÓW ORAZ REJESTRÓW ZAMIESZKANIA CUDZOZIEMCÓW

 

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 24 września 2010r. o ewidencji ludności (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r. poz. 657)

 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r.-Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz.1257)

 • Ustawa o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006r. (Dz.U. z 2016 r. , poz.1827)

 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 października 2011r. w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców i rejestru PESEL oraz trybu uzyskiwania zgody na udostępnienie danych po wykazaniu interesu faktycznego (Dz.U. Z 2015 r.,  poz. 1852)

 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 września 2011 r. w sprawie opłat za udostępnienie danych z rejstrów mieszkańców, rejestrów zamieszkania cudzoziemców oraz rejestru |PESEL (Dz.U. Z 2016,  poz. 836)

 

I. WYMAGANE DOKUMENTY

 1. „Wniosek o udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców oraz rejestru PESEL" lub "Wniosek o udostępnienie danych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL za pomocą urządzeń teletransmisji danych" – w przypadku udostępniania danych za pomocą urządzeń teletransmisji danych.

 2. dowód osobisty lub paszport – do wglądu

 3. dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa, gdy stronę reprezentuje pełnomocnik. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie lub zgłoszone do protokołu. Opłata w wysokości 17 zł jest uiszczana przez pełnomocnika działającego w imieniu wnioskodawcy za złożony dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii. Zwolnieniu od opłaty skarbowej podlega dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa jeżeli zostało ono udzielone małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.

 4. dokumenty uprawniające do żądania udostępnienia danych (np. wezwanie sądu, przysługujące wierzytelności)

 5. dowód uiszczenia wymaganych opłat

 

II. OPŁATY

 1. Opłata za udostępnienie danych jednostkowych (przez dane jednostkowe rozumie się informacje dotyczące jednej osoby lub imion i nazwisk wszystkich osób zameldowanych pod jednym adresem ) – 31 zł

 2. W przypadku pełnomocnictwa opłata za jego złożenie wynosi 17 zł

   

Opłaty można dokonać w kasie U.M. Zamość lub na rachunek bankowy.

 • Opłata za udostępnienie danych jednostkowych (31 zł): PKO BP SA O/ Zamość 50 1020 5356 0000 1102 0007 7909

 • Opłata za złożenie pełnomocnictwa (17 zł): PKO BP SA O/ Zamość 56 1020 5356 0000 1602 0007 6877

 • Numer konta do obsługi międzynarodowej: BPKO PL PW 56 1020 5356 0000 1602 0007 6877

 

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

 • 1 miesiąc

 

IV. TRYB ODWOŁAWCZY

 • Odwołanie wnosi się do Wojewody Lubelskiego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję Odwołanie składa się w Biurze Obsługi Interesanta UM Zamość lub sekretariacie wydziału (biura) prowadzącego sprawę.

 • Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

 

V. INFORMACJE DODATKOWE

 1. Dane z rejestru PESEL udostępnia minister właściwy do spraw wewnętrznych.

 2. Dane z rejestrów mieszkańców oraz rejestrów zamieszkania cudzoziemców udostępniają organy gmin prowadzące te rejestry.

 3. Dane z rejestru PESEL, rejestrów mieszkańców oraz rejestrów zamieszkiwania cudzoziemców, w zakresie niezbędnym do realizacji ich ustawowych zadań udostępnia się następującym podmiotom:

 1. organom administracji publicznej, sądom i prokuraturze,

 2. Policji, Straży Granicznej, Służbie Więziennej, Służbie Kontrwywiadu Wojskowego, Służbie Wywiadu Wojskowego, Służbie Celnej, Żandarmerii Wojskowej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Biuru Ochrony Rządu, Centralnemu Biuru Antykorupcyjnemu, Szefowi Krajowego Centrum informacji Kryminalnych, organom wyborczym i strażom gminnym (miejskim);

 3. komornikom sądowym – w zakresie niezbędnym do prowadzenia postępowania egzekucyjnego;

 4. organom kontroli skarbowej i wywiadowi skarbowemu;

 5. państwowym i samorządowym jednostkom organizacyjnym oraz innym podmiotom – w zakresie niezbędnym do realizacji zadań publicznych określonych w odrębnych przepisach;

 6. Polskiemu Czerwonemu Krzyżowi, w zakresie danych osób poszukiwanych

Wymienionym podmiotom udostępnienie danych następuje nieodpłatnie.

 1. Dane, o których mowa powyżej mogą być udostępnione:

 1. osobom i jednostkom organizacyjnym, jeżeli wykażą w tym interes prawny;

 2. jednostkom organizacyjnym, w celach badawczych, statystycznych, badania opinii publicznej, jeżeli po wykorzystaniu dane te zostaną poddane takiej modyfikacji, która nie pozwoli ustalić tożsamości osób, których dane dotyczą;

 3. innym osobom i jednostkom organizacyjnym, jeżeli wykażą interes faktyczny w otrzymaniu danych, pod warunkiem uzyskania zgody osób, których dane dotyczą.

Wymienionym podmiotom udostępnienie danych następuje odpłatnie.

 1. Osoby i jednostki organizacyjne, jeżeli wykażą interes prawny są zwolnione z opłat w przypadku udostępnienia z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL danych niezbędnych do sporządzenia aktu poświadczenia dziedziczenia.

 

Od 1 stycznia do 30 kwietnia  2019 r. podmioty publiczne, które nie posiadają decyzji teletransmisyjnej – na mocy przepisów przejściowych – są uprawnione do uzyskiwania danych z rejestru PESEL albo rejestrów mieszkańców w sposób ilościowo nieograniczony (bez limitu udostępnień).

 

Powyższe ulegnie zmianie od dnia 1 maja 2019 r. Od tej daty podmiot publiczny, który nie posiada decyzji teletransmisyjnej, będzie bowiem uprawniony do uzyskania wyłącznie  300 danych jednostkowych w roku kalendarzowym.

 

W roku 2019 zliczanie wniosków kierowanych przez podmioty publiczne nieposiadające decyzji teletransmisyjnej rozpocznie się z dniem 1 maja 2019 r. Jeśli w okresie od 1 maja do 31 grudnia 2019 r. na rzecz danego podmiotu publicznego nieposiadającego decyzji teletransmisyjnej organ gminy z prowadzonego przez siebie rejestru mieszkańców udostępni 300 danych jednostkowych, w przypadku skierowania kolejnego wniosku, nie będzie już uprawniony do jego realizacji. Organ gminy w opisanej powyżej sytuacji, jak również w stosunku do następnych wniosków tego podmiotu publicznego, który wykorzystał limit udostępnień, w oparciu o art. 47 ust. 3a ustawy o ewidencji ludności, zobowiązany jest do wydania postanowienia o odmowie wszczęcia postępowania.

 

Począwszy od roku 2020 zliczanie wniosków kierowanych przez podmioty publiczne nieposiadające decyzji teletransmisyjnej następować będzie w przedziale od 1 stycznia do 31 grudnia (rok kalendarzowy).

 

Wskazać przy tym należy na dwie bardzo istotne cechy samego limitu udostępnień:   Po pierwsze, dotyczy on odrębnie każdego z rejestrów mieszkańców, co oznacza, że limit 300 udostępnień nie dotyczy wszystkich rejestrów mieszkańców łącznie, a contrario każdy rejestr mieszkańców to odrębny limit udostępnień.

 

Po drugie, limit ma charakter odnawialny, w sytuacji gdy podmiot publiczny wykorzysta ustawowy limit udostępnień w danym roku kalendarzowym, celem uzyskania kolejnych danych może wystąpić do Ministra Cyfryzacji z wnioskiem o wyrażenie zgody na udostępnianie danych z rejestru PESEL za pomocą urządzeń teletransmisji, bądź oczekiwać na odnowienie się limitu udostępnień, co każdorazowo następować będzie z dniem 1 stycznia kolejnego roku.

 

 

WPISANIE DO REJESTRU WYBORCÓW MIASTA ZAMOŚĆ OBYWATELI POLSKICH

 

Podstawa prawna

 • Art. 18 §7, art.19 i art. 20 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz.U. z 2017 r.,  poz. 15)

 • § 6 ust. 5 i 6 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie rejestru wyborców oraz trybu przekazywania przez Rzeczpospolitą Polską innym państwom członkowskim Unii Europejskiej danych zawartych w tym rejestrze (Dz.U. Nr 158, poz. 941z późń.zm.)

 

I. WYMAGANE DOKUMENTY

 1. Wniosek o wpisanie do rejestru wyborców

 2. Pisemna deklaracja zawierająca informacje niezbędne do wpisania do rejestru wyborców

 3. Kserokopia ważnego dokumentu stwierdzającego tożsamość wnioskodawcy

 4. Dokument stwierdzający tożsamość - do wglądu

 

II. OPŁATY

Nie podlega opłacie

 

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Trzy dni od dnia wniesienia wniosku

 

IV. TRYB ODWOŁAWCZY

Od decyzji o odmowie wpisania do rejestru wyborców przysługuje prawo wniesienia skargi do właściwego miejscowo sądu rejonowego. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezydenta Miasta Zamość w terminie 3 dni od dnia doręczenia decyzji.

