Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Zamość

Szczegóły jednostki

powrót do listy jednostek
Wydział Organizacyjno-Administracyjny
Adres
Partyzantów 10
22-400 Zamość
Informacje dodatkowe

 

Zakres działania Wydziału Organizacyjno–administracyjnego:

W zakresie spraw organizacyjnych:

1) rejestracja i prowadzenie zbioru umów cywilnoprawnych zawieranych przez Prezydenta,

2) wykonywanie zadań związanych z wyborami do Sejmu i Senatu, Parlamentu Europejskiego, Prezydenta RP oraz przeprowadzenia referendum,

3) wykonywanie zadań związanych z wyborami Samorządowymi we współpracy z Biurem Rady Miasta,

4) obsługa sekretariatu Prezydenta i Zastępców Prezydenta oraz kierowanie obiegiem korespondencji,

5) obsługa organizacyjno-techniczna posiedzeń Prezydenta Miasta,

6) opracowywanie sprawozdań z pracy Prezydenta Miasta,

7) prowadzenie obsługi przyjęć interesantów przez Prezydenta,

8) opracowywanie projektu regulaminu organizacyjnego Urzędu, wdrażanie i kontrolowanie przestrzegania regulaminu,

9) prowadzenie ewidencji porozumień zawartych w sprawie przyjęcia zadań z zakresu administracji rządowej,

10) prowadzenie ewidencji aktów prawnych wydawanych przez Prezydenta oraz ogłaszanie ich BIP,

11) planowanie i organizowanie kontroli wewnętrznej w Urzędzie,

12) prowadzenie kontroli wydziałów urzędu,

13) organizacja załatwiania skarg i interwencji zgłaszanych przez mieszkańców,

14) prowadzenie zbiorczej ewidencji skarg, wniosków, listów wpływających do urzędu, przekazywanie ich wydziałom, oraz innym jednostkom do załatwienia wg właściwości, opracowywanie analiz ze sposobu załatwiania skarg , wniosków i petycji,

15) organizowanie realizacji zadań z zakresu kontroli zarządczej.

 

W zakresie kadr:

1) prowadzenie akt i spraw osobowych pracowników Urzędu i kierowników miejskich jednostek organizacyjnych,

2) gospodarowanie etatami,

3) prowadzenie spraw emerytalnych i rentowych pracowników,

4) organizowanie prac związanych z dokonywaniem okresowych ocen pracowników,

5) kontrola dyscypliny pracy w urzędzie,

6) ewidencjonowanie czasu pracy pracowników urzędu i kierowników jednostek organizacyjnych Miasta,

7) organizowanie szkoleń i prowadzenie spraw związanych z doskonaleniem zawodowym pracowników Urzędu,

8) prowadzenie spraw dotyczących praktyk studenckich,

9) organizowanie naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie i kierowników jednostek samorządowych,

10) współpraca z Urzędem Pracy w zakresie staży absolwenckich oraz organizowanie prac interwencyjnych, robót publicznych  w Urzędzie Miasta,

11) prowadzenie Rejestrów oświadczeń majątkowych osób zobowiązanych do złożenia tych oświadczeń,

12) prowadzenie archiwum akt osobowych byłych pracowników Urzędu Miasta w Zamościu oraz kierowników zlikwidowanych jednostek organizacyjnych,

13) organizowanie służby przygotowawczej dla pracowników Urzędu i kierowników jednostek organizacyjnych Miasta.

 

W zakresie obsługi urzędu:

1) utrzymanie porządku i czystości w pomieszczeniach urzędu,

2) zabezpieczenie mienia urzędu,

3) zaopatrzenie urzędu w środki techniczne, sprzęt biurowy i art. papiernicze,

4) prowadzenie ewidencji analitycznej składników majątkowych stanowiących wyposażenie urzędu,

5) gospodarka tablicami i pieczęciami urzędowymi,

6) gospodarowanie drukami i formularzami,

7) zabezpieczenie informacji wizualnej dla interesantów,

8) zabezpieczenie łączności telefonicznej, alarmowej,

9) wykonywanie usług poligraficznych,

10) prowadzenie spraw socjalnych pracowników /rencistów i emerytów /,

11) prowadzenie archiwum zakładowego urzędu oraz zlikwidowanych jednostek organizacyjnych miasta,

12) opracowywanie projektu budżetu miasta oraz koordynacja działań dot. jego realizacji w zakresie działalności wydziału,

13) prowadzenie Kancelarii Ogólnej,

14) prowadzenie Biura Obsługi Interesanta,

15) gospodarka środkami ochrony indywidualnej odzieży roboczej i ochronnej.