 

V. INFORMACJE DODATKOWE

 1. Wyborcy będący obywatelami polskimi, zameldowani na obszarze gminy na pobyt stały są wpisywani do rejestru wyborców z urzędu.

 2. Wyborcy stale zamieszkali na obszarze gminy bez zameldowania na pobyt stały wpisywani są do rejestru wyborców, jeżeli złożą w tej sprawie w urzędzie gminy pisemny wniosek.

 3. Wyborcy nigdzie niezamieszkali, przebywający stale na obszarze gminy mogą zostać wpisani do stałego rejestru wyborców wyłącznie na swój pisemny wniosek.

 4. Wyborcy stale zamieszkali na obszarze gminy pod innym adresem aniżeli adres ich zameldowania na pobyt stały mogą być wpisani do rejestru wyborców pod adresem stałego zamieszkania, jeżeli złożą w tej sprawie stosowny wniosek w urzędzie gminy.

 5. Można być ujętym tylko w jednym rejestrze wyborców.

 6. Rejestr wyborców dzieli się na część A i część B. Część A rejestru wyborców obejmuje obywateli polskich.

 

 

WPISANIE DO REJESTRU WYBORCÓW MIASTA ZAMOŚĆ OBYWATELI UNII EUROPEJSKIEJ NIEBĘDĄCYCH OBYWATELAMI POLSKIMI

 

Podstawa prawna

 1. Art. 18 §9 i §10 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz.U. Z 2017 r. poz.15.)

 2. § 6 ust. 5 i 6 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie rejestru wyborców oraz trybu przekazywania przez Rzeczpospolitą Polską innym państwom członkowskim Unii Europejskiej danych zawartych w tym rejestrze (Dz.U. Nr 158, poz. 941 z późń.zm. )

 

I. WYMAGANE DOKUMENTY

 1. Wniosek o wpisanie do rejestru wyborców

 2. Pisemna deklaracja zawierająca informacje niezbędne do wpisania do rejestru wyborców

 3. Kserokopia ważnego dokumentu stwierdzającego tożsamość wnioskodawcy

 4. Dokument stwierdzający tożsamość wnioskodawcy (oryginał) - do wglądu

 

II. OPŁATY

Nie podlega opłacie

 

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Trzy dni od dnia wniesienia wniosku

 

IV. TRYB ODWOŁAWCZY

Nie dotyczy

 

V. INFORMACJE DODATKOWE

Prawo wpisania do stałego rejestru wyborców Miasta Zamość przysługuje:

 1. Obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 18 lat i stale zamieszkują na obszarze tej gminy, którzy nie są pozbawieni praw wyborczych w państwie członkowskim, którego są obywatelami.

 2. Rejestr wyborców dzieli się na część A i część B. Część B rejestru wyborców obejmuje obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi, stale zamieszkałych na obszarze gminy i uprawnionych do korzystania z praw wyborczych w Rzeczpospolitej Polskiej.

 3. Wyborca może być wpisany tylko do jednego rejestru wyborców.

 4. Wyborca wpisany do części B rejestru wyborców zostaje skreślony z rejestru wyborców na jego pisemny wniosek.

 

 

WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE REJESTRU WYBORCÓW

 

Podstawa prawna

 • Art. 18§12, ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz.U. Z 2017 r. poz.15.)

 • § 12 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie rejestru wyborców oraz trybu przekazywania przez Rzeczpospolitą Polską innym państwom członkowskim Unii Europejskiej danych zawartych w tym rejestrze (Dz.U. Nr 158, poz. 941 z późń.zm.)

 

I. WYMAGANE DOKUMENTY

Wniosek o udostępnienie rejestru wyborców

 

II. OPŁATY

Nie podlega opłacie

 

IV. FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY

Udostępnienie rejestru wyborców polega na przedłożeniu wydruku danych wyborcy, którego dotyczy wniosek, i na udzieleniu informacji w zakresie niezbędnym do wniesienia reklamacji.

 

V. TERMIN ZAŁATWIENIA

Niezwłocznie, w obecności wnioskodawcy

 

VI. TRYB ODWOŁAWCZY

Nie dotyczy

 

 

REKLAMACJA NA NIEPRAWIDŁOWOŚCI W REJESTRZE WYBORCÓW/ SPISIE WYBORCÓW

 

Podstawa prawna:

 • art. 22 i art. 37§1 i 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r. poz.15).

   

I. WYMAGANE DOKUMENTY

 1. Reklamacja wskazująca na nieprawidłowości w rejestrze wyborców lub w spisie wyborców może być wniesiona pisemnie lub ustnie do protokołu

 

II. OPŁATY

Nie podlega opłacie

 

III. TERMIN ZAŁATWIENIA

 1. Trzy dni od daty wniesienia reklamacji na nieprawidłowości w rejestrze wyborców

 2. Dwa dni od daty wniesienia reklamacji na nieprawidłowości w spisie wyborców

 

IV. TRYB ODWOŁAWCZY

 1. Na decyzję nieuwzględniającą reklamacji lub powodującą skreślenie z rejestru wyborców wnoszący reklamację, osoba skreślona z rejestru wyborców może wnieść, w terminie 3 dni od dnia doręczenia decyzji, skargę za pośrednictwem Prezydenta Miasta Zamość do właściwego miejscowo sądu rejonowego.

 2. Skargę na decyzję nieuwzględniającą reklamacji lub powodującą skreślenie ze spisu wyborców wnosi się wnosi się w terminie 2 dni od doręczenia decyzji. Uprawnionym do wniesienia skargi jest wnoszący reklamację bądź osoba skreślona ze spisu wyborców.

   

V. INFORMACJE DODATKOWE

Reklamacja dotyczyć może w szczególności:

 • pominięcia wyborcy w rejestrze/ spisie wyborców,

 • wpisania do rejestru/ spisu wyborców osoby, która nie ma prawa wybierania,

 • niewłaściwych danych o osobach wpisanych do rejestru/ spisu wyborców,

 • ujęcia w rejestrze wyborców osoby, która nie zamieszkuje stale na obszarze gminy

 

 

DOPISYWANIE DO SPISU WYBORCÓW

 

Podstawa prawna

 1. Art. 28 i art. 30 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz.U. z 2017 r. poz.15)

 

I. WYMAGANE DOKUMENTY

 1. Wniosek o dopisanie do spisu wyborców

 2. Wniosek o dopisanie do spisu wyborców obywatela Unii Europejskiej (dotyczy obywateli UE figurujących w stałym rejestrze wyborców na terenie Rzeczpospolitej Polskiej)

 

II. OPŁATY

Nie podlega opłacie

 

III. TERMIN ZAŁATWIENIA

Niezwłocznie

 

IV. TRYB ODWOŁAWCZY

Nie dotyczy

 

V. INFORMACJE DODATKOWE

Wyborca na jego pisemny wniosek wniesiony do urzędu gminy najpóźniej w 5 dniu przed dniem wyborów, jest dopisywany do spisu wyborców w wybranym przez siebie obwodzie głosowania na obszarze gminy:

 • właściwej ze względu na miejsce jego stałego zamieszkania albo

 • w której czasowo przebywa.

Powyższe stosuje się odpowiednio do wyborcy nigdzie niezamieszkałego, przebywającego na obszarze gminy. W wyborach uzupełniających do Senatu pkt 2 ma zastosowanie tylko do wyborców stale zamieszkałych na obszarze okręgu wyborczego, w którym przeprowadza się wybory uzupełniające.

 1. W wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego dopisanie wyborcy do spisu wyborców w wybranym przez niego obwodzie głosowania na obszarze gminy właściwej ze względu na miejsce jego stałego zamieszkania dopuszczalne jest wyłącznie na obszarze okręgu wyborczego właściwego dla jego stałego zamieszkania. Wyjątek stanowi sytuacja, gdy wnioskodawcą jest wyborcą niepełnosprawnym, a na obszarze okręgu wyborczego właściwego jego stałego zamieszkania nie ma siedziby obwodowej komisji wyborczej przystosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych.

 2. Żołnierze pełniący zasadniczą lub okresową służbę wojskową oraz pełniący służbę w charakterze kandydatów na żołnierzy zawodowych lub odbywający ćwiczenia i przeszkolenie wojskowe, a także ratownicy odbywający zasadniczą służbę w obronie cywilnej poza miejscem stałego zamieszkania są dopisywani, na swój wniosek, do wybranego przez nich spisu wyborców sporządzonego dla miejscowości, w której odbywają służbę, z zastrzeżeniem, iż w wyborach do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego oraz wyborach wójta do spisu wyborców wpisuje się jedynie osoby stale zamieszkałe, odpowiednio, na obszarze danej jednostki samorządu terytorialnego lub gminy, w której przeprowadzane są wybory. Wniosek składa się między 21 a 14 dniem przed dniem wyborów chyba, że osoby, o których mowa w zdaniu pierwszym, przybyły do miejsca ich aktualnego zakwaterowania po tym terminie. Przepis ten stosuje się odpowiednio do policjantów z jednostek skoszarowanych, funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej oraz Służby Więziennej pełniących służbę w systemie skoszarowanym.

 3. Osoby, którym przysługuje prawo wybierania, wpisuje się do spisu wyborców. Wyborca może być wpisany tylko do jednego spisu wyborców. W zależności od zarządzonych wyborów spis wyborców składa się z części A lub części A i części B.
  Spis wyborców składa się z:

 • części A – w wyborach do Sejmu i do Senatu, w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej oraz w wyborach do rad powiatów i sejmików województw;

 • części A i części B – w wyborach do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej, w wyborach do rad gmin oraz w wyborach wójta.

Część A spisu wyborców obejmuje obywateli polskich.

Część B spisu wyborców obejmuje obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi, uprawnionych do korzystania z praw wyborczych w wyborach, które zostały zarządzone w Rzeczypospolitej Polskiej.  

 

 

 

 


 

 

 

 

Stanowisko ds. zgromadzeń, nadzoru nad stowarzyszeniami, prowadzenie i aktualizacja  ewidencji fundacji wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego mających swoją siedzibę i działających na terenie miasta Zamość oraz niektórych zadań z zakresu powszechnego obowiązku obrony,przyjmowanie wniosków i wypłata świadczeń pieniężnych dla posiadaczy Karty Polaka,  Rynek Wielki 13, pokój nr 206 /I piętro/ tel. (084) 63 92 084 wew. 424, (084) 6772424 fax.84 5300420 , email obywatelski@zamosc.pl

 

Podstawa prawna :

ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. prawo o stowarzyszeniach ( Dz. U. z 2020 r.,poz. 2261 z późń.zm.),

ustawa z dnia 24 lipca 2015 r.  prawo o zgromadzeniach (Dz. U. z 2019 r. , poz. 631 z późń.zm.),

ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej ( Dz. U. z 2019 r. poz. 1541 z późn. zm.).

rozporządzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 maja 2016 r.w sprawie prowadzenia ewidencji stowarzyszeń zwykłych, jej wzoru oraz szczegółowej treści wpisów (Dz.U. z 2016 poz.644).

ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach ( Dz. U. z 2020 r. poz. 2167),

ustawa z dnia 20 sierpnia 1997r. o Krajowym Rejestrze Sądowym ( Dz. U. z 2019 r. poz. 1500 z późn. zm.)

ustawa z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka ( Dz. U. z 2019 r. poz. 1598 z późn. zm.).

 

Realizuje zadania w zakresie:

 

1. Prowadzenia spraw dotyczących nadzoru nad stowarzyszeniami;

 

2. Prowadzenie spraw dotyczących ustalania i wypłacania świadczenia pieniężnego żołnierzom rezerwy odbywającym ćwiczenia wojskowe;

 

3. Prowadzenia spraw reklamowania osób od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i wojny;

 

4. Prowadzenia spraw pokrywania należności i opłat mieszkaniowych osobom spełniającym powszechny obowiązek obrony RP;

 

5. Prowadzenia spraw uznania poborowych i żołnierzy za posiadających na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny;

 

6.Prowadzenie i aktualizacja ewidencji fundacji wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego mających swoją siedzibę i działających na terenie miasta Zamość;

7.przyjmowanie wniosków i wypłata świadczeń pieniężnych dla posiadaczy Karty Polaka.

 

ZGŁOSZENIE STOWARZYSZENIA ZWYKŁEGO Podstawa prawna : art. 40 – 42 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. prawo o stowarzyszeniach ( Dz. U. z 2020 r. poz. 2261 z późń.zm.). rozporządzenie MSWiA w sprawie prowadzenia ewidencji stowarzyszeń zwykłych, jej wzoru oraz szczegółowych treści wpisów

 

I. WYMAGANE DOKUMENTY:Przedstawiciel reprezentujący stowarzyszenie zwykłe albo zarząd składają na piśmie organowi nadzorującemu wniosek o wpis do ewidencji stowarzyszeń zwykłych, dołączając:
1) regulamin działalności określający:
- nazwę stowarzyszenia zwykłego,
- cel lub cele,
- teren i środki działania,
- siedzibę,
- przedstawiciela reprezentującego stowarzyszenie zwykłe albo zarząd,
- zasady dokonywania zmian regulaminu działalności,
- sposób nabycia i utraty członkostwa,
- sposób rozwiązania stowarzyszenia zwykłego.
Stowarzyszenie zwykłe, które zamierza posiadać zarząd, określa w regulaminie działalności:
- tryb jego wyboru oraz uzupełniania składu,
- kompetencje,
- warunki ważności jego uchwał oraz sposób reprezentowania stowarzyszenia zwykłego, w szczególności zaciągania zobowiązań majątkowych.
Stowarzyszenie zwykłe, które zamierza posiadać organ kontroli wewnętrznej, określa w regulaminie działalności:
- tryb jego wyboru,
- uzupełniania składu,
- kompetencje.
2) listę założycieli stowarzyszenia zwykłego, zawierającą ich imiona i nazwiska, datę i miejsce urodzenia, miejsce zamieszkania oraz własnoręczne podpisy założycieli (stowarzyszenie zwykłe zakładają co najmniej 3 osoby);
3) imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz numer PESEL przedstawiciela reprezentującego stowarzyszenie zwykłe albo członków zarządu;
4) imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz numer PESEL członków organu kontroli wewnętrznej, o ile regulamin działalności przewiduje ten organ;
5) adres siedziby stowarzyszenia zwykłego.

Jeżeli wniosek o wpis składa zarząd, podpisują go wszyscy członkowie Zarządu.

Uwaga!
Stowarzyszenia zwykłe działające na podstawie przepisów dotychczasowych (założone przed 20 maja 2016 r.) są obowiązane dokonać wpisu do ewidencji stowarzyszeń zwykłych, o której mowa w art. 40 ust. 5 ustawy Prawo o stowarzyszeniach w terminie 24 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, tj. do 20 maja 2018 r. Brak wpisu skutkuje rozwiązaniem stowarzyszenia zwykłego z mocy prawa. Do dnia dokonania wpisu do ewidencji stowarzyszenia zwykłe działają na podstawie przepisów dotychczasowych.

II. Wniosek o zmianę danych w ewidencji stowarzyszeń zwykłych.
W przypadku wystąpienia zdarzenia uzasadniającego zmianę danych w ewidencji stowarzyszeń zwykłych (np. zmiana regulaminu, zmiana w składzie władz, zmiana siedziby), stowarzyszenie składa, w terminie 7 dni od dnia wystąpienia zdarzenia, wniosek o zamieszczenie w ewidencji zmienionych danych, załączając dokumenty stanowiące podstawę zmiany (np. protokół z walnego zebrania członków z listą obecności, uchwały walnego zebrania członków).

 

 

 

II. OPŁATY:

Złożenie wniosku o wpis do ewidencji i wniosku o zmianę danych w ewidencji stowarzyszeń zwykłych nie podlega opłacie.

Wydanie zaświadczenia z ewidencji stowarzyszeń zwykłych na wniosek podlega opłacie skarbowej w wysokości 17,-zł.

Obowiązek wniesienia opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia (dowód opłaty stanowi załącznik do wniosku).

 

 

 

III. TERMIN ROZPOCZĘCIA DZIAŁALNOŚCI:

Organ nadzorujący dokonuje wpisu do ewidencji stowarzyszeń zwykłych w terminie 7 dni od dnia wpływu wniosku o wpis.

Jeżeli wniosek o wpis zawiera braki, organ nadzorujący wzywa do jego uzupełnienia w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania. Nieuzupełnienie wniosku o wpis w terminie 14 dni powoduje jego bezskuteczność.

O dokonaniu wpisaniu do ewidencji albo bezskuteczności wniosku o wpis organ nadzorujący informuje niezwłocznie przedstawiciela reprezentującego stowarzyszenie zwykłe albo zarząd.

 

 

IV. TRYB ODWOŁAWCZY:

W przypadku gdy Prezydent Miasta Zamość nie dokona wpisu do ewidencji w terminie 7 dni od dnia wpływu wniosku o wpis lub uzupełnienia jego braków i nie został złożony wniosek do sądu rejestrowego o zakazanie założenia stowarzyszenia zwykłego, przedstawicielowi reprezentującemu stowarzyszenie zwykłe albo zarządowi przysługuje prawo wniesienia skargi na bezczynność do sądu administracyjnego.

Odpowiedź na skargę wraz z aktami sprawy jest przekazywana do sądu administracyjnego w terminie 14 od dnia wniesienia skargi. Sąd rozpoznaje skargę w terminie 30 dni od dnia otrzymania akr sprawy wraz z odpowiedzią na skargę.

 

 

 ORGANU NADZORU  SPRAWUJE NADZÓR NAD DZIAŁALNOŚCIĄ STOWARZYSZEŃ WYŁĄCZNIE W ZAKRESIE ZGODNOŚCI ICH DZIAŁANIA Z PRZEPISAMI PRAWA I POSTANOWIENIAMI STATUTU Podstawa prawna : art.25  ustawy z dnia 07 kwietnia 1989 r. prawo o stowarzyszeniach (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 2261 z póżń.zm.)