 

W zakresie nadzoru właścicielskiego nad spółkami z udziałem Miasta Zamość:

1) prowadzenie bieżącej analizy i oceny sytuacji finansowej spółek z udziałem Miasta,

2) prowadzenie spraw związanych z tworzeniem, likwidacją i reorganizacją  spółek z udziałem Miasta,

3) prowadzenie spraw związanych z prywatyzacją spółek z udziałem Miasta,

4) przygotowywanie materiałów i uchwał  na Zgromadzenia Wspólników w tym m.in. uchwał dotyczących:

zatwierdzania sprawozdań finansowych i sprawozdań zarządu z działalności spółki oraz o podziale zysku lub pokrycia straty, podwyższania  lub obniżania kapitału zakładowego, zmian umowy spółki, zbycia lub wydzierżawienia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego  prawa rzeczowego, a także zbycie lub nabycie nieruchomości albo udziału w nieruchomości, powoływania i odwoływania członków rad nadzorczych, ustalania zasad wynagradzania dla członków zarządów, udzielania absolutorium członkom organów spółki,

5) współpraca ze spółkami z udziałem Miasta w zakresie wykonywania przez nich zadań statutowych oraz dotyczących pozyskiwania środków finansowych z funduszy zewnętrznych,

6) nadzór nad realizacją programów naprawczych oraz współudział w prowadzeniu postępowań upadłościowych spółek,

7) współpraca z komisjami Rady Miasta Zamość w zakresie prowadzonych spraw oraz przygotowywanie projektów uchwał Rady Miasta Zamość w zakresie spraw realizowanych przez spółki z udziałem Miasta,

8) prowadzenie sprawozdawczości z działalności spółek wynikającej z przepisów prawa.

 

W zakresie informatyki i łączności:

1) tworzenie projektów i opracowań w zakresie rozwiązań i koncepcji informatycznych,

2) wdrażanie nowych systemów informatycznych, aktualizacja istniejących,

3) organizowanie szkoleń dla pracowników urzędu z zakresu zastosowania systemów informatycznych,

4) zapewnienie ochrony, poufności i bezpieczeństwa przechowywania oraz teletransmisji danych gromadzonych w informatycznych bazach danych urzędu,

5) administrowanie bezpieczeństwem informacji,

6) opracowywanie i realizacja procedur polityki bezpieczeństwa systemów informatycznych urzędu zgodnie z obowiązującymi przepisami,

7) prowadzenie bieżącego serwisu technicznego sprzętu komputerowego, telekomunikacyjnego, okablowania strukturalnego i oprogramowania oraz wykonywania innych prac związaniem z utrzymaniem systemów informatycznych urzędu,

8) zapewnienie dostaw akcesoriów i materiałów eksploatacyjnych do urządzeń komputerowych

9) administrowanie siecią komputerową urzędu,

10) zapewnienie sprawnego funkcjonowania łączności telefonicznej VoIP i elektronicznej w zakresie działania urzędu,

11) realizacja projektów związanych z informatyzacją urzędu,

12) prowadzenie ewidencji sprzętu komputerowego, programów i systemów informatycznych znajdujących się na wyposażeniu urzędu,

13) obsługa informatyczna wyborów i referendów,

14) wdrażanie projektów informatycznych obejmujących jednostki podległe,

15) nadzór nad naprawami, konserwacją oraz likwidacją urządzeń komputerowych,

16) zarządzanie kontami i hasłami użytkowników i nadzór nad przestrzeganiem procedur określających dostęp do systemów informatycznych,

17) nadzór nad czynnościami związanymi z ochroną antywirusową i antywłamaniową sieci,

18) ewidencja i aktualizowanie upoważnień do przetwarzania danych osobowych w systemach informatycznych lub w zbiorach w wersji papierowej,

19) udział w projektach nadrzędnych/krajowych, ich adaptacja i realizacja w zakresie możliwości i obowiązków gminy,

20) opracowywanie oraz przygotowywanie materiałów graficznych w formie drukowanej oraz elektronicznej.

 


Odpowiedzialny:

Jolanta Typiak
e-mail: jolantatypiak@zamosc.pl

Kamil Pawliczuk

e-mail: kamilpawliczuk@zamosc.pl

 

Charkot Robert
Stanowisko
Inspektor
Chyła Łukasz
Stanowisko
inspektor
Hałasa Dominika
Stanowisko
Inspektor
Hubala Magdalena
Stanowisko
dyrektor
Kiecana Bogdan
Stanowisko
Podinspektor
Kiecana Weronika
Stanowisko
Pomoc administracyjna
Mazur Paulina
Stanowisko
Podinspektor
Misztal Jolanta
Stanowisko
Podinspektor
Niemczuk Sylwia
Stanowisko
Inspektor
Pawliczuk Kamil
Stanowisko
podinspektor
Zakres obowiązków

sekcja IT

Próchnicka Agnieszka
Stanowisko
Inspektor
Rębacz-Obst Anna
Stanowisko
Inspektor
Solska Joanna
Stanowisko
Podinspektor
Szadurska Małgorzata
Stanowisko
Inspektor
Typiak Jolanta
Stanowisko
Inspektor
Waszek Waldemar
Stanowisko
inspektor
Zakres obowiązków

sekcja IT

Dokumenty opublikowane przez jednostkę

LpOpis dokumentuOpcje
dodano do BIP: 19-12-2012 11:19:32 | rejestr zmian