 

 

WYMAGANE DOKUMENTY DO ZŁOŻENIA WNIOSKU O REJESTRACJĘ W SĄDZIE REJESTROWYM: 1. Wniosek o wpis do rejestru, 2. Lista założycieli, zawierająca imiona i nazwiska, datę i miejsce urodzenia, miejsce zamieszkania oraz własnoręczne podpisy założycieli, 3. Statut stowarzyszenia, 4. Protokół z wyboru komitetu założycielskiego, 5. Informacja o adresie tymczasowej siedziby stowarzyszenia.

 

 

OPŁATY: Postępowanie w sprawach o wpis i zmianę wpisu stowarzyszenia oraz terenowej jednostki organizacyjnej do rejestru stowarzyszeń ,innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego jest wolne od opłat sądowych.

 

 

 

 

 NADZÓR NAD STOWARZYSZENIAMI: Organ nadzorujący ma prawo: 1. Żądać dostarczenia przez zarząd stowarzyszenia, w wyznaczonym terminie, odpisów uchwał walnego zgromadzenia członków, 2. Żądać od władz stowarzyszenia niezbędnych wyjaśnień. W razie niezastosowania się stowarzyszenia do w/ w wymagań lub w przypadku stwierdzenia, że działalność stowarzyszenia jest niezgodna z prawem lub narusza postanowienia statutu organ nadzorujący może wystąpić o ich usunięcie w określonym terminie, udzielić ostrzeżenia władzom stowarzyszenia. Sąd na wniosek organu nadzorującego może: 1. udzielić upomnienia władzom stowarzyszenia, 2. Uchylić niezgodną z prawem lub statutem uchwałę stowarzyszenia, 3. Rozwiązać stowarzyszenie, jeżeli jego działalność wykazuje rażące lub uporczywe naruszenie prawa albo postanowień statutu i nie ma warunków do przywrócenia działalności zgodnej z prawem lub statutem.

 

 

V. TRYB ODWOŁAWCZY: Nie przysługuje.

 

 

ZGROMADZENIA Podstawa prawna: ustawa z dnia 24 lipca 2015 r.- prawo o zgromadzeniach (Dz. U. z 2019 r. poz. 631 z póżń.zm.).

 

I. Tryb załatwienia sprawy: zawiadomienie właściwego organu (Prezydenta Miasta Zamość) o zamiarze zorganizowania zgromadzenia

 

 

II. WYMAGANE DOKUMENTY:

1. Zawiadomienie  w postępowaniu zwykłym -podanie o przeprowadzeniu zgromadzenia złożone nie później niż na 6 dni, a nie wcześniej niż 30 dni przed planowaną datą zgromadzenia, w postępowaniu uproszczonym , nie wcześniej niż na 30 dni i nie później niż na 2 dni przed planowaną datą zgromadzenia.

2. Zawiadomienie to powinno zawierać następujące dane: imię, nazwisko organizatora zgromadzenia, jego nr PESEL albo rodzaj i nr dokumentu tożsamości (w przypadku osoby nieposiadającej nr PESEL), adres poczty elektronicznej, nr tel. umożliwiający kontakt z nim, (w przypadku, gdy osoba inna niż organizator zgromadzenia zgodzi się na przekazanie jej obowiązków przewodniczącego-pisemna zgoda tej osoby)                                                                                   3.zdjęcie organizatora zgromadzenia albo przewodniczącego zgromadzenia w przypadku jej wyznaczenia.

4. Cel i program oraz język, w którym będą porozumiewać się uczestnicy zgromadzenia,

5. Miejsce i datę, godzinę rozpoczęcia zgromadzenia, planowany czas trwania, przewidywaną liczbę uczestników oraz projektowaną trasę przejścia, jeżeli przewiduje się zmianę miejsca w czasie trwania zgromadzenia,

6. Ewentualne zagrożenia które w jego ocenie mogą pojawić się w trakcie zgromadzenia.

 

 III. TERMIN ODPOWIEDZI : Tylko w przypadku wydania decyzji o zakazie przeprowadzenia zgromadzenia publicznego. Organ gminy, po wydaniu decyzji o zakazie zgromadzenia, udostępnia niezwłocznie tę decyzję na stronie podmiotowej w Biuletynie Informacji Publicznej i przekazuje ją organizatorowi zgromadzenia za pomocą środków komunikacji elektronicznej wraz z informacją o jej udostępnieniu.

 

III.SPOSÓB I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

Organizator zgromadzenia zawiadamia organ gminy o zamiarze zorganizowania zgromadzenia pisemnie, za pomocą faksu, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art.2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną ( t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1030 z późn. zm. )

 

IV. ORGAN GMINY ZAKAZUJE ZGROMADZENIA :nie później niż 96 godzin przed planowaną data zgromadzenia jeżeli a). jego cel lub odbycie sprzeciwiają się niniejszej ustawie lub naruszają przepisy ustaw karnych, b). jego odbycie może zagrażać życiu lub zdrowiu ludzi albo mieniu w znacznych rozmiarach, w tym gdy zagrożenia tego nie udało się usunąć  przypadkach , o których mowa w art.12 lub art.13.

 

 III. TERMIN ODPOWIEDZI : Tylko w przypadku wydania decyzji o zakazie przeprowadzenia zgromadzenia publicznego. Organ gminy, po wydaniu decyzji o zakazie zgromadzenia, udostępnia niezwłocznie tę decyzję na stronie podmiotowej w Biuletynie Informacji Publicznej i przekazuje ją organizatorowi zgromadzenia za pomocą środków komunikacji elektronicznej wraz z informacją o jej udostępnieniu.

Zgłoszenie zawiadomienia o organizacji zgromadzenia w trybie uproszczonym:

W przypadku gdy organizator zgromadzenia uzna , że planowane zgromadzenie nie będzie powodować utrudnień w ruchu drogowym , a w szczególności powodować zmiany w jego organizacji zawiadamia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Zamościu telefonicznie pod numer telefonu 84 6772424 lub na adres poczty elektronicznej :obywatelski@zamosc.pl

 

IV. TRYB ODWOŁAWCZY : Do Sądu Okręgowego w Zamościu w terminie 24 godzin od jego udostępnienia w Biuletynie Informacji Publicznej. Wniesienie odwołania nie wstrzymuje wykonania decyzji.

 

PROWADZENIE SPRAW DOTYCZĄCYCH USTALANIA I WYPŁACANIA ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNEGO ŻOŁNIERZOWI REZERWY ODBYWAJĄCEMU ĆWICZENIA WOJSKOWE

Wymagane dokumenty
• wniosek żołnierza rezerwy o przyznanie rekompensującego świadczenia pieniężnego,
• zaświadczenie dowódcy jednostki o odbytych ćwiczeniach wojskowych,
• zaświadczenie pracodawcy o kwocie dziennego utraconego wynagrodzenia pracownika wydane dla celów przyznania rekompensującego świadczenia pieniężnego lub naczelnika urzędu skarbowego o kwocie dziennego utraconego dochodu wydane dla celów przyznania rekompensującego świadczenia pieniężnego - w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą,

Podstawa prawna
Art. 119a ust.5 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2019 r., poz. 1541 z póżń.zm.) oraz §1 i §§ 12-14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 sierpnia 2015 r. w sprawie sposobu ustalania i trybu wypłacania świadczenia pieniężnego żołnierzom rezerwy oraz osobom przeniesionym do rezerwy niebędącym żołnierzami rezerwy (Dz. U. z 2015 r. poz.1520 z póżń.zm.).

Opłaty
Podanie oraz załączniki nie podlegają opłacie skarbowej.

Termin i sposób załatwienia
Wydanie decyzji administracyjnej następuje w terminie 7 dni od daty złożenia wymaganych dokumentów.
Decyzję pozytywną przesyła się za dowodem doręczenia osobie wnoszącej podanie oraz do Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego.

Tryb odwoławczy
Od decyzji przysługuje stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Zamościu, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Wydziału Spraw Obywatelskich.
Odwołanie nie podlega opłacie skarbowej.
Wniosek o ustalenie i wypłatę świadczenia rekompensującego należy złożyć nie później niż w ciągu trzech miesięcy od zakończenia ćwiczeń wojskowych.

Uznanie osoby, której doręczono kartę powołania do odbycia zasadniczej służby wojskowej, oraz żołnierza odbywającego tę służbę za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny

Wymagane dokumenty:

1.   Wniosek o uznanie za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny.

2.   Zaświadczenie o odbywaniu przez żołnierza służby wojskowej (dot. żołnierza).

3.   Karta powołania do odbycia czynnej służby wojskowej.

4.    Odpis skrócony aktu małżeństwa.

5.    Odpis skrócony aktu urodzenia dziecka.

6.     Zaświadczenie o dochodach członków rodziny.

7.     Oświadczenie członka rodziny o braku dochodów.

Dodatkowe informacje:

1.   Prezydent Miasta Zamość uznaje osobę, której  doręczono kartę powołania do odbycia zasadniczej służby wojskowej oraz żołnierza odbywającego tę służbę, z wyjątkiem żołnierza pełniącego ją nadterminowo – na ich wniosek lub uprawnionego członka rodziny – za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny.

2.   Decyzję Prezydenta Miasta Zamość doręcza się osobie, która wniosła podanie wraz z uzasadnieniem.

3.   Od decyzji Prezydenta Miasta Zamość osobie, która wniosła podanie przysługuje odwołanie do Wojewody Lubelskiego w Lublinie w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. Decyzja ta może być zmieniona przez Wojewodę Lubelskiego również z urzędu, jeżeli została wydana z naruszeniem przepisów prawa.

4.    Żołnierzom zasadniczej służby wojskowej posiadającym na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny w czasie odbywania służby przysługuje zasiłek w kwocie minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w grudniu roku poprzedniego, ustalonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.

5.    Zasiłek nie przysługuje, jeżeli członkowie rodziny żołnierza odbywającego zasadniczą służbę wojskową pozostający na jego wyłącznym utrzymaniu (żona, dzieci, rodzice oraz osoby względem których żołnierza obciąża obowiązek alimentacyjny) uzyskują łącznie dochód równy kwocie minimalnego wynagrodzenia lub wyższy od niego. Zasiłek wypłaca żołnierzowi dowódca jednostki  wojskowej, w której żołnierz odbywa służbę. Zasiłek wypłaca się za okres od dnia stawienia się do zasadniczej służby wojskowej.

6.    Żołnierzom uznanym za posiadających na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny zawiesza się spłatę niektórych pożyczek i kredytów (na ich odrębny wniosek skierowany do instytucji, która udzieliła pożyczki lub kredytu).

 

 

Wniosek można złożyć:

 • osobiście

 

Czas załatwiania

Do 30 dni od daty złożenia wniosku

 

 

 

 

Wieloosobowe stanowisko ds. zarządzania kryzysowego, spraw obronnych i obrony cywilnej, Rynek Wielki 13, pokój nr 207 /I piętro/ Sprawy obronne, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego, tel. (84) 677 23 35.

 

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. , poz. 1430 z późn. zm.), ustawa z dnia 23.09. 1999 r. o zasadach pobytu wojsk obcych na terytorium RP oraz zasadach ich przemieszczania się przez to terytorium (Dz.U. z 2016 r., poz. 1108 z późn. zm.).

 

Realizuje zadania w zakresie:

 

1. Gospodarowania sprzętem obrony cywilnej na terenie miasta;

 

2. Opracowywania dokumentów planistycznych w zakresie planu OC miasta, planu operacyjnego funkcjonowania miasta w przypadku zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa;

 

3. Współdziałanie w opracowywaniu planów z zakresu zarządzania kryzysowego;

 

4. Prowadzenia spraw z zakresu HNS;

 

5. Opiniowania do uzgodnienia zakładowych planów OC;

 

6. Opracowywania dokumentacji i organizowanie treningów i ćwiczeń OC;

 

7. Nadzorowania nad eksploatacją i konserwacją urządzeń łączności i alarmowania;

 

8. Prowadzenia ewidencji stanów osobowych Powiatowego Ośrodka Analizy Danych i Alarmowania oraz kierowanie procesem ich szkolenia;

 

9. Prowadzenia zestawień sił OC miasta;

 

10. Udzielania pomocy i instruktażu pracownikom ds. obronnych i OC w zakładach pracy;

 

11. Przeprowadzanie kontroli z zakresu opracowanej dokumentacji i realizacji zadań obrony cywilnej i spraw obronnych w zakładach pracy;

 

12. Składania wniosków w sprawach świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz OC;

 

 

 

 

 

Sprawy bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego, Rynek Wielki 13, pokój nr 207 /I piętro/ tel. (84) 5300429, (84) 6772429

 

Podstawa prawna: ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U. z 2017 r. , poz. 209 t.j.), ustawa z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 333 t.j.), ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 z o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. z 2017 r. poz.736), ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz.U. z 2016 r. poz.1782 t.j.). ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz.U. z 2016 r. poz.603 t.j.) ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych (Dz.U. z 2016 r. poz.706 t.j.), ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( Dz.U. z 2016 r. poz.814 t.j. ).

 

Realizuje zadania w zakresie:

 

1. Obsługi Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego;

 

2. Obsługi Komisji Bezpieczeństwa i Porządku;

 

3. Współpracy z Komendą Miejską Policji, Komendą Miejską Państwowej Straży Pożarnej i Strażą Miejską Miasta Zamość.

 

 

 

Wieloosobowe stanowisko ds. zarządzania kryzysowego, spraw obronnych i obrony cywilnej, Rynek Wielki 13, pokój nr 207 /I piętro/ tel. (84) 5300420. Sprawy obronne, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego.

 

1.Organizowania materiałowo technicznego zabezpieczenia ćwiczeń i szkoleń formacji OC oraz ludności z zakresu powszechnej samoobrony;

 

2.Przeprowadzania kontroli opracowanych dokumentacji i realizacji zadań OC w zakładach pracy.

 

3.Prowadzenia spraw związanych z organizacją szkolenia dla formacji OC i ludności z powszechnej samoobrony;

 

4.Prowadzenie ewidencji i dokumentacji istniejących i planowanych budowli ochronnych na terenie miasta, nadzór nad ich użytkowaniem i konserwacją;

 

5.Przeprowadzania instruktażu dla pracowników realizujących zadania OC w zakładach pracy;

 

6.Prowadzenie spraw Akcji Kurierskiej i Stałego Dyżuru Prezydenta

 

 

 

 

Sprawy ochrony informacji niejawnych i sprawy wojskowe, Rynek Wielki 13, pokój nr 102 /parter/ tel. (84) 5300496

 

Podstawa prawna: ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1430 z późn. zm.), ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych  (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1167 z późn. zm.), ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych. (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 391 z późn. zm.).

 

Realizuje zadania w zakresie:

 

1. Organizacji i kontroli ochrony informacji niejawnych w Urzędzie;

 

2. Prowadzenie szkoleń z zakresu ochrony informacji niejawnych;

 

3. Prowadzenia spraw związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem rejestracji;

 

4. Prowadzenia spraw związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej;

 

5. Przyjmowanie wniosków o wydanie dowodu osobistego;

 

6. Wydawanie dowodów osobistych.

 

 

 

Wieloosobowe stanowisko ds. społecznych, Rynek Wielki 13, /I piętro, pokój 201/, tel.(84) 6772493 . Sprawy społeczne w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień..

 

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2016 poz. 487t.j..), Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. z 2017 r. poz. 783t.j.),Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U.2015 r., poz. 1390 t.j.)

Realizuje zadania w zakresie:

 

1. Realizacja zadań z zakresu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

 

2. Realizacja zadań z zakresu zapobiegania i zwalczania narkomanii,

 

3. Współpraca z instytucjami i organizacjami działającymi w dziedzinie profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień,

 

4. Bieżąca współpraca z Miejską Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

 

5. Przygotowywanie projektów Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii,

 

6. Przygotowywanie analiz z zakresu problemów uzależnień na terenie miasta,

 

7. Ogłaszanie i prowadzenie konkursów ofert na wykonanie poszczególnych zadań w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii oraz odpowiedzialność za właściwe wykorzystanie i rozliczenie w/w dotacji.

 

8. Bieżące monitorowanie i kontrola realizacji zadań, w tym planowanie i prowadzenie kontroli realizacji zawartych umów,

 

9. Wdrażanie na terenie miasta ogólnopolskich i regionalnych inicjatyw i kampanii edukacyjnych w dziedzinie profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień,

 

10. Opracowanie informacji, analiz, projektów zarządzeń,

 

11. Współpraca z Miejskim Centrum Pomocy Rodzinie w zakresie wykonywania przez Centrum nałożonych zadań.

 

 

Sprawy społeczne w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień, Rynek Wielki 13 /I piętro, pokój 201/, tel.(84) 6772492. Sprawy społeczne w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2016 poz. 487 t.j.), ,Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U.2015 r., poz. 1390 t.j.) 

 

 

Realizuje zadania w zakresie:

 

1. Prowadzenie spraw związanych z obsługą administracyjną Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

 

2. Planowanie i realizacja zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zapobiegania i zwalczania narkomanii,

 

3. Udział w pracach Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz udział w pracach grup roboczych,

 

4. Współpraca z instytucjami i organizacjami działającymi w dziedzinie profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień,

 

5. Prowadzenie nadzoru nad Ośrodkiem dla Osób Nietrzeźwych w Zamościu, w tym koordynacja zadań z zakresu wystawiania i ewidencji tytułów wykonawczych, upomnień oraz innych dokumentów związanych z egzekucją wierzytelności należnych Ośrodkowi dla Osób Nietrzeźwych w Zamościu,

 

6. Bieżące monitorowanie i kontrola realizacji zadań, w tym planowanie i prowadzenie kontroli realizacji zawartych umów,

 

7. Wdrażanie na terenie miasta ogólnopolskich i regionalnych inicjatyw i kampanii edukacyjnych w dziedzinie profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień.

 

Przy Wydziale Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Zamość funkcjonuje Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Do zadań Komisji należy inicjowanie działań lokalnych w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w oparciu o Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz kontrola legalności obrotu napojami alkoholowymi. Szczególnym zadaniem Komisji jest podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego. Komisja przyjmuje pisemne zawiadomienia o osobach uzależnionych, które w związku z nadużywaniem alkoholu powodują rozkład życia rodzinnego, demoralizację małoletnich, uchylają się od pracy albo systematycznie zakłócają spokój lub porządek publiczny.

Siedziba Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych: Rynek Wielki 13, Oficyna/Ratusz I piętro pokój 201, 22-400 Zamość, tel. (84) 6772492, kontakt: Andrzej Latawiec

 Dokument do pobrania na dole strony:

-wniosek do Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Zamościu

 

WYDAWANIE ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

 

 

Sprawy społeczne w zakresie wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, Rynek Wielki 13 /I piętro, pokój 201/, tel.(84) 6772496

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1119 z późn. zm.)

- ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.)

- ustawa z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz.U. z 2021 r., poz. 162 z późn. zm.)

- uchwała nr XLII/535/2018 Rady Miasta Zamość z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Miasta Zamość oraz ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Miasta Zamość (Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego z 6 lipca 2018 r. poz. 3217)

 

 

Realizuje zadania w zakresie:

1. Prowadzenie ewidencji podmiotów posiadających zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych, w tym przekazywanie danych do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

2. Prowadzenie spraw związanych z wydawaniem, cofaniem i wygaszaniem zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, w tym spraw związanych z opłatami za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

3. Dokonywanie oględzin punktów sprzedaży ubiegających się o zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w celu określenia zgodności lokalizacji punktu sprzedaży z uchwałą Rady Miasta.

4. Kontrola przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

5. Współpraca z Miejską Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

6. Opracowywanie sprawozdań, planów oraz projektów uchwał związanych ze sprzedażą napojów alkoholowych.

 

Wymagane dokumenty do uzyskania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych:

- Wniosek o udzielenie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży.

Do wniosku należy dołączyć:

1) dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych;

2) zgodę właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeżeli punkt sprzedaży będzie zlokalizowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym;

3) decyzję właściwego państwowego inspektora sanitarnego o zatwierdzeniu zakładu, o której mowa w art. 65 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2020 r. poz. 2021).

Termin załatwienia sprawy: do 30 dni.

Wypełniony formularz wniosku wraz z wymaganymi załącznikami składa się w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Zamość, ul. Rynek Wielki 13 lub za pośrednictwem poczty.

Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych odbiera się osobiście po uprzednim uiszczeniu naliczonej opłaty.

 

Opłaty:

- Czynność złożenia wniosku o udzielenie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych nie podlega opłacie skarbowej.

- Opłacie skarbowej w wysokości 17 zł podlega złożenie pełnomocnictwa w tej sprawie. Opłacie skarbowej nie podlegają pełnomocnictwa udzielone: małżonkowi, rodzicom, dzieciom, dziadkom i rodzeństwu. Składający pełnomocnictwo jest zobowiązany

dołączyć dowód wniesienia opłaty skarbowej – opłatę wnosi się w kasie Urzędu Miasta.

- Opłatę za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wnosi się przed wydaniem zezwolenia w wysokości wskazanej w art. 111 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (525 zł na sprzedaż napojów zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa, 525 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) oraz 2100 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18% alkoholu). W roku nabycia zezwolenia lub utraty jego ważności, opłaty dokonuje się w wysokości proporcjonalnej do okresu ważności zezwolenia. W kolejnych latach opłatę za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wylicza się na podstawie złożonego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w roku poprzednim. Przedsiębiorcy co roku są obowiązani do złożenia do dnia 31 stycznia pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży. Opłatę wyliczoną w oparciu o oświadczenie wnosi się w trzech równych ratach: do 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku.

 

Tryb odwoławczy: Odwołanie w przypadku odmowy udzielenia zezwolenia, wygaszenia zezwolenia lub cofnięcia zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Prezydenta Miasta Zamość.

 

Dokumenty do pobrania na dole strony:

- Wniosek o udzielenie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży

- Wniosek o udzielenie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży,

- Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych

 

 

 

 

 

 Sprawy społeczne w zakresie Karty Dużej Rodziny, Rynek Wielki 13 /I piętro, pokój 201/, tel.(84) 6772496 – podinspektor Zygmunt Nosal, tel.(84)6772492

 

Podstawa prawna: -

-Ustawa o Karcie Dużej Rodziny z dnia 5 grudnia 2014 r.

 

Karta Dużej Rodziny to system zniżek i dodatkowych uprawnień dla rodzin posiadających co najmniej trójkę dzieci na utrzymaniu. Karta uprawnia do wielu zniżek oferowanych zarówno przez instytucje państwowe, jak i firmy prywatne.

Lista miejsc jest dostępna na stronie:

 

https://www.gov.pl/web/rodzina/karta-duzej-rodziny-ogolne

 

Karta Dużej Rodziny przyznawana jest rodzinie z przynajmniej trójką dzieci:

- w wieku do ukończenia 18 roku życia,

- w wieku do ukończenia 25 roku życia, w przypadku gdy dziecko uczy się w szkole lub w szkole wyższej,

- bez ograniczeń wiekowych, w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

Ważne jest, aby w chwili składania wniosku rodzina spełniała ww. warunki. Jeśli w chwili składania wniosku rodzina nie ma na utrzymaniu co najmniej trojga dzieci spełniających wymienione wyżej warunki, Karta Dużej Rodziny będzie przysługiwała wyłącznie rodzicom/małżonkom rodziców.

Dotyczy to także rodzin zastępczych oraz rodzinnych domów dziecka.

Karta przyznawana jest każdemu członkowi rodziny w formie tradycyjnej (plastikowej) i  elektronicznej (wyświetlanej w aplikacji mObywatel na urządzeniach mobilnych – smartfonie, tablecie), bądź wyłącznie w formie elektronicznej.

Dochód rodziny nie jest kryterium do otrzymania karty.

Aby otrzymać Kartę Dużej Rodziny należy złożyć wniosek w gminie odpowiadającej miejscu zamieszkania. Wniosek w imieniu rodziny może złożyć każdy pełnoletni jej członek.

WYDAWANIE KARTY DUŻEJ RODZINY

Składając wniosek o przyznanie Karty, przedstawia się w szczególności:

- w przypadku rodzica - oświadczenie, że rodzic nie jest pozbawiony władzy rodzicielskiej ani ograniczony we władzy rodzicielskiej przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci;

- w przypadku dzieci w wieku powyżej 18. roku życia, które uczą się w szkole lub w szkole wyższej - oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce;

- w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka - oryginał lub odpis postanowienia o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;

- w przypadku osób przebywających w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka, o których mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej - oświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.

 

Opłaty:

 

Karta jest przyznawana bezpłatnie. Jeżeli mieszkaniec posiada już jedną formę karty (np. elektroniczną), a składa wniosek o dodatkową formę (tradycyjną - plastikową) - musi ponieść opłatę w kwocie 10 zł. Wydanie duplikatu Karty w przypadku jej zgubienia, kradzieży lub zniszczenia podlega opłacie w wysokości 10 zł. Opłaty należy dokonać na konto bankowe Miasta Zamość PKO BP S.A. O/Zamość 50102053560000110200077909 (z dopiskiem: opłata za duplikat KDR lub opłata za dodatkową formę KDR)

 

Druki do pobrania (na dole strony) :

 

  1. Wniosek o wydanie Karty Dużej Rodziny
  2. Oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w szkole lub szkole wyższej
  3. Oświadczenie o pozostawieniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub dotychczasowym rodzinnym domu dziecka
  4. Oświadczenie dotyczące władzy rodzicielskiej
  5. Informacja o osobach, które będą mogły wyświetlać kartę elektroniczną na swoich urządzeniach mobilnych – ZKDR-04

 

 

 

Stanowisko ds. społecznych: Rynek Wielki 13 , tel. 84 677 24 61

 

Realizuje zadania w zakresie

 

 

1) opracowania i koordynacji realizacji programów promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej,

2) ogłaszania i przeprowadzania konkursów dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych nie działających w celu osiągnięcia zysku na wykonywanie poszczególnych zadań
z zakresu ochrony i promocji zdrowia.

3)ustalania rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie miasta we współpracy
z samorządem aptekarskim,

4) udzielania, rozliczania dotacji celowych dla podmiotów prowadzących żłobek lub klub dziecięcy na terenie miasta Zamość

5) prowadzenia spraw związanych z przygotowywaniem projektów uchwał w sprawie: statutu, wysokości i zasad ustalania dotacji, opłaty za pobyt oraz wyżywienie dziecka, częściowego lub całkowitego zwolnienia od ponoszenia opłat z tytułu korzystania ze żłobka lub klubu dziecięcego dla których organem prowadzącym jest Miasto Zamość,

6) prowadzenia rejestru żłobków i klubów dziecięcych mających siedzibę na terenie miasta Zamość,

7)wydawania zaświadczeń o wpisie podmiotu do rejestru oraz decyzji administracyjnych
w przypadku wykreślenia lub odmowy wpisu do rejestru,

8) sprawowania nadzoru nad żłobkiem, klubem dziecięcym oraz dziennym opiekunem na podstawie planu nadzoru przyjmowanego przez radę miasta,

9) prowadzenia spraw związanych ze świadczeniem usług opieki nad dzieckiem w formie dziennego opiekuna.

 

 

 

 

 

 

ZASADY WPISU DO REJESTRU ŻŁOBKÓW I KLUBÓW DZIECIĘCYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ NA TERENIE MIASTA ZAMOŚCIA

 

Na podstawie ustawy z dnia 4 kwietnia 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 , żłobek lub klub dziecięcy mogą utworzyć i prowadzić:

 

 • jednostki samorządu terytorialnego oraz instytucje publiczne
 • osoby fizyczne
 • osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.

 

Prowadzenie żłobka lub klubu dziecięcego jest działalnością regulowaną w rozumieniu ustawy
z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców i wymaga wpisu do rejestru żłobków
i klubów dziecięcych.
Od 2018 r. wszystkie wnioski i formularze dotyczące żłobków i klubów dziecięcych – o wpis, zmianę wpisu lub wykreślenie z rejestru składane są wyłącznie
drogą elektroniczną - za pośrednictwem Portalu Informacyjno-Usługowego Emp@tia
https://empatia.mpips.gov.pl - złożenie wymaga posiadania podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego. Informacje jak założyć profil zaufany można znaleźć pod adresem: https://obywatel.gov.pl/zaloz-profil-zaufany).

 

Zakładając żłobek lub klub dziecięcy należy:

 

1) Prowadzić działalność wpisaną do właściwego rejestru publicznego (np.: KRS, CEiDG, kod PKD- 88.91.Z- opieka dzienna nad dziećmi).

 

2) Znaleźć lokal spełniający wymogi sanitarno-lokalowe oraz przeciwpożarowe/dostosować istniejący lokal do obowiązujących wymogów lub wybudować budynek dostosowany do tych wymogów oraz uzyskać potwierdzenie spełniania tych wymogów – posiadać pozytywną decyzję Komendanta Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Zamościu potwierdzającą spełnienie wymagań przeciwpożarowych oraz pozytywną decyzję Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Zamościu
potwierdzającą warunki lokalowo-sanitarne (w przypadku klubów dziecięcych decyzję wydaje Prezydent Miasta). Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki społecznej z dnia
8 grudnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych jakie musi spełniać lokal w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy.

 

3) Znaleźć kadrę spełniającą wymogi wynikające z przepisów ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi do lat 3 oraz Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 25 marca 2011 r.
w sprawie zakresu programu szkoleń dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym, wolontariusza oraz dziennego opiekuna.

 

4) Zorganizować wyżywienie dla dzieci.

 

5) Uzyskać wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzonego przez Prezydenta Miasta Zamość- wniosek o wpis składa się na portalu https://empatia.mpips.gov.pl

(złożenie wymaga posiadania podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego). Wniosek zawiera:

a) w przypadku osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej-numer lub indeks identyfikujący podmiot we właściwym rejestrze publicznym, potwierdzający status podmiotu;

b) numer NIP lub REGON, o ile wnioskodawcy te numery nadano;

c) decyzję potwierdzającą spełnienie wymagań przeciwpożarowych;

d) decyzję w przypadku żłobków lub opinię w przypadku klubów dziecięcych potwierdzającą spełnienie wymagań sanitarno-lokalowych;

e) w przypadku osoby fizycznej zaświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie;

f) oświadczenie o posiadaniu tytułu prawnego do lokalu, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy;

g) w przypadku osoby fizycznej – numer PESEL;

h) informację o godzinach pracy żłobka lub klubu dziecięcego;

i) adres poczty elektronicznej i numer telefonu żłobka lub klubu dziecięcego;

j) informację, czy żłobek lub klub dziecięcy jest dostosowany do potrzeb dzieci niepełnosprawnych lub wymagających szczególnej opieki;

k) wysokość opłat w żłobku lub klubie dziecięcym.

 

6) Opracować statut i regulamin organizacyjny żłobka lub klubu dziecięcego.

 

Opłaty

Opłata za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych wynosi200,00 zł (sł: dwieście złotych ). Opłaty należy dokonać na konto bankowe Miasta Zamość  PKO BP S.A. O/Zamość 56 1020 5356 0000 1602 0007 6877 lub w Kasie Urzędu Miasta (z dopiskiem opłata za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych). Zmiany w rejestrze oraz wykreślenie z rejestru są zwolnione z opłat.

Termin załatwienia

Organ ewidencyjny dokonuje wpisu do rejestru żłobków i klubów dziecięcych w ciągu 7 dni od daty prawidłowo złożonego wniosku. W przypadku konieczności uzupełnienia wniosku powyższy termin liczony jest od dnia doręczenia organowi rejestrującemu uzupełnionego wniosku.

 

Uwaga: Podmiot prowadzący żłobek lub klub dziecięcy zamierzający złożyć wniosek o wykreślenie
z rejestru powinien powiadomić o tym zamiarze organ prowadzący rejestr oraz rodziców dzieci objętych opieką co najmniej 1 miesiąc przed terminem złożenia wniosku o wykreślenie z rejestru.

Odmowa wpisu do rejestru oraz wykreślenie z rejestru następują w drodze decyzji administracyjnej.  Od decyzji o odmowie wpisu do ewidencji oraz o wykreśleniu z ewidencji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Zamościu, w terminie 14 dni od jej doręczenia.

Rejestr jest jawny i podlega publikacji http://empatia.mpips.gov.pl/,

empatia.mpips.gov.pl/web/piu/dla-swiadczeniobiorcow/rodzina/d3/rejestr-zlobkow-i-klubow 

 

POSTĘPOWANIE W SPRAWIE WYDAWANIA OPINII DOTYCZĄCEJ WYMAGAŃ LOKALOWYCH I SANITARNYCH W KLUBIE DZIECIĘCYM

Wymagane dokumenty:

Wypełniony wniosek (do pobrania na dole strony).

Załączniki do wniosku:

1) Kserokopia ( oryginał do wglądu ) decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu budowlanego lub dokonania zawiadomienia o zakończeniu budowy, wobec którego organ nadzoru budowlanego w terminie nie wniósł sprzeciwu;

2) Decyzja potwierdzającą spełnienie wymagań przeciwpożarowych, o której mowa w art. 25 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3;

3) Opis lokalu wraz z rysunkami rzutów pomieszczeń placówki z uwzględnieniem liczby, wielkości (m2) i przeznaczenia pomieszczeń;

4) Kserokopia ( oryginał do wglądu ) tytułu prawnego do lokalu;

5)Kserokopia ( oryginał do wglądu ) badania bakteriologicznego wody z laboratorium posiadającego udokumentowany system jakości prowadzonych badań wody zatwierdzony przez Państwową Inspekcję Sanitarną;

6) Kserokopia ( oryginał do wglądu) protokołu natężenia oświetlenia światłem sztucznym oraz wydajności i hałasu wentylacji mechanicznej lub klimatyzacji (jeżeli taka występuje);

7) Kserokopia ( oryginał do wglądu ) protokołu potwierdzającego prawidłowość działania instalacji grawitacyjnej;

8) Kserokopia  ( oryginał do wglądu )decyzji o zatwierdzeniu zakładu zgodnie z ustawą o bezpieczeństwie żywności i żywienia;

9) Kserokopia  ( oryginał do wglądu) umowy na wywóz śmieci.

10) Informacja o założeniach funkcjonalno-organizacyjnych, w tym:

- sposób realizacji zadań z zakresu opieki, wychowania i edukacji dzieci,

- godziny pracy klubu,

- maksymalna liczba miejsc w klubie,

- informacja, czy klub jest dostosowany do potrzeb dzieci niepełnosprawnych lub wymagających szczególnej opieki,

- liczba zatrudnionych pracowników,

- organizacja żywienia zbiorowego w klubie (we własnym zakresie, catering),

- dostęp do placu zabaw, niedostępnego dla osób postronnych,

- zapewnienie leżakowania niemowląt na świeżym powietrzu, w szczególności na werandzie lub tarasie.  

 

 

 

Opłaty

Czynność złożenia wniosku o wydanie opinii nie podlega opłacie skarbowej.

Opłacie skarbowej w wysokości 17 zł podlega złożenie pełnomocnictwa w tej sprawie. Opłacie skarbowej nie podlegają pełnomocnictwa udzielone: małżonkowi, rodzicom, dzieciom, dziadkom i rodzeństwu. Składający pełnomocnictwo jest zobowiązany dołączyć dowód wniesienia opłaty skarbowej – opłatę wnosi się w kasie Urzędu Miasta.

 

Termin załatwienia

 1. Organ wydaje opinię w ciągu 30 dni od daty złożenia kompletnego wniosku wraz z załącznikami.
 2. W sprawach szczególnie skomplikowanych nie dłużej niż 60 dni.
 3. W przypadku konieczności uzupełnienia wniosku powyższy termin liczony jest od dnia złożenia poprawnie uzupełnionego wniosku.

 

Tryb odwoławczy

Brak

 

Informacje dodatkowe

 

Po złożeniu kompletnego wniosku o wydanie pozytywnej opinii o spełnieniu warunków sanitarno-lokalowych w klubie dziecięcym wraz ze stosownymi załącznikami upoważnieni pracownicy Urzędu Miasta Zamość po wcześniejszym ustaleniu terminu z wnioskodawcą, dokonują oględzin lokalu, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej
z dnia 10 lipca 2014 w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy.

 

Podstawa prawna:

 

1) Ustawa o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 z dnia 4 lutego 2011 r.,

2) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10  lipca  2014  r., w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych  jakie musi spełniać  lokal, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy.

3) Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych  jakie musi spełniać  lokal, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy.

4) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 25 marca 2011 r. w sprawie zakresu programu szkoleń dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym, wolontariusza oraz dziennego opiekuna,

5) Uchwała Nr VIII/80/11 Rady Miejskiej w Zamościu z dnia 30 maja 2011 r., w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.

 

 

 

Stanowisko do spraw koordynacji współpracy z organizacjami pozarządowymi, Rynek Wielki 13 Oficyna/Ratusz parter, pokój nr 102 - podinspektor Katarzyna Pilczuk, tel. 84 6772425 / 84 5300496.

 

Podstawa prawna: Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.); Ustawa  o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2232);

Realizuje zadania w zakresie:

 1. Przygotowywania w oparciu o procedurę ustaloną w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie rocznego programu współpracy  z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.
 2. Koordynacji i przygotowania projektu sprawozdania z realizacji rocznego Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi.
 3. Ścisłej współpracy z organizacjami pozarządowymi, służenie im pomocą i doradztwem w zakresie realizowanych na rzecz mieszkańców Zamościa zadań, przekazywanie organizacjom pozarządowym informacji o istotnym dla nich zakresie.
 4. Zapewnienia obsługi administracyjno-biurowej Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Zamościu.
 5. Opracowywania projektów uchwał i harmonogramów realizacji uchwał w zakresie budżetu obywatelskiego oraz inicjatywy lokalnej.
 6. Koordynacji prowadzenia procedur konsultacji projektów aktów prawa miejscowego z zakresu kompetencji wydziału z organizacjami pozarządowymi.
 7. Aktualizacji bazy organizacji pozarządowych funkcjonujących na terenie Miasta Zamość.
 8. Koordynacji i wykonania zadań z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej. Rozliczanie zadania w odniesieniu do organizacji pozarządowej prowadzącej punkt NPP. Opracowywanie kryteriów konkursów prowadzonych w tym zakresie. Przygotowywanie projektów umów oraz bieżąca kontrola funkcjonowania punktu i nadzorowanie realizacji zapisów umowy.
 9. Ogłaszania i prowadzenia konkursów ofert m.in. na dofinansowanie tzw. wkładu własnego oraz procedury z pominięciem otwartego konkursu ofert w zakresie działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy.
 10. Bieżącego monitorowania i kontroli realizacji zadań, w tym planowanie i prowadzenie kontroli realizacji zawartych umów.

 

Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Zamość jest odpowiedzialny za obsługę administracyjno-biurową Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Zamościu. Miejska Rada Działalności Pożytku Publicznego została powołana przez Prezydenta Miasta Zamość w styczniu 2013 r. Jest organem konsultacyjnym i opiniodawczym w sprawach związanych z działalnością organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Do zadań MRDPP należy w szczególności: opiniowanie projektów strategii rozwoju; opiniowanie projektów uchwał i aktów prawa miejscowego dotyczących sfery zadań publicznych; wyrażanie opinii w sprawach dotyczących funkcjonowania organizacji pozarządowych; wyrażanie opinii w sprawach dotyczących zadań publicznych.

W skład rady na kadencję 2020 - 2022 wchodzą:

Przedstawiciele organizacji pozarządowych: Banach Tomasz, Grabysa Izabela, Kot Łukasz, Liberadzki Jerzy, Mańko Krystyna, Rak Wiesław.

Przedstawiciele Rady Miasta Zamość: Klimczuk Agnieszka, Kupczyk Janusz, Szpatuśko Andrzej.

Przedstawiciele Prezydenta Miasta Zamość: Marcin Grabski, Rusztyn Krzysztof, Żołyńska Małgorzata.

Kontakt: Katarzyna Pilczuk, Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego Urząd Miasta Zamość, Rynek Wielki 13, Oficyna/Ratusz parter, pokój 102. Tel. 84 6772425, 84 5300496.

 

Odpowiedzialny: Renata Niemiec-Bubiłek
E-mail: renataniemiec@zamosc.pl

Pożar cz. 1 Pożar cz. 2 Pierwsza pomoc cz.2 Pierwsza pomoc cz.1 Tablica alarmowa Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2021 rok Formularz zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego. Wniosek przekazania danych kontaktowych RDK 2020 Zgłoszenie pobytu czasowego Zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej Zgłoszenie pobytu stałego Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego zgłoszenie wyjazdu poza RP Zawiadomienie o zgromadzeniu publicznym - postępowanie uproszczone Wniosek żołnierza rezerwy Wniosek o nadanie numeru PESEL Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 rok KDR 2021 Oświadczenie_o_pozostawaniu_w_dotychczasowej_rodzinie_zastępczej_lub_rodzinnym_domu_dziecka_-_ZKDR-02 Formularz zgłoszenia podejrzenia nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych (wzór) KDR 2021 Oświadczenie_o_planowanym_terminie_ukończenia_nauki_w_szkole_lub_szkole_wyższej_-_ZKDR-01 KDR 2021 Informacja_o_osobach_mogących_wyświetlać_Kartę_w_formie_elektronicznej_-_ZKDR-04 Wniosek o wydanie dowodu osobistego KDR 2021 Oświadczenie_dotyczące_władzy_rodzicielskiej_-_ZKDR-03 Informator Podmioty świadczące usługi w zakresie ochrony zdrowia psychicznego, profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień KDR 2021 Wniosek_o_przyznanie_Karty_Dużej_Rodziny_lub_wydanie_duplikatu wniosek o udostępnienie danych Pisemna deklaracja zawierająca informacje niezbędne do wpisania do rejestru wyborców Wniosek o udostępnienie rejestru wyborców Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu administracyjnym Wniosek o wpisanie wyborcy do rejestru wyborców Wniosek o skreślenie z rejestru wyborców Wniosek o dopisanie do spisu wyborców dla żołnierzy i innych służb Wniosek o wydanie zaświadczenia z akt ewidencji ludności o zameldowaniu na terenie miasta Zamość Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych Wniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych Miejski Plan Zarządzania Kryzysowego Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania - PREZYDENT 2020.06.28 ZAŚWIADCZENIE O KWOCIE DZIENNEGO UTRACONEGO WYNAGRODZENIA W ZWIĄZKU Z ODBYTYMI ĆWICZENIAMI WOJSKOWYMI zgłoszenie stowarzyszenia zwykłego wariant z zarządem zgłoszenie stowarzyszenia zwykłego wariant z zarządem i organem kontroli wewnętrznej zgłoszenie stowarzyszenia zwykłego wariant z przedstawicielem reprezentującym Pełnomocnictwo ds. meldunkowych Podstawa prawna RDK 2020 wniosek o opinię dotyczącą wymagań lokalowych i sanitarnych dla klubu dziecięcego Wniosek o wymeldowanie w trybie decyzji administracyjnej klauzula informacyjna - rejestr wyborców,spiswyborców Wniosek o zameldowanie w trybie decyzji administracyjnej Wniosek o anulowanie czynności materialno - technicznej wniosek o dopisanie do spisu wyborców na Prezydenta RP WNIOSEK O UZNANIU ŻOŁNIERZA ZA POSIADAJĄCEGO NA WYŁĄCZNYM UTRZYMANIU CZŁONKÓW RODZINY Komunikat dla wyborców dotyczący ponownego głosowania zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego wzór oświadczenia o nie przyjmowaniu płatności w gotówce o wartości równej lub przekr.równ. 15,000 euro ZGŁOSZENIE DO MIEJSKIEJ KOMISJI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ZGŁOSZENIE DO MIEJSKIEJ KOMISJI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH- dla instytucji zawiadomienie o zgromadzeniu publicznym Wniosek o udzielenie dotacji z budżetu Miasta Zamość dla żłobków, klubów dziecięcych
Niemiec-Bubiłek Renata
Stanowisko
Pracownik
Rusztyn Krzysztof
Stanowisko
Dyrektor
Godziny przyjęć i nr pokoju

Rynek Wielki 13, pokój nr 205 /I piętro/

Dokumenty opublikowane przez jednostkę

LpOpis dokumentuOpcje
dodano do BIP: 19-12-2012 11:27:04 | rejestr zmian